Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Програмне забезпечення інженерних розрахунків» є одержання навиків виконання реальних розрахунків будівельних конструкцій з використанням ефективних програм обчислювальної техніки.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Програмне забезпечення інженерних розрахунків» є:

-  розробляти адекватні розрахункові схеми і комп'ютерні моделі конструктивних елементів, систем та

будівель в цілому;

- застосовувати багатофункціональні програмні комплекси, зокрема ПК “ЛІРА”, для розрахунку напружено-деформованого стану конструктивних елементів будівель;

- застосовувати спеціалізовані модулі багатофункціональних програмних комплексів, зокрема ПК “ЛІРА”, з ціллю використання всієї технології рішення задач, з урахуванням конструктивних особливостей будівель, реологічних властивостей матеріалів, процесів і виду навантаження на всіх етапах “життєвого циклу” будівлі. Отримувати креслення та імпортувати інформацію в інші комп'ютерні комплекси.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: особливості складання розрахункових схем будівельних конструкцій на ПК.

вміти: використовувати всі можливості обчислювальних комплексів для наближення розрахункової моделі до реальної конструкції, будівлі або споруди; вибирати раціональні розрахункові схеми, які дають можливість за оптимальний час розрахунку вирішувати конструктивні системи з будь-яким числом вузлів і елементів.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться   120   годин /   4   кредити ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.

Засоби діагностики успішності навчання - захист лабораторних робіт, рубіжні тестові контролі.