Ви є тут

Головна

Мета дисципліни -  придбання теоретичних знань та практичних навичок в області перетворення енергії в електричних машинах. Предметом вивчення є електрична машина, яка представляє собою основний елемент сучасної енергетичної установки.

Завдання дисципліни – є засвоєння знань: принципу дії та конструктивного виконання різних типів електричних машин і трансформаторів; фізичних явищ,  що відбуваються в електричних машинах та трансформаторах при різних режимах роботи і їх математичне описання; основних характеристик електричних машин та трансформаторів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:  конструкцію і принцип дії трансформатора та електричних машин різних видів.
вміти:  вибрати електричні машини і трансформатори для використання в конкретних умовах практики; аналізувати стаціонарні процеси на базі основних рівнянь, схем заміщення і векторних діаграм в електричних машинах та трансформаторах; виконувати розрахунки основних типів електричних машин і трансформаторів; проводити випробування електричних машин і трансформаторів, налагодження і технічне обслуговування.

Методичне забезпечення

  1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електричні машини" Трансформатори для студентів спеціальностей 8.092206 "Електричні машин та апарати" 8.092203 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод", 8.090603 "Електротехнічні системи електроспоживання", 8.092204 "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв" денної, заочної та дистанційної форм навчання /Укл.: Т.В. Попова, І.В. Лєвєнков – За-поріжжя: ЗНТУ, 2013. – 32с.
  2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електричні машини" Асинхронні машини для студентів спеціальностей 8.092206 "Електричні машин та апарати" 8.092203 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод", 8.090603 "Електротехнічні системи електро-споживання", 8.092204 "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв" денної, заочної та дистанційної форм навчання /Укл.: Т.В. Попова, І.В. Лєвєнков – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 26 с.
  3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електричні машини" Синхронні машини. для студентів спеціальностей 8.092206 "Електричні машин та апарати" 8.092203 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод", 8.090603 "Електротехнічні системи електро-споживання", 8.092204 "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв" денної, заочної та дистанційної форм навчання /Укл.: Т.В. Попова, І.В. Лєвєнков – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 18 с.
  4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електричні машини" Машини постійного струму для студентів спеціальностей 8.092206 "Електричні машин та апарати" 8.092203 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод", 8.090603 "Електротехнічні системи електро-споживання", 8.092204 "Електромеханічне обладнання  енергоємних виробництв" денної, заочної та дистанційної форм навчання / Укл.: Т.В. Попова, І.В. Лєвєнков – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 30 с.
  5. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Електричні машини" для студентів спеціальностей 8.092206.01  "Електричні машини" та 8.092203 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" усіх форм навчання. /Укл. В.П. Метельський, О.М. Андрієнко, Т.В. Попо-ва, І.В. Лєвєнков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 66 с.
  6. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних завдань з дисципліни "Електричні машини" для студентів спеціальностей 8.092206 "Елек-тричні машини та апарати" , 8.092208 „Електропривод та автоматизація про-мислових установок та технологічних комплексів", 8.090603 „Електропостачання та електрозбереження", 7.000008 „Енергетичний менеджмент" денної форми навчання / Укл.: Т.В. Попова, І.В. Лєвєнков – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. 47 с.
  7. Попова Т.В. Основи проектування та розрахунку асинхронних машин. Запоріжжя: ЗНТУ, ВАТ "Мотор Сич", 2007, - 438 с.
  8. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Електричні машини" для студентів спеціальностей 8.092206.01 "Електричні машини" денної, заочної та дистанційної форм навчання /Укл. О.М. Андрієнко, І.В. Лєвєнков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 78 с.

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3.5

Галузь знань

0507 Електротехніка та електромеханіка

 

ВИБІРКОВА ЧАСТИНА. Цикл  дисциплін

самостійного вибору ВНЗ

Напрям підготовки

6.050702

Електромеханіка

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

6.05070201 "Електричні

машини і апарати"

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 105

8-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми

навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

«бакалавр»

12 год.

12 год.

Практичні, семінарські

 -

 -

Лабораторні

12 год.

12 год.

Самостійна робота

81 год.

81 год.

Індивідуальні завдання:

-

Вид контролю: залік