Ви є тут

Головна

Повідомлення про помилку

User warning: The following module is missing from the file system: softtech. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/local/www/apache24/sites/zp.edu.ua/includes/bootstrap.inc).

Прізвище: Бочелюк

Ім'я: Віталій

По батькові: Йосипович

 

Посада: професор кафедри соціальної роботи та психології Національного університету «Запорізька політехніка»

Участь у роботі рад і державних структур: член складу спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора психологічних наук при Східноукраїнському національному університеті ім. В. Даля; член Вченої ради НУ «Запорізька політехніка»

Науковий ступінь: доктор психологічних наук

Вчене звання: професор (2006 р., професор кафедри практичної психології)

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-8727-3818

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, 1995,  спеціальність: Філолог. Викладач рос. мови і літератури.
 • Запорізький державний університет, 1995,  спеціальність: Практичний психолог.
 • Класичний приватний університет, 2009, спеціальність: Правознавство.
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 19.00.07 «педагогічна та вікова психологія»:
  «Психологічна готовність вчителя до особистісно-орієнтованого навчання», рік захисту – 1998, м. Київ, інститут ім. М.П. Драгоманова
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 19.00.05 соціальна психологія; психологія соціальної роботи:
  «Психологічні засади готовності учасників освітньої діяльності до управління інноваційними процесами в школі», рік захисту – 2004, м. Київ, інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України

Наукові інтереси:

 • Соціальна психологія
 • Спеціальна психологія та педагогіка
 • Вікова та педагогічна психологія
 • Психологія управління
 • Геронтопсихологія

Дисципліни, які викладає:

 • Актуальні проблеми загальної та соціальної психології
 • Напрями сучасної психотерапії
 • Методика викладання психології
 • Педагогіка вищої школи
 • Теоретико-методологічні проблеми сучасної психології
 • Організація діяльності соціально-психологічних служб
 • Психологія творчості
 • Методика викладання у вищій школі

Всього наукових праць: 360, з них статей у наукових фахових виданнях – 74, статей у наукових фахових виданнях, що включені до профільних міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science – 18, колективних монографій – 55, в т.ч. 10 одноосібних, навчальних посібників у співавторстві – 17.

Наукові роботи (публікації) 2019-2021 рр.:

Основні наукові роботи (публікації):

 • Bocheliuk V., Nechyporenko V., Pozdniakova-Kyrbiatieva E., Dergach M., Panov N. (2019) Management of professional readaptation in terms of the modern Ukrainian society. ASTRA Salvensis, Supplement No. 1. Рр. 539-552. (SCOPUS)
 • Bocheliuk V., Panov N., Nechyporenko V., Pozdniakova-Kyrbiatieva E. (2019) Formation of mental set of subjects of higher education institution for management by the correction game method. Astra Salvensis – review of history and culture, year VII, No. 13. 267–279. (SCOPUS)
 • Bocheliuk V., Nechyporenko V., Pozdniakova-Kyrbiatieva E., Dergach M., Panov N. (2019) Value foundation of the behavior of managers of different administrative levels: comparative analysis. Espacios. ISSN: 0798-1015, Volume 40, No. 34. 17. (SCOPUS)
 • Bocheliuk V., Panov N., Fedorenko M., Zhuzha L., Cherepiekhina O. (2019) Gender particularities of value ideals of chiefs. Prabandhan: Indian Journal of Management, Volume 12, Issue 10. (SCOPUS)
 • Bocheliuk V., Panov N., Zaytseva V. (2019) Verification of Psychodiagnostic Capabilities of Handwritten Texts. Psycholinguistics. Series: Psychology, Vol 26, No 1. (SCOPUS)
 • Bocheliuk V., Panov N., Piletska L., Yaremchuk V., Borysik A. (2019) Authority as a factor of formation of a leader’s personality and life position. ASIA LIFE SCIENCES (2019) Supplement 21(1). Рр. 445–461. (SCOPUS)
 • Bocheliuk V., Shvets T., Shaposhnykova I., Shaposhnykov K., Panov. N. (2019) Specificity of the School-Students’ Illegal Behavior Prevention in the Work of Social Teacher. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Vol 10 No 3 (2019): JARLE Vol X Issue 3(41) Summer 2019. Рр. 734–745. (SCOPUS)
 • Бочелюк В. Й., Панов М. С. Діагностика реадаптаційного потенціалу особистості: методологічний аспект. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. Вип. 60. Харків: ХНПУ, 2019. С. 8 – 24. (Фахове видання)
 • Бочелюк В. Й. Трансформація особистості в період глобальної соціально-економічної кризи. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. Випуск 3. 2019. С. 114 – 121. (Фахове видання)
 • Бочелюк В. Й. Формування професійних та життєвих компетенцій в концепції livelong learning: досвід психологів. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. Вип. 61. Харків: ХНПУ, 2019. С. 8 – 39. (Фахове видання)
 • Бочелюк В. Й., Денисова Т. А., Тогочинський О. М. Академічний курс кримінально-виконавчої психології: підручник. Чернігів: ПАТ «ПВК Десна» 2019. 608 с. (Підручник)
 • Бочелюк В. Й., Панов М. С. Психологічні особливості професійної реадаптації тифлопедагога в умовах сучасного соціуму: монографія. Запоріжжя : Просвіта. 2019. 224 с. (Монографія)
 • Бочелюк В. Й. Особистісно зорієнтованість освітнього процесу як вирішальний фактор його гуманізації / Психологічні основи розвитку особистості: монографія // за заг. ред. В. Й. Бочелюка, за ред. М. А. Дергач. Запоріжжя : Просвіта, 2019. Том. 5. С. 7 – 22. (Колективна монографія)
 • Бочелюк В. Й. Особистісна зорієнтованість освітнього процесу як вирішальний фактор його гуманізації/ Психологічні основи розвитку особистості: монографія // за заг. ред. В. Й. Бочелюка, за ред. М. А. Дергач. Запоріжжя : Просвіта, 2019. Том. 6. С. 85 – 110. (Колективна монографія)
 • Бочелюк В. Й. Теоретико-методологічні засади дослідження психологічної підготовки керівників навчально-реабілітаційних закладів до взаємодії із психологічною службою / Психолого-педагогічні умови особистості в освітньо-реабілітаційному просторі: монографія / укладачі: В. В. Нечипоренко, В. Й. Бочелюк, І. Ю. Антоненко, А. В. Турубарова, М. С. Панов, Запоріжжя: Вид-во Хортицької національної академії, 2019, С. 8 – 54. (Колективна монографія)
 • Бочелюк В. Й. Особливості психологічної допомоги особистості в ситуації життєвої кризи в період глобальних соціально-економічних змін. Стан та перспективи розвитку педагогіки та психології в Україні та світі : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 6-7 вересня 2019 року). Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2019. Ч. 2. С. 68-71.
 • Бочелюк В. Й. Соціально-психологічні складові поведінки особистості в суспільстві. Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості. Зб. наук. праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 26-27 вересня 2019 р.). Херсон: ФОП Вишемирський В. С., 2019. С. 33-35.
 • Бочелюк В. Й. Безперервне навчання психологів: результати досліджень. Людина та соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти) : Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 27–28 вересня 2019 року). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2019. Ч. 2. С. 92-95.
 • Бочелюк В. Й. Психологічні особливості професійної підготовки особистості майбутнього фахівця у галузі корекційно-реабілітаційної роботи з особами з порушенням функцій опорно-рухового апарату. Актуальні проблеми ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 4-5 жовтня 2019 р.). Запоріжжя : Вид-во Хортицької національної академії, 2019. С. 185-187.
 • Бочелюк В. Й. Соціально-психологічні особливості соціалізації економіки сучасного українського суспільства. Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого – погляд у майбутнє : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 4-5 жовтня 2019 року). Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2019. Ч. 3. С. 25-31.
 • Бочелюк В. Й. Психологічні механізми адаптації сучасної особистості. Психологія та педагогіка: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (18-19 жовтня 2019 р., м. Одеса). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2019. Ч. 1. С. 10-12.
 • Бочелюк В. Й. Емоційне вигорання: до постановки проблеми. Дослідження різних напрямів розвитку психології та педагогіки: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (15–16 листопада 2019 р., м. Одеса). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2019. Ч. 1. С. 37-41.
 • Бочелюк В. Й. Соціально-психологічні особливості освіти дорослих в Україні. Тенденції розвитку психології та педагогіки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 1-2 листопада 2019 року). Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2019. Ч. 3. С. 51-54.
 • Бочелюк В. Й. Соціально-психологічні особливості розвитку людей літнього віку в сучасному суспільстві. Соціальна адаптація людей літнього віку в сучасному суспільстві, ортобіоз та паліативна допомога із циклу: Психологічні складові сталого розвитку суспільства: пошук психологічного обґрунтування на виклики сучасності // Матеріали VІ науково-практичної конференції та форуму університетів третього віку (21-22 листопада 2019 року, м. Луцьк). Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2019. С. 7-12.
 • Bocheliuk V., Zavatska N., Bokhonkova Y., Toba M., Panov. N. (2020) Emotional Burnout: Prevalence Rate and Symptoms in Different Socio-Professional Groups. Journal of Intellectual Disability – Diagnosis and Treatment, 2020. Issue 8. Рр. 33–40. (SCOPUS)
 • Bocheliuk V., Nechyporenko V., Pozdniakova O., Siliavina Y., Kyrbiatiev O. (2020) Culture and Mentality-Related Specifics of Implementation of the ‘Law on Counteracting Bullying’ in the Environment of Educational Institutions. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Vol 9 No 3 (2020): JARLE Volume XI Issue 3(49) Summer 2020. Pp. 755–760. (SCOPUS)
 • Bocheliuk V., Denysov S., Denysova T., Palchenkova V., Panov N. (2020) Psychological and legal problems for ensuring human rights. "RIVISTA DI STUDI SULLA SOSTENIBILITA'" 1/2020, pp. 235–245. (SCOPUS)
 • Bocheliuk V., Zaytseva V., Gugnin E., Arabadzhyiev D., Popovych V. (2020) Modelling game as socio-psychological paradigm for resolving ethno-national conflicts. International Journal of Criminology and Sociology, Volume 9, 2020, Рр. 2834–2838. (SCOPUS)
 • Бочелюк В. Й., Панов М. С. Професійна переорієнтація та перенавчання як імпліцитний вихід із кризи розвитку дорослого віку. Науковий журнал «Психологія і особистість» № 1 (17) Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України. 2020. С. 21 – 42. (Фахове видання)
 • Бочелюк В. Й. Формування життєвої позиції на різних етапах соціалізації дорослої особистості. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». 2020. Випуск 1. С. 109 – 118. (Фахове видання)
 • Бочелюк В. Й. Діджиталізація як фактор формування когнітивної сфери. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія Психологія. 2020. Випуск 62. С. 81 – 107. (Фахове видання)
 • Бочелюк В. Й. Структура психологічного благополуччя та його роль в життєздійсненні в різних періодах дорослості. Теоретичні і прикладні проблеми психології: збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля № 1 (51) 2020. С. 17 – 33. (Фахове видання)
 • Бочелюк В. Й., Панов М. С. The structural and functional model of the professional readaptation of the internally displaced persons. Інсайт: психологічні виміри суспільства: наук. журн. / ред. кол. І. С. Попович, С. І. Бабатіна, І. Р. Крупник та ін. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 3. С. 84 – 96. (Фахове видання)
 • Бочелюк В.Й., Панов М. С. Психологічні особливості соціальної адаптації молодших школярів з особливими освітніми потребами засобами арт-терапії. Науковий журнал «Габітус»: збірник наукових праць Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Випуск 15. 2020. С. 92 – 101. (Фахове видання)
 • Бочелюк В. Й., Віхляєва Я.Є. Особливості зв’язку проявів опановуючої поведінки з показниками психологічного благополуччя у студентському віці. Теоретичні і прикладні проблеми психології: збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. № 3 (53) Том 3. 2020. С. 106 – 116. (Фахове видання)
 • Bocheliuk V., Holonič, J. Socio-psyhological approach to definition of the concepts «adaptation», «disadaptation» and «readaptation» of personality in the modern society. Regionálna revue / Regional Revue ISSN 2644-4941 no.1, Vol 1. 2020. Рр. 6-14. (Зарубіжна колективна монографія)
 • Бочелюк В. Й. Соціально-психологічні особливості трансформації сучасної особистості в період глобальних соціально-економічних змін. The 2 nd International scientific and practical conference «Science, society, education: topical issues and development prospects» (January 20-21, 2020) SPC «Sci-conf.com.ua», Kharkiv, Ukraine. 2020. Pp. 505-509.
 • Бочелюк В. Й. Соціально-психологічні чинники виникнення інтернет-залежності. Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст. : Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 24-25 січня 2020 року). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2020. Ч. 2. С. 39-43.
 • Бочелюк В. Й. Ціннісна регуляція поведінки керівників. The 1st International scientific and practical conference «Eurasian scientific congress» (January 27-28, 2020) Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain. 2020. Рр. 464-469.
 • Бочелюк В. Й. Соціально-психологічні особливості діяльності управлінця. The 6th International scientific and practical conference «Scientific achievements of modern society» (February 5-7, 2020) Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2020. Рp. 515-520.
 • Бочелюк В. Й. Ціннісні орієнтації особистості на етапі соціальних змін. The 6 th International scientific and practical conference «Perspectives of world science and education» (February 26-28, 2020) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2020. Рр. 369-374.
 • Бочелюк В. Й., В. Р. Ліндгрен. Верифікація психодіагностичних можливостей рукописних текстів. The 5 th International scientific and practical conference «Priority directions of science development» (March 2-3, 2020) SPC «Sci-conf.com.ua», Lviv, Ukraine. 2020. Рp. 393-396.
 • Бочелюк В. Й. Соціально-психологічні особливості трансформації сучасної особистості. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9-10 квітня 2020 р.) / редкол.: В. Л. Погребна, В. М. Попович, Н. В. Островська, Т. О. Серга та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. С. 595-600.
 • Бочелюк В. Й., Ліндгрен В. Р. Гендерний аспект ціннісних ідеалів керівників. Матеріали XIV всеукраїнської науково-практичної веб-конференції (з міжнародною участю) Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства: зб. наук. праць / За заг. ред. д. психол. н., проф. Ю. О. Бохонкової. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. С. 30-33.
 • Бочелюк В. Й., Віхляєва Я. Є. Психологічні аспекти негативного впливу комп’ютерної залежності на особистість підлітка. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9–10 квітня 2020 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані.Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. С. 436-442.
 • Бочелюк В. Й., Дичко Т. В. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9-10 квітня 2020 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. С. 462-467.
 • Бочелюк В. Й., Ковальчук Є. С. Теоретичне обґрунтування психолого-педагогічної технології щодо розвитку увагу у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9-10 квітня 2020 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. С. 545-550.
 • Бочелюк В. Й., Ліндгрен В. Р. Загальні принципи побудови психологічної корекції депресивних розладів особистості зрілого віку. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9-10 квітня 2020 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. С. 556-560.
 • Бочелюк В. Й., Нестерова Г. О. Значення культури у процесі формування інтелектуальних почуттів у дітей молодшого шкільного віку з порушенням зору. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9-10 квітня 2020 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. С. 561-565.
 • Бочелюк В. Й., Педан Д. В. Гендерні та вікові особливості самоствердження дитини дошкільного віку. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9-10 квітня 2020 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. С. 569-575.
 • Бочелюк В. Й., Сіленко А. О. Емпіричне дослідження психолого-педагогічних особливостей процесу формування самопізнання старшокласників. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9-10 квітня 2020 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. С. 576-581.
 • Бочелюк В. Й., Скрипник І. П. Соціально-психологічні особливості сімейної соціалізації підлітків: до постановки проблеми. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9-10 квітня 2020 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. С. 582-584.
 • Бочелюк В. Й., Шпирна А. Р. Методологічне обґрунтування дослідження громадянської відповідальності у підлітків з труднощами в навчанні. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9-10 квітня 2020 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. С. 586-591.
 • Bocheliuk V., Bocheliuk V., Velitchenko L., Gaivoronska T., Pogrebnaya V., Khitrova T. (2021) Manipulative Impact on the Memory of Socially Significant Events: Results of the Experiment in Student Groups. Journal of the Balkan Tribological Association. 2021. Vol. 27, № 5, pp. 925 – 940. (SCOPUS)
 • Bocheliuk V., Nechyporenko V., Pozdniakova-Kyrbiatieva, E., Pozdniakova, O., Siliavina, Y. (2021) Psychological and pedagogical aspects of consolidation of social capital of higher education institutions. Linguistics and Culture Review. 2021. 5(S2). Pp. 342–353. (SCOPUS)
 • Bocheliuk V., Shcherbyna S., Turubarova A., Antonenko I., Rukolyanska N. (2021) Emotional Intelligence and Burnout of Teachers of Higher Education Institutions. Journal of Intellectual Disability – Diagnosis and Treatment. 2021. 9. Pp. 442–450. (SCOPUS)
 • Bocheliuk V., Spytska L., Mamicheva O., Panov M., Kordonets V. (2021) Psychological Features of Post-COVID Syndrome Course. International Journal of Health Sciences Available online at Vol. 5 No. 3. December 2021, Pp. 276–285. (SCOPUS)
 • Бочелюк В. Й., Віхляєва Я.Є. Особливості зв’язку проявів опановуючої поведінки з показниками психологічного благополуччя у студентському віці. Теоретичні і прикладні проблеми психології: збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. № 3 (53) Том 3. 2021. С. 106 – 116. (Фахове видання)
 • Бочелюк В. Й., Панов М. С. Психологічні наслідки пандемії для сучасного українського суспільства як соціально-психологічна проблема. Науковий журнал «Габітус»: збірник наукових праць Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Випуск 21. 2021. С. 109 – 113. (Фахове видання)
 • Бочелюк В.Й., Панов М.С. Роль самоактуалізації особистості в умовах пандемії COVID-19. «Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»)»: журнал. 2021. № 3(3) 2021. С. 195 – 207. (Фахове видання)
 • Бочелюк В.Й., Панов М.С., Турубарова А.В. Психокорекція аутизму в Україні. Журнал «Перспективи та інновації науки» (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина». 2021. № 4(4). С. 318 – 329. (Фахове видання)
 • Бочелюк В.Й., Панов М.С. Психокорекція розладів аутичного спектру: історичний аспект. Теоретичні і прикладні проблеми психології та соціальної роботи. 2021. № 3(56). Т. 2. С. 122 – 135. (Фахове видання)
 • Бочелюк В.Й., Панов М.С., Жадленко І.О. Психолого-педагогічні особливості корекційної роботи з розвитку комунікативної функції дітей з розладами аутичного спектру молодшого шкільного віку. «Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»)»: журнал. 2021. № 5(5). С. 725 – 734. (Фахове видання)
 • Bocheliuk V., Panov M. Psychological basics of self-understanding and self-knowledge of the modern Ukrainian personality in the context of problemogenic society. Scientific journal of Italia «Annali d’Italia» №15/2021. Pp. 63 – 66. (Зарубіжне наукове видання)
 • Бочелюк В. Й., Спицька Л. В. Психосексологія: навчальний посібник: Запоріжжя: Просвіта, 2021. 352 с. (Навчальний посібник)
 • Бочелюк В. Й., Спицька Л. В. Ортобіоз людини похилого віку: навчальний посібник: Запоріжжя: Просвіта, 2021. 496 с. (Навчальний посібник)
 • Бочелюк В. Й., Панов М. С. Social-psychological features of the professional activity potential of modern personality / Сучасні аспекти науки: ІV-ий том колективної монографії // за ред. Є.О. Романенка, І.В. Жукової. Київ; Братислава: ФОП КАНДИБА Т.П., 2021. C. 122 – 133. (Колективна монографія)
 • Бочелюк В. Й., Панов М. С. Psychology of modern Ukrainian personality in the common employment activity / Scientific research of the XXI century. Volume 1: collective monograph // Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, Los Angeles: GS publishing service, 2021. Рр. 414 – 421. (Зарубіжна колективна монографія)
 • Бочелюк В. Й. Соціально-психологічні особливості прийняття управлінських рішень / Психологічні основи розвитку особистості: монографія // за заг. ред. В. Й. Бочелюка, за ред. М. А. Дергач. Запоріжжя : Просвіта, 2021. Том. 6. С. 25 – 43. (Колективна монографія)
 • Бочелюк В. Й., Панов М. С. The phenomenon of a positive image of «I» in modern psychology / Сучасні аспекти науки: VI-ий том колективної монографії // за ред. Є.О. Романенка, І.В. Жукової. Київ; Братислава: ФОП КАНДИБА Т.П., 2021. С. 122 – 141. (Колективна монографія)
 • Бочелюк В. Й., Панов М. С. Formation of teachers’ readiness to work in an inclusive educational environment / New impetus for the advancement of pedagogical and psychological sciences in Ukraine and EU countries: research matters: collective monograph. Vol. 1. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2021. Рp. 102 – 118. (Зарубіжна колективна монографія)
 • Бочелюк В. Й., Панов М. С. Socio-psychological features of the development of ideas about the world in the children with special educational needs / Socio-economic and management concepts: collective monograph // Krupelnytska І., etc. International Science Group. Boston: Primedia eLaunch, 2021. Pp. 560 – 568. (Зарубіжна колективна монографія)
 • Бочелюк В. Й., Панов М. С. Methodological fundamentals of conflict prevention / Modern education, training and upbringing: collective monograph // Abdullayev A., Rebar I., etc. Іnternational Science Group. Boston: Primedia eLaunch, 2021. Pp. 318 – 326. (Зарубіжна колективна монографія)
 • Бочелюк В. Й., Панов М. С. Features of leadership qualities in adolescents / Сучасні аспекти науки: VII-ий том колективної монографії // за ред. Є.О. Романенка, І.В. Жукової. Київ; Братислава: ФОП КАНДИБА Т.П., 2021. С. 205 – 215. (Колективна монографія)
 • Бочелюк В. Й., Спицька Л. В., Панов М. С. Socio-psychological features of formation of deviant behavior in adolescents with learning difficulties / Priority areas for development of scientific research: domestic and foreign experience: collective monograph / edited by authors. 2nd ed. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2021. Pp. 192 – 208. (Зарубіжна колективна монографія)
 • Bocheliuk V., Panov M. Psychological bases of readapting disadaptived behavior of adolescents with a delay in mental development. Moderní aspekty vědy: XІI. Díl mezinárodní kolektivní monografie / Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o.. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2021. str. 126 – 138. (Зарубіжна колективна монографія)
 • Bocheliuk V., Panov M. Psychological and pedagogical features of the professional self-awareness development of future special teachers. Moderní aspekty vědy: XІII. Díl mezinárodní kolektivní monografie / Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2021. Str. 244 – 257. (Зарубіжна колективна монографія)
 • Bocheliuk V., Pushchyna I. Psychological and pedagogical features of attention development in junior schoolchildren with intellectual disabilities in the learning process. Moderní aspekty vědy: XІV. Díl mezinárodní kolektivní monografie / Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o.. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2021. str. 602 – 613. (Зарубіжна колективна монографія)
 • Bocheliuk V., Panov M., Zhadlenko I. Correction of whistling pronunciation disorders in older preschool children with mental development delay by means of interactive speech therapy games: theoretical fundamentals. Moderní aspekty vědy: XV. Díl mezinárodní kolektivní monografie / Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o.. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2022. str. 94 – 106. (Зарубіжна колективна монографія)
 • Bocheliuk V., Turubarova A. Socio-psychological features of emotional and behavioral changes in children during the pandemic. Abstracts of the II International Science Conference on Science and practical Technologies, January 26 – 29, 2021, Luxembourg, Luxembourg. Pp. 455 – 457.
 • Bocheliuk V. The basis of empirical studies of emotional instability in adolescent girls. Débats scientifiques et orientations prospectives du développement scientifique: collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la I conférence scientifique et pratique internationale (Vol. 6), Paris, 5 février 2021. Vinnytsia-Paris: Plateforme scientifique européenne & La Fedeltà, 2021. Рр. 13 – 14.
 • Bocheliuk V., Spytska L. Basics of empirical research of gender conflict behavior. Abstracts of V International Scientific and Practical Conference «Theoretical and scientific bases of Development of scientific thought», February 16 – 19, 2021, Rome, Italy. Рр. 542 – 544.
 • Bocheliuk V., Zaytseva V. Psychological readiness of modern tourism specialists for professional activity. Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference «Trends and directions of development of scientific approaches and prospects of integration of Internet technologies into society», February 23 – 26, 2021, Stockholm, Sweden. Рр. 501 – 504.
 • Bocheliuk V., Spytska L. Fundamentals of psychodiagnostic instruments for the study of coping behavior and personality traits. Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference «Problems and tasks of modernity and approaches to their solution», March 02 – 05, 2021, Tokyo, Japan. Рр. 227 – 229.
 • Bocheliuk V., Pozdniakova O. Features of modern education of children with special educational needs. Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference «Innovative technologies in science and education», March 04 – 06, 2021, Jerusalem, Israel. Рр. 260 – 263.
 • Bocheliuk V., Gaivoronska T. Basics of psychodiagnostic tools for studying features of self-actualization of psychologists in the process of professional training. Abstracts of XI International Scientific and Practical Conference «Topical issues of modern science and education», March 11 – 13, 2021, Tallinn, Estonia. Рр. 209 – 211.
 • Bocheliuk V., Pozdniakova O. The main provisions of the program of educational work in the context of inclusive education. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference – Results of modern scientific research and development‖ (April 4-6, 2021) Barca Academy Publishing, Madrid, Spain. 2021. Рp. 333 – 337.
 • Bocheliuk V., Spytska L. Development and self-improvement of students: specifics of psychological and pedagogical guidance. Abstracts of the I International Scientific and Theoretical Conference Advanced discoveries of modern science: experience, approaches and innovations (Vol. 2), April 9, 2021. Amsterdam, The Netherlands: European Scientific Platform. Pp. 80 – 83.
 • Bocheliuk V., Vul S. Social and psychological peculiarities of multitasking development of a modern personality. Multidisziplinäre Forschung: Perspektiven, Probleme und Muster der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der I internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz (B. 2), Wien, 9. April, 2021. Wien-Vinnytsia: List Verlag. in Ullstein Buchverlage GmbH & Europäische Wissenschaftsplattform, 2021. Pp. 54 – 55.
 • Bocheliuk V., Pozdniakova O. Ricerche scientifiche e metodi della loro realizzazione: esperienza mondiale e realtа domestiche: Raccolta di articoli scientifici «ΛΌГOΣ» con gli atti della I Conferenza scientifica e pratica internazionale (T. 2), Bologna, May 14, 2021. Bologna-Vinnytsia: Associazione Italiana di Storia Urbana & Piattaforma scientifica europea, 2021.P. 89 – 90.
 • Бочелюк В., Панов М. Соціально-психологічні наслідки пандемії для сучасного українського суспільства. Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психологічні виклики сучасних організацій» (3 червня 2021 р., м. Івано-Франківськ) / За наук. ред. проф. Л. С. Пілецької, доц. О. М. Чуйко. м. Івано-Франківськ. 2021. С. 30 – 34.
 • Бочелюк В., Іванченко В. Сім’я як фактор зародження аутоагрессії і аддикції у дитини. The XXX International Science Conference «Interaction of society and science: problems and prospects», June 15 – 18, 2021, London, England. Pp. 443 – 445.
 • Bocheliuk V., Pozdniakova O. Methodological recommendations for optimization of the system of rehabilitation of children and youth with disabilities. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference «Science and education: problems, prospects and innovations» (July 21-23, 2021) CPN Publishing Group, Kyoto, Japan. 2021. Pp. 8 – 17.
 • Бочелюк В.Й. Загальні положення програми розвитку соціальної впевненості дитини старшого дошкільного віку з порушенням зору. Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості: Зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 30 вересня – 01 жовтня 2021 р.) [Електронний ресурс] / ред. колегія: І. Р. Крупник, О. Є. Блинова, Н. І. Тавровецька (відп. за випуск) та ін. – Херсон : ФОП Вишемирський В.С., 2021. С. 40 – 44.
 • Бочелюк В., Іванченко В. Взаємозв’язок аутоагресії з орторексією. The I International Science Conference «Problems of modern science and practice», September 21 – 24, 2021, Boston, USA. Рр. 355 – 358.
 • Bocheliuk V., Panov M. Empirical study of the level of development of professional self-consciousness of future special teachers. The 3rd International scientific and practical conference «Science, innovations and education: problems and prospects» (October 13-15, 2021) CPN Publishing Group, Tokyo, Japan. 2021. P. 331 – 336.
 • Bocheliuk V., Panov M. Empirical study of peculiarities of communicative activity of children of senior preschool age with depression of mental development. The 3rd International scientific and practical conference «Innovations and prospects of world science» (November 4-6, 2021) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2021. Pp. 542 – 550.
 • Bocheliuk V., Lindhren V. Psychological features of adolescents with intellectual disabilities. Комплексний підхід до модернізації науки: методи, моделі та мультидисциплінарність: матеріали I Міжнародної наукової конференції (Т. 3), м. Вінниця, 19 листопада, 2021 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2021. С. 61 – 63.
 • Бочелюк В. Experimental study of professional training of the future psychologist in the field of special education. Соціально-психологічні проблеми трансформації сучасного суспільства : матеріали XVІ Всеукраїнської науково-практичної веб-конференції (з міжнародною участю) (м. Сєвєродонецьк, 12 листопада 2021 р.) / [редкол.: Ю. О. Бохонкова (голова)]. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. C. 31 – 33.
 • Бочелюк В., Панов М. Modern personality in social activity: socio-psychological aspect. Особистість у життєвих ситуаціях: світові тенденції й національні особливості: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / за наук. ред. І. В. Данилюка, І. В. Ващенко, Г. К. Юрчинської. Київ: ТОВ «Про формат», 2021. С. 14 – 16.

Рік початку діяльності в університеті: 2015.

Мови спілкування: українська (володію вільно), російська (володію вільно), англійська (володію вільно).

Контакти:

адреса: адреса кафедри: вул. Тургенєва, 39, м. Запоріжжя
[для поштових відправлень: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063]
аудиторія (кабінет): 485 (корпус №4)
тел.: +38(066)2924347
e-mail: vitalik.psyhol@ukr.net