Ви є тут

Головна

 

  ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ КОНФЕРЕНЦІЙ, усього: 65
  - з них за авторством молодих учених  20
1 "Біленко, О.В. Етапи розвитку ринку праці сфери фінансових послуг України / О.В. Біленко // Materiály XII mezinárodní v?decko - praktická konference «Dny v?dy – 2016», (22-30 b?ezen 2016 roku) - Díl 2. Ekonomické v?dy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o - 88 stran. – s.67-70."  
2 Біленко, О.В. Зарубіжний досвід управління персоналом фінансових організацій / О.В. Біленко // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) В 5 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 405-407  
3 Бойченко, В.С. Підходи до трактування сутності поняття «розвиток регіону» / В.С. Бойченко // Modern transformation of economics and management in the Era of Globalization: proceedings of international scientific-practical conference (Klaipeda, 26 January, 2016). – Klaipeda: Baltija Publishing, 2016. – Pp. 190-192.  
4 Бойченко, В.С. Теоретичні засади вивчення трактування сутності поняття «регіон» / В.С. Бойченко // Formation of modern economic area: benefits, risks, implementation mechanisms: proceedings of international scientific conference (Riga, 29 April, 2016). – Riga: Baltija Publishing, 2016. – Pp. 173-175.  
5 Бойченко, В.С. Визначення сутності поняття «управління розвитком» / В.С. Бойченко // Innovative potential of socio-economic systems: the challenges of the global world: proceedings of International Scientific-Practical Conference Economic (Lisbon, 30 June, 2016). – Part I. – Lisbon: Baltija Pablishing, 2016. – Pp. 65-66.  
6 Бойченко, В.С. Теоретичні засади вивчення сутності поняття «управління» / В.С. Бойченко // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) В 5 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 407-409.  
7 Василичев, Д.В. Стан соціально-трудових відносин в Україні та шляхи їх реформування в умовах децентралізації влади / Д.В. Василичев // Реформа децентралізації в Україні: фінансово-економічні, правові та управлінські засади : зб. матер. наук.-практ. круглого столу, м. Запоріжжя, 20.05.2016 р. / Класичний приватний університет ; за ред. О.В. Покатаєвої, А.Ю. Кучерової. - Запоріжжя : КПУ. 2016. - 108с. - С. 24-26.  
8
"Василичев, Д.В. Періодична оцінка як складова системи мотивації інноваційної активності персоналу
/ Д.В. Василичев // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) В 5 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 409-411."
 
9 "Василичев, Д.В. Трудові ресурси старше працездатного віку: вітчизняний і зарубіжний досвід / Д.В. Василичев // Сучасні тенденції розвитку світової економіки: Збірник матеріалів VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20 травня 2016 р. – Харків: ХНАДУ, 2016. – С.78-79."  
10 Васильева, Е.А. Ресурсное обеспечение деятельности сельскохозяйственных предприятий / Е.А. Васильева //  International Scientific-Practical Conference From Baltic to Black Sea: National Models of Economic Systems: Conference Proceedings, March 25, 2016. Riga: Baltija Publishing. 348 p. – PP. – 51-53.  
11 Васильєва, О.О. Сучасні тенденції функціонування та розвитку сільськогосподарських підприємств / Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки» 12 – 13 квітня 2016 р. Частина 2. Секція 2. м. Дніпропетровськ. – С. 118-122. URL: http://nmetau.edu.ua/file/part_2a.pdf.  
12 Васильєва, О.О. Сучасні тенденції функціонування та розвитку сільськогосподарських підприємств / Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки» 12 – 13 квітня 2016 р. Частина 2. Секція 2. м. Дніпропетровськ. – С. 118-122. URL: http://nmetau.edu.ua/file/part_2a.pdf.  
13 Васильєва, О.О. Фінансово-господарська діяльність сільськогосподарських підприємств в умовах обмеженості ресурсів / О.О. Васильєва // Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності: збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, 20-21 квітня 2016р. – Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2016. – 388 с. – С. 25-27.  
14 Васильєва, О.О. Система нормування праці на підприємстві / О. К. Миланко, О.О. Васильєва // Сучасний стан економіки України: проблеми та перспективи розвитку: матеріли III Обласної науково-практичної конференції учнівської та студентської молоді 24 листопада 2016 року, м. Кропивницький  
15 Власенко Т.В. Проблеми та перспективи розвитку зернової галузі у Запорізькій області / Т. В. Власенко // Всеукраїнська-практична конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки» (м.Дніпропетровськ 12-13 квітня 2016 р). – Дніпропетровськ, 2016. - С. 24-27.  
16 Власенко Т.В. Тотожність понять прибуток та рентабельність / Т. В. Власенко // Тиждень науки - 2016: тез. доп. щоріч. наук.-практ. конф. серед виклад., наук., молод. учених, аспір. і студент. ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квітня 2016 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – Том 3. – С. 414-416.  
17 Галан, О.Є. Оцінка групового трудового потенціалу підприємства як векторної суми / О.Є. Галан // Modern transformation of economics and management in the Era of Globalization: proceedings of international scientific-practical conference (Klaipeda, 26 January, 2016). – Klaipeda: Baltija Publishing, 2016. – Pp. 190-192.  
18 Галан, О.Є. Методика оцінки трудового потенціалу промислових підприємств / О.Є. Галан // Тиждень науки - 2016: тез. доп. щоріч. наук.-практ. конф. серед виклад., наук., молод. учених, аспір. і студент. ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квітня 2016 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – Том 3. – С. 416-418.  
19 Гіль, Л.А. Використання сучасних кадрових технологій в діяльності приватного охоронного підприємства / Л.А. Гіль // Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Харків, 17 листопада 2016 року).- Х.:Національна академія Національної гвардії України. – С.57-60  
20
"Гіль, Л.А. Удосконалення техніки добору операторів CALL - центрів / Л.А. Гіль // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва:
Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції(м. Харків, 25 листопада 2016 року).-Х.:ХНАДУ. – Т.3.-С.124-126"
 
21 Гіль, Л.А. Щодо проблеми удосконалення соціально-психологічного клімату в трудовому колективі / Л.А. Гіль // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) В 5 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 418-420.  
22 Гіль, Л.А. Удосконалення організації праці менеджера за персоналуна підприємствах малого та середнього бізнесу / Л.А. Гіль, І.В. Манашевська // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) В 5 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 474-476.  
23 Гіль, Л.А. Застосування методів покращення якості трудового життя в організації / Л.А. Гіль, Г.В. Науменко // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) В 5 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 477-478.  
24 Гіль, Л.А. Удосконалення системи добору персоналу в державній установі / Л.А. Гіль, А.С. Сєчина // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) В 5 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 478-480.  
25 Горбань, С.Ф. Дослідження рівня зайнятості та безробіття молоді в Україні / С.Ф. Горбань // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) В 5 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 420-422.  
26 Гудзь, М.В. Регуляторна політика розвитку ринку туристичних лікувально-оздоровчих послуг / М.В. Гудзь // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) В 5 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 422-424.  
27 Гудзь, М.В. Стан молодіжної зайнятості в Україні / М.В. Гудзь, В.О. Куаталієва // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. Серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) В 5 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 422-424.  
28 Гудзь, М.В. Тайм-менеджмент як технологія ефективної організації робочого часу персоналу / М.В. Гудзь, Д.А. Попович // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) В 5 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 486-487.  
29 "Гудзь, М.В. Мотивація інноваційно активного персоналу / М.В. Гудзь, М.О. Твердохліб // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) В 5 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 488-489."  
30 Гудзь П.В. Оцінка використання рекреаційного потенціалу територій Північного Приазов’я/ П.В. Ґудзь, М.В. Ґудзь // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18 лютого 2016 року / за заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2016. – 88 с..- С.30-34  http://fem.sumdu.edu.ua/uk/ua/dean-office/dean.html  
31 Гудзь М.В. Розвиток міських агломерацій:зарубіжний досвід для України / П.В. Ґудзь (КМ ЗНТУ), М.В. Ґудзь // Матер. Міжнарод. наук.-практ. семінару «Управління розвитком великих міст та агломерацій: економіко-правовий аспект», 21 жовтня 2016 р. – К.: ІЕПД НАН України, 2016.- 126 с.  
32 Гудзь, М.В. Місце регіонального менеджменту в теорії управління. Сучасна економічна наука: теорія і практика» / П.В. Ґудзь (КМ ЗНТУ), М.В. Ґудзь // // Матер. Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 17 листопада 2016 року. м. Полтава.- Полтава, вид-во ПНТУ, 2016.- С. 57-58.  
33 Карпенко, А.В. Інноваційна пасивність в Україні з причин низької довіри й відповідальності в суспільстві / А.В. Карпенко // Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : зб. праць ХІІ (ХХІV) Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 10-11 берез. 2016 р.). / [редкол. : В.Г. Герасимчук (відп. ред.) та ін.]. – К. : НТУУ «КПІ», 2016. – С. 41.  
34 Карпенко, А.В. Підвищення рівня комерціалізації наукових розробок в Україні / А.В. Карпенко // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) В 5 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 424-426.  
35 Карпенко, А.В. Соціально-економічні наслідки міжнародної міграції в Україні / А.В. Карпенко, Н.М. Карпенко // Сучасний стан розвитку економіки, управління та рекламної діяльності України : матер. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів (м. Івано-Франківськ, 7 квіт. 2016 р.). – Івано-Франківськ: Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького, 2016. – С. 202-206.  
36 Карпенко, А.В. Державно-приватне партнерство як механізм активізації інноваційної діяльності в Україні / А.В. Карпенко // Стратегії сталого розвитку: на шляху до сильнішої громади: Матеріали науково-практичної конференції (м. Сєвєродонецьк, 21 жовтня 2016 р.) / Укл. Семененко І.М. - Сєвєродонецьк: Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля. – 2016. – С. 46-48.  
37 Карпенко, А.В. Важливість розвитку національної інноваційної системи / А.В. Карпенко, І.О. Бойко // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) В 5 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 489-491.  
38 Карпенко, А.В. Удосконалення методів професійного відбору операторів в організації / А.В. Карпенко, А.С. Гіль // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) В 5 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 491-493.  
39 Карпенко, А.В. Формування оптимального соціально-психологічного клімату на підприємстві / А.В. Карпенко, Ю.О. Караулова // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) В 5 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 496-497.  
40 Карпенко, А.В. Конкуренція в умовах інноваційного розвитку / А.В. Карпенко, Ю.С. Кононенко // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) В 5 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 498-499.  
41 Карпенко, А.В. Комерціалізація інтелектуальної власності як основа інноваційного розвитку України / А.В. Карпенко, В.Г. Мирошниченко // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) В 5 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 499-501.  
42 Карпенко, А.В. Розвиток вищих навчальних закладів на регіональному рівні в сучасних умовах / А.В. Карпенко, Д.М. Юртаєв // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) В 5 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 501-503.  
43 Карпенко, А.В. Освіта як головний чинник формування конкурентоспроможного трудового потенціалу / А.В. Карпенко, І.І. Корейба // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 25 листопада 2016 р.): в 2 т. – Х. : ХНАДУ. – 2016. – Т. 2. – С. 54-56.  
44 Карпенко, А.В. Комерціалізація інтелектуальної власності в Україні: проблеми і перспективи / А.В. Карпенко, В.Г. Мирошниченко // Modern Problems of Improve Living Standards in a Globalized World: Conference Proceedings of the International Scientific Internet-Conference (Opole – Berdyansk – Slavyansk, December 8, 2016). – 2016. – Рр. 183-188. – Electronic edition. – [Electronic resource]. – Available at: http://bdpu.org/sites/bdpu.org/files/inf/Internet-Conference_December%20....  
45 Карпенко, Н.М. Франчайзингове підприємництво в Україні / Н.М. Карпенко, А.В. Білюк (КПУ) // Проблеми та перспективи розвитку малого і середнього підприємництва в Україні: економічний, правовий та управлінський аспекти: Матеріали науково-практичного круглого столу (м. Запоріжжя, 16 грудня 2016 р.). – Запоріжжя: Класичний приватний університет. – 2016. – С. 37-40.  
46 Карпенко, Н.М. Безробіття в Україні: регіональні проблеми та напрями подолання / Н.М. Карпенко, С.С. Рейслер // Economics, science, education: integration and synergy : Materials of International scientific and practical conference (Bratislava, 18-21 Juanuary 2016) : in 3 V. – V.1 – K. : «Centre of education literature», 2016. – P. 71.  
47 Карпенко, Н. Трудовий потенціал як визначальна основа територіального розвитку / Н. Карпенко, О. Зайцев // Науково-практичне забезпечення розвитку та співробітництва об’єднаних територіальних громад: матер. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 24 жовт. – 24 листоп. 2016 р.) / за заг. ред. Ю.П. Шарова. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2016. – С. 88-91. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http http://dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2016_11_30_mup.pdf.  
48 Карпенко, Н.М. Передумови організації рекрутингового бізнесу в Україні / Н.М. Карпенко // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) В 5 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 427-430.  
49 Карпенко, Н.М. Сучасний стан молодіжного сегменту ринку праці в Україні / Н.М. Карпенко, А.В. Карепіна // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) В 5 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 503-505.  
50 Карпенко, Н.М. Вплив євроінтеграції на сучасний ринок праці України / Н.М. Карпенко, К.А. Рубан // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) В 5 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 505-507.  
51 Карпенко, Н.М. Розвиток молодіжного ринку праці в Україні / Н.М. Карпенко, А.М. Тарасенко // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 25 листопада 2016 р.): в 2 т. – Х. : ХНАДУ. – 2016. – Т. 1. – С. 63-65.  
52 Коваленко, М.О. Проблеми розвитку неформальної освіти в Україні [Електронний ресурс] / М.О. Коваленко //  Збірник наукових праць ЗОІППО – № 2(24) – 2016 – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B6QknaQCh-lHbmZiOGV4VUNucVE/view?pref=2...  
53 Коваленко, М.О. Міжнародний досвід децентралізації у сфері освіти / М.О. Коваленко // Науково-практичний круглий стіл  «Реформа децентралізації в Україні: фінансово-економічні, правові та управлінські засади» (м. Запоріжжя, 20 травня 2016 рок) – Класичний приватний університет. – Запоріжжя: вид-во КПУ, 2016 р. -с.53-55  
54 Коваленко, М.О. Європейський досвід визнання результатів неформальної освіти та перспективи його застосування в Україні /М.О. Коваленко // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних  процесів  :  матеріали  Міжнародної  науково-практичної  конференції,  присвяченої  20-річчю  Конституції  України (м. Запоріжжя, 23-24 червня 2016 р.) / Редкол.: С.К. Бостан (відпов. ред.), Р.М. Максакова, Ю.В. Філей. – Запоріжжя : «Просвіта», 2016. – 504 с. -с.313-315  
55 Коваленко, М.О. Державне регулювання процесів формування освітньої складової людського капіталу України / М.О. Коваленко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Ефективні моделі управління в сучасних умовах: теорія і практика (м. Кіровоград, 10-11 червня 2016) – Кіровоград: КОД, 2016 - с.47-50  
56 Коваленко, М.О. Інтелектуальний капітал в контексті інноваційного розвитку / М.О. Коваленко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції (м.Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р.) / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 568 с. - с.430-432  
57 Плинокос, Д.Д. Трансформація освіти і науки у виробничу сферу в умовах глобалізації економіки// Д.Д. Плинокос / International scientific conference “Development of social and economic systems in a global competitive environment”, 26.02.2016/ Chisinau, The Republic of  Moldova, - C. 22-24  
58 Плинокос, Д.Д. Неформальна освіта як чинник розвитку інноваційно орієнтованої економіки // Д.Д Плинокос, М.О. Коваленко/ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті» (м. Кіровоград, 12 квітня 2016 р.) – Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград: КОД, 2016. – 124 с.  
59 Плинокос, Д.Д. Концепція «Smart-освіти» - глобальний тренд у розвитку безперервної освіти / Д.Д. Плинокос // ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя досягнення та перспективи» (18-25 квітня 2016 року) / Збірник наукових праць ЗОІППО – № 1(23), м. Запоріжжя, 2016. – С. 29-31.  
60 Плинокос, Д.Д. Проблеми корупційних ризиків при роботі ВНЗ з компаніями-посередниками з набору іноземних студентів / Д.Д. Плинокос // III Міжнародна науково-методична конференція «Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні: матер. Міжнар. наук.-метод. конф. (18-20 травня 2016р.).  ? Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016. ? С. 45?47.  
61 Плинокос, Д.Д. Еволюція креативної індустрії в світовій економіці / Д.Д. Плинокос, А.А. Ліпак // Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених (21 квітня 2016 р.). – Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград: КОД, 2016. – 101-103 с.  
62 Соколов, А.В. Трудові ресурси як чинник впливу на стійкий соціально-економічний розвиток / А.В. Соколов // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) В 5 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 403-405.  
63 Соколов, А.В. Реалізація моделі «сервісної» держави в умовах децентралізації / А.В. Соколов // Реформа децентралізації в Україні: фінансово-економічні, правові та управлінські засади: зб. матер. наук.-практ. круглого столу, м. Запоріжжя, 20.05.2016 р. / Класичний приватний університет; за ред. О.В. Покатаєвої, А.О. Кучерової.    Запоріжжя: КПУ, 2016. – С. 91-93.  
64 Соколов, А.В. Оцінка якості державного управління з позицій концепції громадської цінності / А.В. Соколов // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю Конституції України, (м. Запоріжжя, 23-24 червня 2016 р. – Запоріжжя: «Просвіта», 2016. – С. 283-285.  
65 Васильєва, О.О. Сучасні тенденції функціонування та розвитку сільськогосподарських підприємств / Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки» 12 – 13 квітня 2016 р. Частина 2. Секція 2. м. Дніпропетровськ. – С. 118-122. URL: http://nmetau.edu.ua/file/part_2a.pdf.