Ви є тут

Головна
1. Соколов А.В. Формування системи мотивації персоналу компанії / А.В. Соколов // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2015. – № 14. – С. 33–37.
2. Соколов А.В. Трудові ресурси як чинник впливу на стійкий соціально-економічний розвиток / А.В. Соколов // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво.  2015. – № 5 (86). – С. 10–14.
3. Соколов А.В. Особливості організації надання соціальних послуг з позицій споживання і створення соціальних ефектів / А.В. Соколов // Інституціональний вектор економічного розвитку / Іnstitutional vector of economic development: Збірник наукових праць МІДМУ «КПУ». – Вип. 8 (1). – Мелітополь: КПУ, 2015. – С. 61-69.
4. Соколов А.В. Вплив матеріальної та нематеріальної мотивації персоналу на ефективність діяльності підприємства / А.В. Соколов, К.В. Чернявська // Науковий огляд. – 2015. – № 9 (19). – С. 25-29. 
5. Соколов А.В. Класифікація конфліктів на підприємстві / А.В. Соколов, В.І. Курдась // Науковий огляд. – 2015. – № 8 (18). – С. 50-56.
6. Біленко О.В. Етапи розвитку ринку праці сфери фінансових послуг України / О.В. Біленко // Materiály XII mezinárodní v?decko - praktická konference «Dny v?dy – 2016» (22-30 b?ezen 2016 roku) - Díl 2. Ekonomické v?dy.: Praha. Publishing House  «Education and Science» s.r.o - 88 stran. – stran.67-70.
7. Біленко О.В. Демографічна ситуація в Запорізькій області та шляхи її покращення / О.В. Біленко, Н.К. Ханаєва // Materials of the XII International scientific and practical conference «Science without borders» ( March 30 - April 7, 2016).- Volume 2. Economic science.- Sheffield.: Science and education LTD - 112 p.- P. 33-35.
8. Бойченко В.С. Організаційна та економічна складова управління розвитком регіону / В.С. Бойченко // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія: Економіка, 2015. – Вип. 4. – Т. 20. – С. 162-165.
9. Бойченко В.С. Аналіз процедури оцінки персоналу на ТОВ МФ «Фаворит плюс» / В.С. Бойченко, О.В. Данюк // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове видання, 2015. – Вип. 7. – С. 335-338.
10. Бойченко В.С. Аналіз процесу атестації персоналу ТОВ «ВО «Моліс» / В.С. Бойченко, Т.Ю. Богомаз // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове видання, 2015. – Вип. 7. – С. 596-599.
11. Бойченко В.С. Структурна композиція організаційно-економічного забезпечення управління розвитком регіону / В.С. Бойченко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент», 2015. – № 12. – С. 15-20.
11. Бойченко В.С. Складові процесу забезпечення / В.С. Бойченко // Економіка, менеджмент та фінанси: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: зб. матер. Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 27-28 листопада 2015 р.). – Ч. 2. – К. : ГО «Київський економічний науковий центр», 2015. – С. 79-81.
12. Бойченко В.С. Сутність процесу реформування управління розвитком регіону / В.С. Бойченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: «Міжнародні економічні відносини та світове господарство», 2015. – Вип 3. – С. 29-33.
13. Бойченко В.С. Підходи до трактування сутності поняття «розвиток регіону» / В.С. Бойченко // Modern transformation of economics and management in the Era of Globalization: proceedings of international scientific-practical conference (Klaipeda, 26 January, 2016). – Klaipeda: Baltija Publishing, 2016. – Pp. 190-192.
14. Бойченко В.С. Теоретичні засади вивчення трактування сутності поняття «регіон» / В.С. Бойченко // Formation of modern economic area: benefits, risks, implementation mechanisms: proceedings of international scientific conference (Riga, 29 April, 2016). – Riga: Baltija Publishing, 2016. – Pp. 173-175.
15. Василичев Д.В. Фактори становлення соціально-трудових відносин у державі та регіонах / Д.В. Василичев, Г.С. Чернеда // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць ХНАДУ. - №3(10), том 2. – 2015. – Харків: ХНАДУ,  2015. – 140 с. – С. 65-69.
16. Василичев Д.В.  Оцінка трудового потенціалу в Україні / Д.В. Василичев, М.О. Ольховська // Перспективи створення сильної економіки для сучасної України: Інтернет-конференція. Секція «Економіка та підприємництво» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.economy-confer.com.ua/full-article/1933/
17. Василичев Д.В. Фактори становлення соціально-трудових відносин у державі та регіонах / Д.В. Василичев, Г.С.Чернеда // Перспективи створення сильної економіки для сучасної України: Інтернет-конференція. Секція «Економіка та підприємництво» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.economy-confer.com.ua/full-article/1938/
18. Василичев Д.В. Трудові  ресурси  старше  працездатного віку: вітчизняний і зарубіжний досвід / Д.В. Василичев // Сучасні тенденції розвитку світової економіки: Збірник матеріалів VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20 травня 2015 р. – Харків: ХНАДУ, 2016. – 88 с. – С.78-79.
19. Василичев Д.В. Оцінка трудового потенціалу в Україні / Д.В. Василичев, М.О. Ольховська // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць ХНАДУ. – 2015. – №3 (10). – Т. 2. – С. 47-51.
20. Василичев Д.В. Аналіз підходів до мотивації інноваційної активності персоналу вітчизняних підприємств / Д.В. Василичев, В.А. Лихолат // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – №5 (86). – С. 47-52.
21. Василичев Д.В. Організація процесу адаптації персоналу на підприємстві / Д.В. Василичев, В.А. Мирошниченко // Економіка і організація управління: збірник наукових праць ДонНУ. – 2015. – Вип. №3 (19) – 4 (20). – С. 46-53.
22. Васильєва О.О. Сучасні тенденції та об’єктивні умови розвитку аграрного сектору / О.О. Васильєва // Вісник аграрної науки Причорномор'я. – 2016. − Вип. 1. – С.62-74.
23. Васильєва О.О. Проблеми розвитку людського капіталу в аграрному секторі Запорізького регіону / Ю.О. Бабич, О.О. Васильєва // Аграрна наука, освіта, виробництво: європейський досвід для України: Міжнародна науково-практична конференція, 17–18 листопада 2015 р.: матеріали укр. мовою. – Житомир: ЖНАЕУ, 2015. - С. 466-467.
24. Васильєва О.О. Тенденції розвитку соціально-трудових відносин у сільському господарстві України / О.О. Васильєва, Д.В. Яцкевич // Інноваційний розвиток і транскордонна безпека: економічні, екологічні, правові та соціокультурні аспекти. ІV Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених (м. Чернігів, 21 грудня 2015 р.). Збірник матеріалів конференції : ЧНТУ. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – 1028 с. – С. 181-184.
25. Васильєва О.О. Підвищення продуктивності праці як запорука сталого розвитку сільського господарства / О.О. Васильєва, М.О. Полтавець // Інноваційний розвиток і транскордонна безпека: економічні, екологічні, правові та соціокультурні аспекти. ІV Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених (м.Чернігів, 21 грудня 2015 р.). Збірник матеріалів конференції : ЧНТУ. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – 1028 с.– С. 121-124.
26. Васильева Е.А. Ресурсное обеспечение деятельности сельскохозяйственных предприятий / Е.А. Васильева // International Scientific-Practical Conference From Baltic to Black Sea: National Models of Economic Systems: Conference Proceedings, March 25, 2016. Riga: Baltija Publishing. 348 p. – PP. 51-53.
27. Васильєва О.О. Сучасні тенденції функціонування та розвитку сільськогосподарських підприємств / О.О. Васильєва // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки» 12–13 квітня 2016 р. Частина 2. Секція 2. м. Дніпропетровськ. – С. 118-122. URL: http://nmetau.edu.ua/file/part_2a.pdf.
28. Васильєва О.О. Фінансово-господарська діяльність сільськогосподарських підприємств в умовах обмеженості ресурсів // О.О. Васильєва // Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси СУЕМ 20-21 квітня 2016р. – 388 с. – С. 25-27.
29. Галан О.Є. Оцінка групового трудового потенціалу підприємства як векторної суми / О.Є. Галан // Modern transformation of economics and management in the Era of Globalization: proceedings of international scientific-practical conference (Klaipeda, 26 January, 2016). – Klaipeda: Baltija Publishing, 2016. – Pp. 15-18.
30. Горбань С.Ф. Аналіз демографічної ситуації в Україні: головні проблеми та шляхи їх вирішення / С.Ф. Горбань, К.О. Соколова // Регіональна економіка та управління. – 2015. – № 4 (07). – С. 68-71.
31. Горбань С.Ф.  Напрями поліпшення якості життя населення в Україні / С.Ф. Горбань, К.О. Соколова // Актуальні питання соціально-економічного розвитку держави, регіону та підприємства: зб. тез  конф. (м. Львів, 27-28 листопада 2015 року). – Львів. – С. 15-17.
32. Гудзь М.В. Передумови впровадження бюджетування в плановій діяльності
рекреаційно-туристичного підприємства / М.В. Гудзь // Економічний форум. – 2015.- № 3.- С.141-152.
33. Гудзь М.В. Проблеми та перспективи розвитку регіональних кластерів в Україні [Електронний ресурс] / М.В. Гудзь // Ефективна економіка.- 2015.- № 2.- Режим доступу до журналу: http://www.economy.nauka.ua.
34. Гудзь М.В. Перспективы развития бизнес-образования в Украине / М.В. Гудзь // Научно-теоретический и научно-практический журнал Минского университета управления «Инновационные образовательные технологии». – 2015. – № 2. – С.55-59.
35. Карпенко А.В. Кредитування промисловості України в умовах фінансової кризи: проблеми та шляхи подолання / А. Карпенко, М. Хацер (ЗГІА) // Інституціональний вектор економічного розвитку / Institutional vector of economic development: Збірник наукових праць МІДМУ «КПУ». – Вип. 8 (1). – Мелітополь : КПУ, 2015. – С. 81-91.
36. Карпенко А.В. Роль соціальної відповідальності в період розбудови економіки України / А.В. Карпенко, Н.М. Карпенко, О.І. Сеник (ст. гр. МТУ-210) // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2015. - №5 (86). ? C. 23-31.
37. Карпенко А.В. Управление инновационной активностью / А. В. Карпенко // Наука и производство Урала: Межрегиональный сборник научных трудов. – Новотроицк : НФ НИТУ «МИСиС». – 2015. – Вып. 11. – С. 156-159.
38. Карпенко А.В. Актуальність комерціалізації науково-дослідної діяльності в Україні / А.В. Карпенко // Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність : зб. наук. пр. учасн. Х Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Мелітополь, 11-13 вересня травня 2015 р.) / за заг. ред. М.М. Радєвої. – Мелітополь : ТОВ «Колор Принт», 2015. – С. 46-48.
39. Карпенко А.В. Моделювання інноваційного розвитку регіону / А.В. Карпенко // Сучасні напрями моделювання економіки в умовах інтеграції у світовий простір : тез доп. всеукр. інт.-конф. молодих вчених і студентів (м. Миколаїв, 19 лист. 2015 р. / За ред. В.С. Шебаніна (гол. ред.) та ін. – Миколаїв, 2015. – С. 281-284.
40. Карпенко Н. Управління трудовим потенціалом підприємствав в сучасних умовах / Н. Карпенко // Інституціональний вектор економічного розвитку / Institutional vector of economic development: Збірник наукових праць МІДМУ «КПУ». – Вип. 8 (1). – Мелітополь : КПУ, 2015. – С. 134-144.
41. Карпенко Н. Н. Социальная ответственность: сущность, значение и развитие / Н. Н. Карпенко // Наука и производство Урала: Межрегиональный сборник научных трудов. – Новотроицк : НФ НИТУ «МИСиС». – 2015. – Вып. 11. – С. 195-198.
42. Коваленко М.О. Проблеми розвитку неформальної освіти в Україні [Електронний ресурс] / М.О. Коваленко //  Збірник наукових праць ЗОІППО – № 2(24) – 2016 – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B6QknaQCh-lHbmZiOGV4VUNucVE/view?pref= 2&pli=1.
43. Олененко А.Г. Перші спроби залісення південноукраїнського степу в останній чверті XVIII ст. / А.Г. Олененко // http://historians.in.ua/index.php/doslidzhennya/1246-anna-olenenko-persh....
44. Олененко А.Г. Фонд Азовской губернской канцелярии в Государственном архиве Ростовской области: обзор документов / А.Г. Олененко, Н.И. Швайба // Архивы и архивное дело на юге России: история, современность, перспективы развития: Материалы Всероссийской научной конференции (г. Ростов-на-Дону, 16–17 октября 2015 г.) / Отв. ред Д.В. Сень и др. – Ростов н/Дону: Foundation, 2015. – С. 367-374
45. Петрова К.А. Образ єврея-корчмаря на сторінках південноукраїнських періодичних видань у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття / К.А. Петрова // Історія і культури Придніпров'я: невідомі та маловідомі сторінки : науковий щорічник. – Випуск 12. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 202-210
46. Петрова К.А. “Одесский листок” як джерело з історії благодійності м. Одеси Херсонської губернії початку ХХ століття / К.А. Петрова // Музейний вісник. – №15. – 2015. – С. 113-120.
47. Плинокос Д.Д. Роль громадських організацій в забезпеченні якості освітніх послуг // Ефективні моделі управління в сучасних умовах: теорія і практика // Збірник доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції  (17 квітня 2015 р.) – КНТУ. – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2015. – С. 125-127.
48. Плинокос Д. Д. Роль громадських організацій у розвитку держави  // Сучасні проблеми модернізації та структурних трансформацій економіки України і регіонів: тези доповідей Міжнар. наук. – прак. конф., м. Запоріжжя, 11 листопада 2015 р. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя: КПУ, 2015. – С. 196-198.
49. Плинокос Д.Д. Концепція «Smart-освіти» - глобальний тренд у розвитку безперервної освіти //  тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя досягнення та перспективи» (18-25 квітня 2016 року) / ЗОІППО – м. Запоріжжя, 2015. – С. 29-31.
50. Плинокос Д.Д. Проблеми корупційних ризиків при роботі ВНЗ з компаніями-посередниками з набору іноземних студентів // III Міжнародна науково-методична конференція «Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні: матер. Міжнар. наук.-метод. конф. (18-20 травня 2016р.).  ? Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016. ? С. 45?47.
51. Плинокос Д.Д. Експорт освітніх послуг вищими навчальними закладами України у вимірі глобалізаційних процесів / Левченко О.М., Плинокос Д.Д. // Науковий журнал «ЕКОНОМІКА: реалії часу». – Одеса. – 2015. – №4 (20). – С. 210-216.
Режим доступу до журналу: hhttp://economics.opu.ua.
52. Плинокос Д.Д. Запровадження системи менеджменту якості освіти при підготовці кадрів для інших країн / Д.Д. Плинокос // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка та менеджмент, 2015. ? № 11. ? C. 202?206.
53. Плинокос Д.Д. Організаційно-економічні схеми експорту освітніх послуг і підготовки фахівців за кордоном / Д.Д. Плинокос // Держава та регіони. ? Серія: Економіка та підприємництво, 2015. – №3(84). – C. 102-108.
54. Плинокос, Д.Д. Аналіз впливу природного та механічного руху населення на стан трудових ресурсів / Д.Д. Плинокос // Держава та регіони. ? Серія: Економіка та підприємництво, 2015. ? №4(85). – C. 18-23.
55. Плинокос Д.Д. Людський капітал як чинник інноваційного розвитку національної економіки України / Левченко О.М. (КНТУ), Плинокос Д.Д., Ткачук О.В. (КПУ) // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – №5 (86). – C. 3-9.
56. Плинокос Д.Д. Неформальна освіта як чинник розвитку інноваційно орієнтованої економіки // Д.Д. Плинокос, М.О. Коваленко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті» (м. Кіровоград, 12 квітня 2016 р.) – Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград: КОД, 2016. – 124 с.
57. Селіверстов В.В. Роль часових лагів у впливі монетарної політики ФРС США на темпи інфляції. / В.В. Селіверстов // Фінанси України. − 2015. − Вип. № 7. – С.115-125.