Ви є тут

Головна
2019 рік
 1. Fomin, О. Analysis of dynamic loading of improved construction of a tank container under operational load modes / Fomin О., Lovska А., Gorobchenko О., Turpak S., Kyrychenko I., Burlutski O. // (2019), «EUREKA: Physics and Engineering» Number 2 (Estonia)
 
2018 рік
 1. Kuzkin, O. Optimal planning of trip and round trip cycle time on an urban route / O. Kuzkin // Technology audit and production reserves. — 2018. — №2/2(40). — P. 34-42.
 2. Turpak, S. Improvement of a system controlling a process of railcars unloading in the context of changes in temperature mode while operating / S. Turpak, I. Taran, O. Ostrohliad // Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2018. – No. 1. – P. 183-191.
 3. Turpak, S. Logistic technology to deliver raw material for metallurgical production   / S. Turpak, I. Taran, O. Fomin, O. Tretiak // Scientific Bulletin of National Mining University. – 2018. – No. 1. – P. 162-169.
 4. Грицай, С.В. Система підтримання заданої температури вантажів у залізничних вагонах на металургійних підприємствах / С.В. Грицай, С.М. Турпак, Ю.Т. Сидоренко, О.О. Острогляд  // Пат. №124788 Україна: МПК B65G 67/24, B69/20. Власник: ЗНТУ. Опубл. 25.04.2018, Бюл. №8. - 2c.
 5. Кузькін, О. Ф. Аналіз маршрутної системи міського громадського транспорту Запоріжжя / О. Ф. Кузькін // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. — 2018. — №2(243). — С. 132-139.
 6. Кузькін, О. Ф. Аналіз розвитку та рівня якості послуг громадського транспорту Запоріжжя / О. Ф. Кузькін // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : технічні науки. — 2018. — Т. 29(68). — №2. — С. 307-313.
 7. Трушевський, В.Е. Розрахунок режимів світлофорного регулювання з урахуванням емпіричних характеристик руху транспорту / В.Е. Трушевський, С.М. Турпак, С.В. Грицай  // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – №1, 2018. – С.139-144.
 8. Турпак С.М. Дослідження мікрологістичної системи відвантаження готової продукції металургійного підприємства / С.М. Турпак, Л.О. Васильєва, О.О. Падченко, Г.О. Лебідь // Вчені записки таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія : Технічні науки. К.: 2018. Том 29 (68). № 4. Ч. 2. С. 156-162.
 
2017 рік
 1. Gritcay, S. Development of mathematical models for planning the duration of shunting operations / S. Gritcay, A. Lashenyh, S.Turpak, E. Ostrohlyad, T. Kharchenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017 – No. 3 (85). – P. 33 – 39.
 2. Gritcay, S. The effect of methods of eliminating spikes in the time series of freight flows on their statistical characteristics / S. Gritcay, A. Lashenyh, S. Turpak, E. Ostrohlyad, T. Kharchenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – No. 1/3 (85). – P. 33-39.
 3. Бабушкін Г.Ф. Выделение и проектирование микрологистических систем управления процессами заводских перевозок / Г.Ф.Бабушкін, О.Ф. Кузькін, А.М. Каплуновська // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – №3, 2017. – С.13-16.
 4. Сущенко, Р.В. Педагогічний аналіз сформованості управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту: результати експериментального дослідження / Р.В. Сущенко Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2017. Вип. № 56 (109) – 57 (110). С. 236–243.
 5. Сущенко, Р.В. Фактори дієвого психолого-педагогічного впливу на формування управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту / Р.В. Сущенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2017. – Вип. 52(105). – С. 304-316.
 6. Трушевський, В.Е. Вдосконалення організації дорожнього руху на регульованих перехрестях / В.Е. Трушевський, В.В. Науменко, Л.А Веремеєнко // Автошляховик України,.  – 2017. – №. 4 (252). – С. 35-38.
 7. Трушевський, В.Е. Розрахунок параметрів режиму гучномовного пристрою для пішоходів зі слабким зором / В.Е. Трушевський // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – №3, 2017. – С.199-205.
 8. Трушевський, В.Е. Розрахунок режимів світлофорного регулювання з урахуванням емпіричних характеристик руху транспорту / Трушевський В. Е., Турпак С. М., Грицай С. В. // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – №3, 2017. – С.199-205.
 9. Трушевський В. Е Світлоблок додаткової секції дорожнього транспортного світлофора / В. Е. Трушевський , В. М. Борисенко , В. І. Єресов  // http://uapatents.com/4-121876-svitloblok-dodatkovo-sekci-dorozhnogo-tran....
 10. Турпак С.М. Оптимізація графіків внутрішніх залізничних перевезень металургійного підприємства  / С. М. Турпак, Л. О. Васильєва, Г. О. Лебідь, О. О. Падченко, Ю. Т. Сидоренко  // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
 11. Юдін В. П.  Шляхи вирішення промислово-транспортних проблем екології в Запорізькому регіоні  / В. П. Юдін, Л. О. Васильєва, О. О. Падченко, Т. В. Харченко  // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
 

2016 рік

 1. Kuz’kin, O. An investigation of the bus headways and the passenger waiting time on the urban routes / O. Kuz’kin // Technology audit and production reserves. — 2016. — №4/3(30). — P. 4–9.
 2. Kuz’kin, O. Graph theory methods in analyzing commuting networks of municipal electric transport / O. Kuz’kin // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. — 2016. — №2(4). — P. 19–25.
 3. Lashenyh, A. Development of mathematical models for planning the duration of shunting operations  / A. Lashenyh, S.Turpak, S. Gritcay, L. Vasileva, E. Ostrohlyad // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – No. 5/3 (83). – P. 40-46.
 4. Turpak, S. Logistics of raw materials supply for the ferroalloy industry / S.Turpak, S. Gritcay, E. Ostrohlyad // Metallurgical and Mining Industry. – 2016 – No.10. – P. 16 – 23.
 5. Кузькін, О. Ф. Вплив топології маршрутної мережі на показники роботи міського громадського транспорту / О. Ф. Кузькін // Наукові нотатки. — 2016. — №55. — С. 222–227.
 6. Сущенко, Р.В. Науково-педагогічні підходи до формування управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту в процесі навчання / Р.В. Сущенко Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журн. Суми: вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. № 3 (57). С. 515–525.
 7. Сущенко, Р.В. Органічна єдність соціального й педагогічного факторів у формуванні управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту / Р.В. Сущенко Теорія і практика управління соціальними системами: щоквартал. наук.-практ. журн. Сер.: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. Харків: НТУ «ХПІ», 2016. № 2. С. 109–117.
 8. Сущенко, Р.В. Педагогічні умови впливу масової позааудиторної роботи на формування управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту / Р.В. Сущенко Педагогічний дискурс: зб. наук. праць. Хмельницький: ПП Мошак М. І., 2016. Вип. 20. С. 177–182.
 9. Сущенко, Р.В. Формування управлінської культури студентів залізничних ВНЗ засобами позааудиторної роботи / Р.В. Сущенко Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2016. Вип. 46 (99). С. 350–361.
 10. Турпак, С.М. Програма для побудови контактних графіків транспортного обслуговування виробничих підрозділів металургійного підприємства / С.В. Грицай, С.М. Турпак // А. с. 65138 Україна. Зареєстр. 04.05.2016.
 
2015 рік
 1. Sushchenko, R. Management Culture and Administrative Professionalism in Railway Transportation / Sushchenko R. // International journal of economics and society. Memphis, USA: ICES Foundation, 2015. Vol. 1, іssue 1 (April). P. 47–51.
 2. Каплуновська А.М. Підвищення безпеки руху на пішохідних переходах / А.М Каплуновська, В.Е Трушевський, В.В Науменко // Автошляховик України,.  – 2015. – №. 1 (2). – С. 39-41.
 3. Кузькін, О. Ф. Дослідження регулярності руху маршрутних таксі у пікові години доби / О. Ф. Кузькін // Східноєвропейський журнал передових технологій. — 2015. — №5/3 (77). — С. 14–22.
 4. Лащеных, А. А. Логистическое представление процессов движения материальных ресурсов [Текст] / А. А. Лащеных, С. Н. Турпак, С. В. Грицай  // Национальная ассоциация ученых. – 2015. – №2 (7). – С.91-95.
 5. Сущенко, Р.В. Детермінанти професійного навчання, спрямованого на формування управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту / Р.В. Сущенко Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2015. Вип. 45 (98). С. 242–249.
 6. Сущенко, Р.В. Педагогические парадигмы формирования управленческой культуры будущих инженеров железнодорожного транспорта / Р.В. Сущенко Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер.: Педагогіка. Психологія. Філософія. Київ: Міленіум, 2015. Вип. 208, ч. 2. С. 332–344.
 7. Сущенко, Р.В. Педагогічна підготовка викладачів до формування у майбутніх інженерів залізничного транспорту управлінської культури / Р.В. Сущенко Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2015. Вип. 43 (96). С. 388–396.
 8. Сущенко, Р.В. Педагогічний вплив – органічна константа формування управлінської культури інженера залізничного транспорту / Р.В. Сущенко Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2015. Вип. 42 (95). С. 345–352.
 9. Сущенко, Р.В. Професійна готовність викладачів залізничних ВНЗ до формування управлінської культури студентів / Р.В. Сущенко Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2015. Вип. 44 (97). С. 319–330.
 10. Сущенко, Р.В. Формирование управленческой культуры инженера железнодорожного транспорта: концептуальный аспект / Р.В. Сущенко Карельский научный журнал. Петрозаводск: НП ОДПО «Ин-т направленного профессионального образования», 2015. № 1 (10). С. 74–77.
 11. Сущенко, Р.В. Формування управлінської культури майбутнього інженера залізничного транспорту як процес педагогічний / Р.В. Сущенко Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2015. Вип. 41 (94). С. 318–327.
 12. Сущенко, Р.В. Форсайт управлінської культури – вектор професійної підготовки інженера залізничного транспорту / Р.В. Сущенко Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля: наук. журн. Сер.: Педагогіка і психологія. Дніпропетровськ, 2015. № 2 (10). С. 216–222.
 13. Сущенко, Р.В. Цілі та цінності сучасної професійної підготовки інженерів залізничного транспорту / Р.В. Сущенко Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2015. Вип. 40 (93). С. 273–280.
 14. Турпак, С.М. Методи та моделі управління вагонопотоками на металургійних підприємствах / С.М.Турпак // А. с. 60633 Україна. Зареєстр. 14.07.2015. 
 15. Турпак, С.М. Удосконалення методу імітаційного моделювання вхідних вагонопотоків металургійних підприємств / С.М. Турпак // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – №1, 2015. – С.51-56 (фахове видання)
 16. Юдін В.П. Аналіз ефективності сучасних та перспективних методів і засобів зниження шкідливих викидів автомобільного транспорту / В.П.Юдін, А.М. Каплуновська, О.В. Тарасенко, Г.А. Золотарев  // Science Rise – 2015. - № 9/2(14). – С. 18-22.
 
2014 рік
 1. Бабушкін Г.Ф. Імітаційне моделювання масових перевезень готової продукції металургійних підприємств автомобільним транспортом [Текст] / Г. Ф. Бабушкін, С. М. Турпак, С. В. Грицай, Л. А. Васильєва // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2014. – №3 (288). – С. 123-125.
 2. Грицай, С. В. Мінімізація затримок учасників дорожнього руху на регульованих пішохідних переходах [Текст] / С. В. Грицай, В. Е. Трушевський, Д. А. Никифоровський // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. – №5 (3). – С. 25-29.
 3. Кузькін О. Ф. Дослідження роботи маршрутного таксі методом активно-пасивного експерименту / О. Ф. Кузькін, О. А. Лащених, А. В. Якимов // Вісник Житомирського державного технологічного університету. — 2014. — №2(69). — С. 145–148.
 4. Кузькін, О. Ф. Розвиток маршрутних мереж громадського транспорту великих міст України / О. Ф. Кузькін // Наукові нотатки. — 2014. — №46. — С. 332–340. (РИНЦ).
 5. Кузькін, О. Ф. Формалізація міських маршрутних мереж методами теорії графів / О. Ф. Кузькін, Л. А. Веремеєнко // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. — 2014. — №4(211). Ч. 1. — С. 49–54.
 6. Сущенко, Р.В. Аналіз генезису феномена «управлінська культура» з метою удосконалення професійної підготовки інженерів залізничного транспорту / Р.В. Сущенко Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2014. Вип. 37 (90). С. 380–387.
 7. Сущенко, Р.В. До проблеми педагогізацї професійної підготовки інженерів залізничного транспорту / Р.В. Сущенко Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2014. Вип. 36 (89). С. 384–395.
 8. Сущенко, Р.В. Корекція парадигм вузівського педагогічного процесу з метою прискорення професійного зростання інженера залізничного транспорту / Р.В. Сущенко Педагогічний дискурс: зб. наук. праць. Хмельницький: ХГПА, 2014. Вип. 17. С. 185–190.
 9. Сущенко, Р.В. Культурологічна складова фахової підготовки інженерів залізничного транспорту (теоретичний аспект) / Р.В. Сущенко Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2014. Вип. 39 (92). С. 377–382.
 10. Сущенко, Р.В. Оновлення концептуальних підходів до формування майбутнього інженера залізничного транспорту / Р.В. Сущенко Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського: зб. наук. праць. Одеса: ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2014. № 9–10. С. 100–108.
 11. Сущенко, Р.В. Основні психолого-педагогічні орієнтири фахової підготовки майбутніх інженерів залізничного транспорту / Р.В. Сущенко Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журн. Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. № 6 (40). С. 246–256.
 12. Сущенко, Р.В. Парадигмальні зміни у професійній підготовці нового інженера залізничного транспорту / Р.В. Сущенко Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2014. Вип. 34 (87). С. 326–333.
 13. Сущенко, Р.В. Педагогизация процесса формирования управленческой культуры будущего инженера железнодорожного транспорта / Р.В. Сущенко Азимут научных исследований: педагогика и психология: науч. журн. Тольятти: НП «Ин-т направленного образования», 2014. № 2 (7). С. 75–77.
 14. Сущенко, Р.В. Педагогіка формування управлінської культури інженерів залізничного транспорту нового покоління / Р.В. Сущенко Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Сер.: Педагогіка та психологія. Чернівці: ЧНУ, 2014. Вип. 704. С. 173–182.
 15. Сущенко, Р.В. Тенденции формирования управленческой культуры будущих инженеров железнодорожного транспорта Украины в процессе профессиональной подготовки / Р.В. Сущенко Debata Edukacyjna. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2014. Nr 7. S. 92–104.
 16. Сущенко, Р.В. Управлінська культура інженера залізничного транспорту та її роль у запобіганні конфліктних ситуацій / Р.В. Сущенко Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер.: Педагогіка. Психологія. Філософія. Київ: вид. центр НУБІП України, 2014. Вип. 199, ч. 2. С. 291–298.
 17. Сущенко, Р.В. Управлінська культура як складова професіоналізму майбутніх інженерів залізничного транспорту / Р.В. Сущенко Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2014. Вип. 35(88). С. 315–322.
 18. Сущенко, Р.В. Формирование управленческой культуры инженера железнодорожного транспорта как важнейшей профессионально-личностной ценности / Р.В. Сущенко ОРАЛДЫҢ ҒЫЛЫМ ЖАРШЫСЫ: науч.-теорет. и практ. журн. Сер.: Педагогические науки. Психология и социология. Физическая культура и спорт. Казахстан: ЖШС «Уралнаучкнига», 2014. № 33 (112). С. 37–43.
 19. Трушевський, В. Е. Особливості корекції елементів циклу світлофорного регулювання з метою гарантування безпеки руху пішоходів [Текст] / В. Е. Трушевський, С. В.  Грицай // Автошляховик України. – 2014. – № 5 (241) – С. 20-22.
 20. Турпак, С. М. Дослідження транспортно-технологічного процесу забезпечення металургійного підприємства агломератом власного виробництва [Текст] / С. М. Турпак, О. О. Величко, С. В. Грицай  // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.  –2014. – №4 (1). – С. 27-31.
 21. Турпак, С.М. Оптимізація транспортно-технологічних процесів при змерзанні вантажів / С.М.Турпак // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – №3, 2014. – С.262-268 (фахове видання)
 22. Турпак, С. М. Розробка мікрологістичної системи доставки готової продукції металургійних підприємств залізничним транспортом [Текст] / С. М. Турпак, С. В. Грицай, О. О. Острогляд // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. – №5 (3). – С. 10-18.
 23. Турпак, С.М. Система підтримання заданої температури вантажів у залізничних вагонах / О.О.Величко., С.В. Грицай., С.М. Турпак // Пат. №90752 Україна: МПК B65G 67/24, B69/20. Власник: ЗНТУ. Опубл. 10.06.2014, Бюл. №11
 24. Турпак, С. М. Удосконалення логістики доставки металопродукції оптимальним формуванням вагонних відправлень [Текст] / С. М. Турпак, С. В. Грицай, Л. А. Васильєва // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2014. – №2. – С. 131-137.
2013 рік
 1. Turpak, S. Intelligent control system of railway transport at metallurgical plants / S.Turpak // Teka. Commission of motorization and energetics in agriculture. – Vol. 15, No.4, 53-60.
 2. Лащених, О. А. Встановлення просторової стаціонарності вантажопотоків методами геостатистики [Текст] / О. А. Лащених, С. М. Турпак, С. В. Грицай  // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2013. – №4 (193). – С.132-134.
 3. Лащених О.А. Дослідження транспортних процесів і систем методами факторного аналізу / С.В. Грицай,  О.Ф. Кузькін., О.А. Лащених, С.М. Турпак  // А. с. 52684 Україна. Зареєстр. 19.12.2013.
 4. Сущенко, Р.В. Концептуальні та методологічні парадигми професійної підготовки інженерів залізничного транспорту / Р.В. Сущенко Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2013. Вип. 31 (84). С. 354–361.
 5. Сущенко, Р.В. Проблема подолання вузького професіоналізму в процесі підготовки майбутніх фахівців залізничної галузі / Р.В. Сущенко Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журн. Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. № 5 (31). С. 318–327.
 6. Сущенко, Р.В. Теорія і практика формування й розвитку управлінської культури інженера залізничного транспорту на шляху вдосконалення / Р.В. СущенкоПедагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2013. Вип. 32 (85). С. 402–409.
 7. Турпак, С.М. Імітаційне моделювання вхідних вагонопотоків під’їзної колії промислового підприємства  / С.М.Турпак // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – №5, 2013. – С.75-80.
 8. Турпак, С.М. Система відновлення та підтримання сипкості вантажів, які змерзлись в залізничних вагонах  / С.В. Грицай, С.М. Турпак // Пат. №78118 Україна: МПК B65G 67/24, B69/20. Власник: ЗНТУ. Опубл. 11.03.2013, Бюл. № 5.
2012 рік
 1. Бабушкін Г.Ф. Логістичний підхід до вибору виду транспорту і типу рухомого складу [Текст] / Г. Ф. Бабушкін, С. М. Турпак, С. В. Грицай, Т. В. Харченко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – №4 (175). – С. 41-46.
 2. Бабушкін, Г. Ф. Статистичний аналіз потоків вимог на перевезення заводським автомобільним транспортом металургійного підприємства / Г. Ф. Бабушкін, О. Ф. Кузькін, Д. Я. Муковська // Наукові нотатки. — 2012. — Вип. 36. — С. 18–22.
 3. Бабушкін Г.Ф. Удосконалення процесів доставки та вантажопереробки палива в умовах агломераційного виробництва [Текст] / Г. Ф. Бабушкін, С. М. Турпак, С. В. Грицай, Л. А. Веремеєнко // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2012. – №1. – С. 144-146.
 4. Кузькін, О. Ф. Аналіз комплексних мереж маршрутного транспорту загального користування великих міст України / О. Ф. Кузькін, А. Е. Мовчан // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2012. — №4. — С. 83–89.
 5. Кузькін, О. Ф. Пошук шляхів у маршрутних мережах міст методом відгалужень і меж / О. Ф. Кузькін // Комунальне господарство міст : Науково-тех­нічний збірник. вип. 103. — Х. : ХНАМГ, 2012. — С. 378–388.
 6. Кузькін, О. Ф. Топологічні характеристики мереж громадського транспорту великих міст України / О. Ф. Кузькін, А. Е. Мовчан, А. С. Іорданова // Східноєвропейський журнал передових технологій. — 2012. — №1/4(55). — С. 58–63.
 7. Кузькін, О. Ф. Управління просторовим транспортним процесом з використанням геостатистичних методів / О. Ф. Кузькін, О. А. Лащених, А. В. Якимов // Вісник Житомирського державного технологічного університету. — 2012. — №3(62). — С. 107–110.
 8. Кузькін, О. Ф. Центральність посередництва у комплексних маршрутних мережах великих міст України / О. Ф. Кузькін, М. І. Лазуткін // Східноєвропейський журнал передових технологій. — 2012. — №2/11 (56). — С. 37–39
 9. Лащених, О. А. Дослідження транспортно-складської системи методом головних компонент [Текст] / О. А. Лащених, С. М. Турпак, С. В. Грицай // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. В.Лазаряна. – 2012. – № 40. – С. 208-216.
 10. Сущенко, Р.В. Визначальні фактори державного впливу на якість професійної освіти залізничників в умовах глобалізації / Р.В. СущенкоАктуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології: зб. наук. праць [Херсонський національний технічний університет]. Херсон, 2012. Вип. 2 (7). С. 232–236.
 11. Сущенко, Р.В. До проблеми розвитку управлінського професіоналізму керівників залізничної галузі / Р.В. Сущенко Державне управління: удосконалення та розвиток. 2012. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2012_2_14.
 12. Сущенко, Р.В. Проблема державного управління якістю вищої освіти фахівців залізничної галузі / Р.В. СущенкоСучасні проблеми та перспективи державного управління соціально-економічним розвитком: зб. наук. праць. Сер.: Державне управління. Донецьк: ДонДУУ, 2012. Вип. 235, т. ХІІІ, ч. 2. С. 216–224.
 13. Сущенко, Р.В. Стратегічні пріоритети управління якістю вищої освіти майбутніх спеціалістів залізничної галузі / Р.В. Сущенко Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя, 2012. Вип. 26 (79). С. 369–375.
 14. Турпак С. М Визначення головних експлуатаційних показників використання вагонів для перевезення гарячого агломерату [Текст] / С. М. Турпак, С. В. Грицай, О. О. Віговська, Л. О. Васильєва, Г. О. Лебідь // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – №6 (1). – С.150-154.
 15. Турпак, С. М. Розробка імітаційних моделей обслуговування прокатного виробництва в умовах збільшення частки автоперевезень [Текст] / С. М. Турпак, С. В. Грицай, О. О. Острогляд // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – № 3 (174). – С. 202-209.
2011 рік
 1. Бабушкін, Г. Ф. Удосконалення логістичної системи забезпечення паливом агломераційного виробництва металургійного підприємства [Текст] / Г. Ф. Бабушкін, С. М. Турпак, С. В. Грицай  // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2011. – № 12 (1). – С. 19-22.
 2. Грицай, С. В. Особливості визначення тривалості елементів циклу світлофорного регулювання з розщепленою фазою [Текст] / С. В. Грицай, В. Е. Трушевський // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. – 2011. – №1. – С. 10-14.
 3. Кузькін, О. Ф. Пошук найкоротших шляхів у міських маршрутних мережах / О. Ф. Кузькін // Східноєвропейський журнал передових технологій. — 2011. — №6/4(54). — С. 8–12.
 4. Кузькін, О. Ф. Статистичний аналіз маршрутної мережі громадського транспорту Запоріжжя / О. Ф. Кузькін, А. Е. Мовчан // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. — 2011. — №1. — С. 34–42.
 5. Сущенко, Р.В. Вектори розвитку управлінської культури керівників залізничної галузі / Р.В. СущенкоСучасні проблеми державного регулювання соціально-економічного розвитку України: зб. наук. праць [Донецький державний університет управління]. Сер. : Державне управління. Донецьк: ДонДУУ, 2011. Вип. 213, т. XІІ, ч. 1. С. 320–331.
 6. Турпак, С. М. Використання методів факторного аналізу для розробки регресійних моделей транспортного обслуговування металургійних підприємств [Текст] / С. М. Турпак, С. В. Грицай  // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2011. – №1 (2). – С. 225-233.
 7. Турпак, С. М. Використання факторного аналізу при виборі параметрів імітаційних моделей транспортних підсистем металургійних підприємств [Текст] / С. М. Турпак, С. В. Грицай, В. І. Годз  // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. –2011. – № 5 (1). – С. 132-136.
 8. Турпак, С.М. Підвищення ефективності технології взаємодії міського та приміського залізничного пасажирського транспорту / С.М.Турпак, Г.О.Лебідь, О.О.Падченко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – №1, 2011. – С.13-15.
 9. Турпак, С.М. Удосконалення логістичної системи забезпечення паливом агломераційного виробництва металургійного підприємства / С.М.Турпак, Г.Ф.Бабушкін, С.В.Грицай // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – №12, 2011. – С.19-22.
 10. Турпак, С. М. Удосконалення мікрологістичної системи транспортування агломерату на металургійних підприємствах [Текст] / С. М. Турпак, С. В. Грицай, О. О. Віговська  // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2011. – №5 (3). – С. 31-33.
2010 рік
 1. Бабушкін, Г. Ф. Транспортно-екологічні проблеми м. Запоріжжя / Г. Ф. Бабушкін, В. П. Юдін, О. Ф. Кузькін, О. О. Падченко // Нові матеріали і технології в металургії і машинобудуванні.— 2010.— №1.— С. 144–146.
 2. Грицай, С. В. Формалізація відпрацювання переходів між режимом жовтого миготіння та основними програмами світлофорного регулювання [Текст] / С. В. Грицай, В. Е. Трушевський // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. – 2010. – № 2 (53). – Т. 2. – С. 36-40.
 3. Кузькін, О. Ф. Нормативно-правові аспекти оцінки якості послуг міського маршрутного транспорту загального користування / О. Ф. Кузькін // Вісник Житомирського державного технологічного університету. — 2010. — №2(53). — С. 79–84.
 4. Турпак, С.М. Організація взаємодії автомобільного та залізничного транспорту на металургійних підприємствах на основі логістичних принципів / С.М.Турпак  // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – №2, 2010. – С.135-138.
 5. Юдин В. П. Геоинформационные принципы управления подвижным составом и мониторинга транспортных объектов на дорогах и генеральных планах городов  / В. П.  Юдин, В. И.  Подгорный, Л. А. Васильева, Л. А. Веремеенко, А. В. Тарасенко  // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Харків, 2010, № 2 – С. 4-7.
 6. Юдин, В.П. Транспортно-екологічні проблеми м. Запоріжжя  / В.П. Юдін, Г.Ф. Бабушкін, О.О Падченко // Ж. «Нові матеріали і технології в металургії і машинобудуванні», ЗНТУ, №1 – 2010 р., м. Запоріжжя.
2009 рік
 1. Бабушкін, Г. Ф. Логістичні проблеми процесу відвантаження готової продукції металургійних підприємств / Г. Ф. Бабушкін, С. М. Турпак, О. Ф. Кузькін // Вісник Донецького інституту автомобільного транспорту.— 2009.— №1.— С. 338–341.
 2. Бабушкін, Г. Ф. Оцінка якості транспортного обслуговування пасажирів у містах / Г. Ф. Бабушкін, О. Ф. Кузькін, В. Х. Козирев // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. — 2009. — №11(141). — С. 25–27.
 3. Бабушкін Г.Ф.  Принципи автоматизації інформаційних потоків у системі управління процесами міжцехових перевезень машинобудівних та металургійних підприємств / Г.Ф.Бабушкін, І.М.Райда, Т.В.Харченко // Нові матеріали і технології в металургії і машинобудуванні. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009 – 150-153.
 4. Бабушкін, Г. Ф. Техніко-економічна оцінка оптимального управління процесами доставки дрібнопартіонних неоднорідних вантажів у цехи підприємств / Г. Ф. Бабушкін, О. Ф. Кузькін, Т. В. Харченко, А. М. Каплуновська //  Вісті автомобільно-дорожнього університету.— 2009.— №1(8).— С. 36–39.
 5. Кузькін, О. Ф. Моделювання пасажирських кореспонденцій у системі міського маршрутного транспорту загального користування / О. Ф. Кузькін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2009. — №5(86). — С. 79–82.
 6. Кузькін, О. Ф. Моделювання процесів обслуговування пасажирів на зупиночних пунктах у міських транспортних системах / О. Ф. Кузькін, С. М. Турпак // Вісник Донецького інституту автомобільного транспорту. — 2009. — №1. — С. 164–169.
 7. Кузькін, О. Ф. Факторний аналіз тривалості очікування пасажиром посадки у системі міського транспорту загального користування / О. Ф. Кузькін, Д. Я. Муковська // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. — 2009. —№6(59). — С. 114–118.
 8. Турпак, С. М. Імітаційна модель роботи транспорту металургійного підприємства у зимовий період [Текст] / С. М. Турпак, О. Ф. Кузькін, С. В. Грицай  // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2009. –№1. – С. 91-93.
 9. Турпак С. Н.  Организация ведения учета показателей работы служб движения, грузовой и коммерческой работы на промышленном транспорте  / С. Н. Турпак, Л. А. Васильева, А. Н. Каплуновская, С. В. Грицай  // Восточно-европейский журнал передовых технологий.
 10. Турпак, С.М. Підвищення ефективності перевезень дрібнопартіонної продукції металургійних підприємств на основі логістичних принципів / С.М.Турпак // Вісник Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського. – №6, 2009. – С.145-147.
2008 рік
 1. Бабушкін, Г. Ф. Врахування якості обслуговування у вартості за проїзд на пасажирському автотранспорті / Г. Ф. Бабушкін, В. Х. Козирев, О. Ф. Кузькін, Ю. О. Стовбур // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. — 2008. — №7(125). — С. 61–63.
 2. Кузькін, О. Ф. Оцінка витрат часу на підхід пасажирів до зупинок міського маршрутного пасажирського транспорту / О. Ф. Кузькін, Є. І. Іва­нов // Східноєвропейський журнал передових технологій. — 2008. — №1/4(31). — С. 30–32.
 3. Підгорний В. І. Пристрій для контролю обладнання у замкнутій камері  / Підгорний В. І.,  Васильєва Л. О., Падченко О. О.  // ЗНТУ
 4. Турпак, С. М. Імітаційна модель роботи транспорту металургійного підприємства у зимовий період / С. М. Турпак, О. Ф. Кузькін, С. В. Грицай // Нові матеріали і технології в металургії і машинобудуванні.— 2008.— №1.— С. 91–93.
 
2007 рік
 1. Бабушкін Г.Ф. Формализация микрологистических систем управления заводскими перевозками / Г.Ф. Бабушкін, А.М. Каплуновська, Л.О.Васильєва,  Г.О. Лебідь // Логистика. Проблемы и решение. Международный нормо-практический журнал.
 2. Турпак, С.М. Умови поздовжньої стійкості вантажів з плоскими опорними поверхнями при перевезенні на залізничному транспорті  / С.М.Турпак, Б.М.Лавренов, В.П.Юдін // Залізничний транспорт України. – № 4, 2007. – С. 81.
 3.  
2006 рік
 1. Турпак, С.М. Розрахунок міцності кріплення вантажонесучих опор  / С.М.Турпак, Б.М.Лавренов, В.П.Юдін // Залізничний транспорт України. – 2006. – № 4. – С. 61-62.
 2. Юдин, В.П. Ефективний метод  діагностування датчиків кисню електронних систем живлення автомобільних двигунів / В.П. Юдин, Г.В. Борисенко, О.О. Падченко // Ж. «Нові матеріали і технології в металургії і машинобудуванні», №1, 2006 р., ЗНТУ м. Запоріжжя.
2005 рік
 1. Каплуновська А.М. Тара для транспортування і зберігання довгомірних вантажів / А.М. Каплуновська, В.І. Підгорний,В.П.Терно, В.П. Юдін,  // Пат. №8010 Україна: МПК B65D 85/20. Власник: ЗНТУ. Опубл. 15.07.2005, Бюл. №7. - 2c.
 2. Юдин, В.П. Декларативний патент на корисну модель "Тара для транспортування і зберігання довгомірних вантажів" / В.П. Юдін, В.І. Підгорний, В.П. Терно // № 8010
2004 рік
 1. Бабушкин Г.Ф. Проверка надежности работы однокамерного судоходного шлюза Днепрогэс II [Текст]/Г. Ф. Бабушкин, В. И. Подгорный, В. П. Юдин, А. В. Тарасенко, А. Б. Шабельник// Східно – Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2004, № 3 – С. 24-27.
 2. Пулін, В. П. Дослідження енергетичних показників роботи стрічкових конвеєрів / В. П. Пулін, О. Ф. Кузькін //  Підйомно-транспорт­на техніка.— 2004.— №4.— С. 79–84.
 3. Турпак, С.М. Організація перевезень продукції гірничо-металургійного комплексу у приватних вагонах  / С.М,Турпак // Сборник научных трудов Национального горного университета.– 2004.-  №19. – С.123–126.
 4. Турпак, С.М. Организация отгрузки готовой продукции металлургических предприятий железнодорожным транспортом  / С.М.Турпак // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2004. – №7(77). – С.38-41.
 5. Юдін, В.П. Використання кіраміки на основі ZrO2 у систеах зниження токсичності сучасних бензинових двигунів / В.П.Юдін, Г.В.Борисенко, О.О. Падченко // Ж. "Нові матеріали і технології", №2, НТУ м.Запоріжжя.
 6. Юдин, В.П. Дипломное проектирование по основе транспортной логистики / В.П. Юдин, С.Б. Беликов, Г.Ф. Бабушкин, В.Ф. Козырев // Восточно-европейский журнал передовых технологий, №4(10).
 7. Юдин, В.П. Эксплуатационные возможности Запорожского шлюза транспортного коридора Днепра / В.П.Юдин, В.Ф. Козырев, В.И. Подгорный // Вісник економіки транспорту, вип.8,Харків.
2003 рік
 1. Турпак, С.М. Підвищення надійності кріплення металоконструкцій на залізничній платформі / С.М.Турпак, Б.М.Лавренов, В.П.Юдін // Залізничний транспорт України. – 2003. – №6. – С.76-77.
 2. Турпак, С.М. Совершенствование организации работы грузовых фронтов металлургических предприятий при выгрузке массовых грузов  / С.М.Турпак, В.П.Юдін // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2003. – №1. – С.98-100.
 3. Юдін, В.П. Підвищення надійності кріплення металоконструкцій на залізничній платформі / В.П.Юдін, С.Н. Турпак, Б.М.Лавренков // Ж."Залізничний транспорт України"
 4. Юдин, В.П. Повышение эффективности использования вагонов при организации погрузки готовой продукции металлургического придприятия / В.П.Юдин, С.Н.Турпак // Сб. статей НПК "Транспорт+логистика", Киев. 
2002 рік
 1. Юдин, В.П. Концепция организации транспортного потока с оптимизацией его екологических показателей / В.П.Юдин, И.М.Райда, Т.В.Харченко // Сб.статей НПК "Транспорт и логистика".
2001 рік
 1. Бабушкин Г.Ф. Многоэтапное оснащение автомобилями перевозочного процесса промышленных предприятий [Текст]/Г. Ф. Бабушкин, В. Ф. Козырев, А. В. Тарасенко// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. Науковий журнал ЗНТУ, - Запоріжжя: ЗНТУ, 2001, № 1  - С. 116-120. 
 2. Турпак, С.М. Оптимизация планирования грузовой работы на металлургических предприятиях / С.М.Турпак // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2001. – №2. – С.100-102.
 3. Юдин, В.П. Использование компьютеных информационных технологий для доставки грузов в условиях ОАО "Запорожсталь" / В.П.Юдин, С.Н.Турпак // Сб.статей НПК "Транспорт + логистика", Киев.
 4. Юдин, В.П. Определение вредных выбросов тепловозов на промышленных предприятиях / В.П.Юдин, С.Н.Турпак // Ж. "Залізничний транспорт України", №5.
 5. Юдин, В.П. Оценка нагрузки на стоечные скобы платформи при перевозке грузв на маятникових (люлечных) турнекетаз / В.П.Юдин, Б.Н. Лавренков, В.Н. Шинкаренко // Ж. "Вестник НИИ жел. дор. транспорта", №1.
 6. Юдін В.П. Эффективное устройство для снижения токсичности отработавших газов автомобилей / В.П.Юдін, І.М.Райда // Автошляховик України, № 3, 2001.
2000 рік
 1. Лавренов, Б. М. Розрахунок міцності кріплення вантажонесучих опор [Текст] / Б. М. Лавренов, В. П. Юдін, С. В. Грицай  // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2000. – №1. – С. 131-137.
1999 рік
 1. Бабушкін Г.Ф. Определение оптимальных сроков замены транспортных машин при поэтапном оснащении перевозочного процесса [Текст] /Г. Ф. Бабушкін, О. В. Тарасенко, В. П. Юдін// Автошляховик України, № 2, 1999. – С. 17-20.
 2. Юдін В.П. «Внесок» автомобільного транспорту в забруднення повітряного басейну міста Запоріжжя  / В.П.Юдін, І.М.Райда // Автошляховик України, № 3, 1999 – 16-17 стор.
1998 рік
 1. Бабушкін Г.Ф. Багатоетапний розрахунок потрібної кількості транспортних машин з урахуванням динаміки вихідних даних у плановому періоді [Текст] /Г. Ф. Бабушкін, О. В. Тарасенко, В. П. Юдін // Автошляховик України, № 3, 1998. – С. 6-8.
 2. Каплуновська А.М. Графітований електрод  / А.М. Каплуновська, Є.В. Годецький, І.В.Лебедева, І.Д. Труфанов // Пат. №25590 А Україна: МПК H05В 7/09. Власник: ЗДІА. Опубл. 31.08.1998, Бюл. №0. - 2c.
 3. Каплуновська А.М. Дугова стелеплавильна піч  / А.М. Каплуновська, Є.В. Годецький, І.В.Лебедева, В.П. Пулін // Пат. №23779 А Україна: МПК F27В 3/08. Власник: ЗДІА. Опубл. 31.08.1998, Бюл. №4. - 2c.
 4. Каплуновська А.М. Спосіб завантаження печі для виробництва карбіду кремнія / А.М. Каплуновська, Є.В. Годецький, І.В.Лебедева, В.П. Пулін // Пат. №22277 А Україна: МПК F27В 9/00. Власник: ЗДІА. Опубл. 30.06.1998, Бюл. №3. - 2c.
 5. Каплуновська А.М. Коротка мережа трифазної дугової передачі / А.М. Каплуновська, Є.В. Годецький, І.В.Лебедева, В.П. Пулін // Пат. №21583 А Україна: МПК H05В 7/11. Власник: ЗДІА. Опубл. 30.04.1998, Бюл. №2. - 2c.
 6. Юдін, В.П. Пристрій  для контролю базових точок кузова транспортного засобу при правці / В.П.Юдін, В.І. Підгорний, В.П. Терно // Пат. №25746А.