Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: розкриття сутності методології, методів, концепцій і понять проведення наукових досліджень транспортних процесів у виробничій системі підприємств, транспортних системах міст та економічних районів, сформувати вміння застосовувати їх у практичній діяльності, організовувати дослідницьку діяльність.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

  • підходи до формування мети, задачі, гіпотези наукового дослідження, вибору і застосовування методів дослідження у відповідності до сформованих задач дослідження;

вміти:

  • виконувати постановку активного та  пасивного експерименту на транспортних об’єктах та опрацьовувати результати цих експериментів за допомогою математичних та імовірнісно-статистичних методів;
  • аналізувати, описувати та оформлювати результати наукових досліджень у відповідності до діючих нормативів і стандартів у галузі науки і техніки.

Опис навчальної дисципліни:

Найменування

показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4

Галузь знань:

27 Транспорт

(шифр і назва)

Дисципліна професійної підготовки

 

Модулів – 2

 

Спеціальність:

275 «Транспортні

технології (за видами)»

Освітня програма, спеціалізація: 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)»

275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

Рік підготовки:

1-й

1-й

Змістових модулів – 4

Семестри

Загальна кількість годин – 120

2

2

Лекції

28 год.

6 год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних: 3 год.;

самостійна робота: 5,5 год.

Освітній ступінь:

магістр

Практичні

14 год.

4 год.

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

78 год.

110 год.

Вид контролю: екзамен

Робоча програма дисципліни: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3667

Викладач дисципліни: Трушевський Вячеслав Едуардович, к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій

Каплуновська Алла Миколаївна, старший викладач кафедри транспортних технологій