Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: опанування фахівцями транспорту системних теоретичних знань і практичних навиків управління функціонуванням транспортних систем, навичок самостійного рішення практичних питань в галузі організації перевізного процесу в рамках інтегрованих транспортних систем.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

  • сучасний математичний апарат для оптимізаційних рішень при організації транспортного процесу;
  • особливості використання залізничного транспорту в умовах інтегрованих транспортних систем;

вміти:

  • оптимізувати роботу транспортної системи та її окремих елементів відповідно до визначених критеріїв;
  • використовувати сучасний математичний апарат для оптимізаційних рішень при організації роботи інтегрованої транспортної системи;
  • оцінити економічну ефективність транспортної системи та окремих її елементів;
  • порівняти варіанти реалізації інтегрованих транспортних систем.

 

Опис навчальної дисципліни:

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 8,5

Галузь знань

27 Транспорт

(шифр і назва)

вибіркова

 

Модулів – 4

Спеціальність (освітня програма, спеціалізація)

275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)__

(код і назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 5

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання         КП         

                                  (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 255

9,10-й

9,10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2,5

самостійної роботи студента – 6,5

Освітній ступінь:

 

магістр

28 год.

8 год.

Практичні, семінарські

42 год.

8 год.

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

185 год.

239 год.

Індивідуальні завдання: 93 год.

Види контролю:

залік, екзамен

Робоча програма дисципліни: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3666

Викладач дисципліни: Бабушкін Геннадій Федорович, доктор техн. наук, професор кафедри транспортних технологій

Райда Ігор Михайлович, старший викладач кафедри транспортних технологій