Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни:

  • навчити студентiв глибоко розумiти проблеми, якi виникають при автоматизацiї процесiв обробки дискретної iнформацiї;
  • прищеплювати навики природничого використання формальних методiв дискретної математики, пов'язаних з розробкою та експлуатацiєю засобiв обчислювальної технiки та програмного забезпечення;
  • ознайомити з широким спектром методiв дискретної математики; ?
  • навчити розумiти проблеми, що виникають при синтезi пристроїв обробки дискретної iнформацiї, при побудовi алгоритмiв та програм для таких пристроїв.

Студенти повинні

знати:

  • iсторiю розвитку математичного апарату, орiєнтованого на формалізацію дискретних процесiв;
  • мову теорiї множин, алгебри логiки, теорiю графiв;
  • методи дискретної математики в галузі опису та формалiзацiї дискретних процесiв;
  • методи дискретної математики у сфері побудови пристроїв для обробки дискретної iнформацiї.

вміти:

  • аналiзувати логiчну та алгоритмiчну структуру фiзичних та технологiчних процесiв, процесiв обробки iнформацiї в природi та суспiльствi,
  • використовувати апарат дискретної математики для формалiзацiї та математичного опису задач, що виникають у сферi науки та виробництва.

Викладач дисципліни: Терещенко Еліна Валентинівна, доцент кафедри системного аналіза та обчислювальної математики

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 7,5 Галузь знань: 0403 – Системні науки і кібернетика нормативна
Напрям підготовки: 6.040303 – Системний аналіз
Модулів  – 4 Кваліфікація (професійне спрямування): Напрям підготовки:
6.040303 – Системний аналіз
Рік підготовки:
Змістових модулів – 5 3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 225 5,6-й 5,6-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
 аудиторних – 3
 самостійної роботи студента – 5
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 32 год. 32 год.
Практичні, семінарські
16 год. 16 год.
Лабораторні
  16 год.
Самостійна робота
78 год. 80 год.
Індивідуальні завдання:  24
Вид контролю: залік, іспит

 
Розподіл балів, які отримують студенти

Залік у 5 семестрі

Поточне тестування та самостійна робота Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 100
Т1 Т2 Т3 Т1 Т1 Т2 Т3
5 10 10 15 15 15 20

Іспит у 6 семестрі

Поточне тестування та самостійна робота Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 1 100
Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8
5 10 10 9 9 9 10 10 9 9 10