Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни полягає в наступному:

  • вивчення загальних принципів роботи з диференціальними рівняннями із частинними похідними;
  • розвиток здібностей до логічного та алгоритмічного мислення.

Задачі вивчення дисципліни – формулювання загальних рівнянь математичної фізики, їх класифікація та постановка загальних крайових задач,вивчення методів розв’язку крайових задач. Програма спрямована на формування високого освітнього рівня студентів, розвиток здатності до дослідницької роботи, активне застосування у своїй роботі математичних методів і моделей.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • класифікацію диференціальних рівнянь другого порядку;
  • основні типи рівнянь математичної фізики; - вивід основних рівнянь математичної фізики;
  • способи завдання початкових і крайових умов;
  • методи розв’язання рівнянь математичної фізики;
  • метод функцій Гріна.

вміти:

  • розв’язувати лінійні рівняння із частинними похідними першого порядку методом Лагранжа;
  • виводити основні рівняння математичної фізики;
  • розв’язувати при заданих початкових (крайових) умовах рівняння математичної фізики.

Викладач дисципліни: Подковаліхіна Олена Олександрівна, доцент кафедри системного аналіза та обчислювальної математики

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Галузь знань: 0403 – Системні науки і кібернетика нормативна
Напрям підготовки: 6.040303 – Системний аналіз
Змістових модулів – 2

Кваліфікація (професійне спрямування): Напрям підготовки:

6.040303 – Системний аналіз

Рік підготовки:
2-й 2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 180 4-й 4-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4
 самостійної роботи студента – 7
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 32 год. 6 год.
Практичні, семінарські
16год. 6 год.
Лабораторні
16 год.  
Самостійна робота
116 год. 168 год.
Індивідуальні завдання: 2
Вид контролю: іспит

 
Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 50 100
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6
5 5 10 10 10 10