Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: ознайомлення з принципами, методологією та методами: визначення засобів для виконання вантажних операцій та їх кількості, місць розташування, місткості вантажних фронтів та площ технологічних складів тощо; організації роботи вантажних фронтів, підйомно-транспортних машин і засобів механізації навантажувально-розвантажувальних і транспортно-складських робіт, руху навантажувачів та транспортних засобів при виконанні вантажних робіт; нормування технологічних операцій і визначення зайнятості вантажних фронтів.  

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

  • типові проекти розміщення вантажних фронтів, підйомно-транспортних машин і засобів механізації на підприємствах та об’єктах транспорту, методи організації їх роботи.

вміти:

  • використовуючи характеристики підйомно-транспортних машин,  механізмів і транспортних засобів, обґрунтувати їх вибір для використання на місцях виконання вантажних робіт з певними вантажами;
  • за допомогою певних методик визначити необхідну кількість засобів механізації і транспортних засобів, їх характеристики (тип, потужність, переробну спроможність, габаритні розміри і т. ін.) місткість вантажних фронтів та площ технологічних складів;
  • аналізувати роботу пунктів, де виконуються вантажні роботи;
  • розраховувати показники механізації. 

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –6

Галузь знань

27 Транспорт

(шифр і назва)

нормативна

Напрям підготовки

275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

(код і назва)

Модулів – 2

Напрям підготовки:

_______27 Транспорт_______

(код і назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___курсовий проект__

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 180

5-й

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3,0

самостійної роботи студента – 9,64

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

28год.

8 год.

Практичні, семінарські

14 год.

6 год.

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

135 год.

135 год.

Індивідуальні завдання: 0 год.

Вид контролю:

залік

Викладач дисципліни: Турпак Сергій Миколайович, доктор техн. наук, професор, завідувач кафедри транспортних технологій