Ви є тут

Головна » Сфери діяльності

Навчально-методичний відділ ЗНТУ у своїй діяльності керується розробленим та затвердженим Вченою радою ЗНТУ «Положенням про організацію навчального процесу в Запорізькому національному технічному університеті». Навчальний процес організовано за кредитно-модульною системою, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій і залікових одиниць (залікових кредитів), охоплює зміст, форми та засоби навчального процесу, форми контролю якості знань і вмінь та навчальної діяльності студента (слухача) у процесі як аудиторної, так і самостійної роботи.

Термін навчання в ЗНТУ (на основі повної загальної середньої освіти) за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" становить 4 роки. У процесі навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" випускник повинен набрати 240 академічних кредитів ЕСТS.

При вступі до ЗНТУ осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, термін навчання, в залежності від рівня інтегрованості навчальних планів, становить:

- три роки – при прийомі на перший курс за скороченим терміном навчання (за наявності кваліфікації молодшого спеціаліста відповідного напряму підготовки).

- два роки – при прийомі на третій курс з нормативним терміном навчання (за наявності кваліфікації молодшого спеціаліста відповідного напряму підготовки).

Термін навчання в ЗНТУ за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст " становить 1 рік. У процесі навчання випускник повинен набрати 60 академічних кредитів ЕСТS.

Термін навчання в ЗНТУ за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" становить 1,5 роки. У процесі навчання випускник повинен набрати 90 академічних кредитів ЕСТS. Для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" необхідно навчатися в ЗНТУ до 1 року та набрати до 60 академічних (у відповідності до індивідуального навчального плану) кредитів ЕСТS.

При організації навчального процесу в ЗНТУ передбачено проведення контрольних заходів, які включають у себе вхідний, поточний, рубіжний та семестровий контроль. Рубіжний контроль уявляє собою контроль знань студентів після вивчення логічно завершеної частини навчальної програми дисципліни. Форма контрольного заходу і критерії оцінювання під час рубіжного контролю визначається кафедрою в навчальній програмі дисципліни. За підсумками першого та другого рубіжного (модульного) контролю формується підсумкова оцінка знань студентів, яка оголошується до початку екзаменаційної сесії.

Підсумковий контроль у ЗНТУ, який включає в себе семестровий контроль та державну атестацію проводиться за 100-бальною, національною (чотирибальною) і шкалою ЕСТS.

У ЗНТУ реалізовано організаційні заходи по інтеграції навчальної і наукової діяльності в університеті та умовам від’їзду студентів на навчання, стажування або проходження практики за кордоном.

 

Перелік кваліфікацій, які зазначаються в дипломах про вищу освіту випускників ЗНТУ

Із введенням в дію нового класифікатору професій ДК 003:2010 та з метою деталізації фахової спрямованості випускників ЗНТУ розроблено та затверджено вченою радою ЗНТУ перелік академічних та професійних кваліфікацій, які зазначаються у дипломах про вищу освіту бакалаврів, спеціалістів, магістрів.

 

Додатки до дипломів європейського зразка

Додаток до диплома європейського зразка є обов'язковим документом у переважній більшості країн Болонського процесу і видається разом із дипломом про вищу освіту. Метою є надання достатньої незалежної інформації для покращення міжнародної "прозорості" та справедливого академічного і професійного визнання кваліфікацій (дипломів, ступенів, сертифікатів тощо). Додаток до диплома відповідає моделі, яка розроблена Європейською комісією, Радою Європи і ЮНЕСКО/CEПEС.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 29.04.2010 р. за № 365 у ЗНТУ проведено роботу з підготовки  інформації по кваліфікаціям, змісту та результатам навчання, академічним та професійним правам, системі вищої освіти і забезпечено можливість замовлення додатків до диплома бакалавра європейського зразка за 34 напрямами підготовки бакалаврів, 51спеціальністю освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та 43 спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

 

Інформаційні пакети ЗНТУ

Відповідно до наказу МОН від 20.10.2004р. № 812 "Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу" вищі навчальні заклади, що використовують ECTS, випускають інформаційні пакети з кожного напряму (спеціальності) як довідники для студентів (слухачів) і викладацького складу та потенційних партнерів.

Призначення інформаційних пакетів полягає у сприянні прозорості освітньо-професійної програми, сприяти орієнтуванню студентів (слухачів) на вибір відповідних програм підготовки фахівців і плануванню подальшого навчання, в тому числі в інших ВНЗ.

Інформаційні пакети ЗНТУ є довідниками для роботодавців, абітурієнтів, студентів (слухачів) і науково-педагогічних працівників, інших зацікавлених осіб.

До інформаційного пакету ЗНТУ входять:

- правила прийому до ЗНТУ;

- повна назва й адреса, контактна інформація;

- стисла історія та загальна характеристика ЗНТУ;

- контактна інформація щодо координатора ECTS від ЗНТУ;

- графік навчального процесу (академічний календар);

- інформація про умови проживання, медичне страхування та обслуговування;

- поза навчальна діяльність і дозвілля.

Інформаційний пакет інституту (факультету) містить загальний опис навчального підрозділу (його структури), включаючи кафедри, науково-педагогічного складу; основні напрями науково-дослідної роботи, перелік та характеристику програм навчання; методики й технології викладання; форми та умови проведення контрольних заходів, опис системи оцінювання та реєстрації успіхів студента (слухача); форми державної атестації; контактну інформацію щодо координатора ECTS від факультету (інституту).

ECTS-інформаційний пакет також уміщує опис освітньо-професійних програм підготовки та їх структурно-логічну схему, а також опис кредитних модулів (дисциплін) кожної програми із зазначенням їх обсягів.