Ви є тут

Головна » Інститути » Фізико - технічний інститут » Факультет будівництва, архітектури та дизайну

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Викладачами кафедри виконується держбюджетна науково-дослідна робота «Удосконалення механізму управління підприємством в умовах сучасного реформування економіки України» Напрями наукових досліджень: економіка, організація, планування діяльності підприємства, управління підприємством, менеджмент, маркетинг, інтелектуальний капітал, антикризове управління, фінанси підприємства.

Тематичний план

науково-дослідних робіт, які виконуються в межах другої половини робочого дня викладачів

на 2015 - 2018 роки

 кафедри  «Економічної теорії та підприємництва»

 

№ п/п Шифр, назва НДР, науковий ступінь, звання, прізвище, ім'я по батькові наукового керівника Підстава для виконання роботи (№, дата, документу) Строки виконання НДР, етапів (роки) Очікування результати і форма звітності у поточному році
1. Шифр № 05615 Назва НДР: «Удосконалення механізму управління підприємством в умовах сучасного реформування економіки України» Керівник НДР кандидат економічних наук, доцент, Бобровникова Раїса Григорівна Рішення секції НР інституту від 16.06.2015р.протокол № 2 2015-2018 рр. Заключний звіт.Рекомендації по удосконаленню механізму управління підприємством в умовах сучасного реформування економіки України. Статті. Анотований звіт
1.1 Концептуальні підходи щодо формування механізму управління підприємством Чарунка 23 (другий рядок, третій стовпчик) вересень 2015 –червень 2016 рр. Концепція формування механізму управління підприємством. Інформаційний звіт. Статті, тези.
1.2. Дослідження і аналіз механізму управління підприємством.   вересень 2016 – червень 2017 рр.td> Система економічних і організаційних показників управління підприємством Інформаційний звіт. Статті, тези.
1.3 Економічна ефективність системи управління підприємством. Рекомендації з удосконалення механізму управління підприємством в умовах сучасного реформування економіки України.   вересень 2017-червень 2018 рр. Рекомендації по удосконаленню механізму управління підприємством в умовах сучасного реформування економіки.Статті, тези.Анотований, заключний звіт.

 

Монографії

  1. Ткаченко А.М. Організація внутрішнього аудиту на промислових підприємствах. Монографія. / А.М.Ткаченко - Запоріжжя: Видавництво Запорізької державної інженерної академії, 2002.- 504 с.
  2. Інвестиційна політика в Україні: досвід, проблеми, перспективи. Монографія / А.М.Ткаченко., М.Г.Чумаченко, С.С.Апеткар, М.Г.Білопольський та ін.; Відпов. ред. Чумаченко М.Г.; АЕН України, ІЕП НАН України. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2003. – 292 с.
  3. Методические основы разработки программ повышения эффективности инвестиционных проектов. Монография. / А.М.Ткаченко, Г.А.Семенов, В.М. Порохня - Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2003 – 330с.
  4. Организация управления активами предприятия и их источниками. Монография. / А.М.Ткаченко, Г.А.Семенов - Запоріжжя: Видавництво Запорізької державної інженерної академії, 2004.- 346с.
  5. Ткаченко А.М. Контролінг в системі управління промисловим підприємством. Монографія. / А.М.Ткаченко – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2006. – 194 с.
  6. Ткаченко А.М. Економічна інформація та її вплив на планування господарської діяльності промислового підприємства. Монографія. /А.М.Ткаченко, Т.В.Лівошко – Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2007. – 182 с.
  7. Ткаченко А.М. Стратегічні напрями удосконалення управління персоналом. Монографія./ А.М.Ткаченко Морщенок Т.С.– Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2008. - 234с.
  8. Ткаченко А.М. Сучасний підхід до антикризового управління машинобудівним підприємством. Монографія. / А.М.Ткаченко, О.П.Єлець - Запоріжжя: ЗДІА, 2010. – 277 с.
  9. Ткаченко А.М. Логістичне управління вантажоперевезеннями. Монографія. /А.М.Ткаченко, А.М.Шевчук - Запоріжжя: ЗДІА, 2010. – 248 с.
  10. Ткаченко А.М. Концептуальні підходи до антикризового управління в сучасних умовах господарювання. Монографія. / А.М.Ткаченко, О.В.Коваленко, О.П.Єлець - Запоріжжя: ЗДІА, 2010. – 354 с.
  11. Ткаченко А.М. Управління машинобудівними підприємствами на основі реструктуризації. Монографія /А.М.Ткаченко, О.Ю.Бугрім - Запоріжжя: вид-во ЗДІА, 2011. – 178 с
  12. Ткаченко А.М. Філософія економіки. Монографія / А.М.Ткаченко, В.Г.Воронкова - Запоріжжя: вид-во ЗДІА, 2011. – 282 с
  13. Ткаченко А.М. Концептуальні засади формування економічної безпеки металургійного підприємства. Монографія / А.М.Ткаченко - Запоріжжя: вид-во ЗДІА, 2012. – 210 с
  14. Ткаченко А.М. Формування інноваційних підходів до управління металургійним підприємствомМонографія / А.М.Ткаченко, Т.О.Дробецька - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ (вид-во Український державний хіміко-технологічний університет), 2015. – 188 с

  Розділи  монографій

  1. Borysenko O. Functional model of express diagnostics of management effectiveness of resource providing a production activity of the industrial enterprise: Monographs 5 / Katowice School of Technology. Part 4. Sustainable development of a company: information aspect. w Kotowicagh:Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej, 2016. – С. 262-274(448р) – 65
  2. Бобровникова Р.Г. Розділ 3.4 Комплексний підхід до планування фінансів підприємства в сучасних умовах господарювання [Текст] /Р.Г.Бобровникова, // Монографія. Sustainable Development: Social and Economic Changes. The academy of management and administration in opole. Publishing House WSZiA. Opole. 2016. – С.199-205
  3. Бобровникова Р.Г. Розділ 3.1 Концептуальні підходи до визначення ефективності системи управління корпорацією [Текст] /Р.Г.Бобровникова, Н.Л.Онуфрієнко // Монографія. Інтеграція економічних, організаційних, технічних та інформаційних процесів у публічному управлінні та менеджменті організацій. – Ніжин: ФОП, Лукяненко В.В. ТПК Орхідея, 2016 – С.71-76
  1. Остапенко В.В.Экономика предприятия. (Задачник) : учебное пособие / В.В.Остапенко, Р.Г.Бобровникова / Держава та регіони: Наково-виробничий журнал. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 138с.

  2016-2017 н.р.

  Розділ в монографії

  1. Borysenko O. Functional model of express diagnostics of management effectiveness of resource providing a production activity of the industrial enterprise: Monographs 5 / Katowice School of Technology. Part 4. Sustainable development of a company: information aspect. w Kotowicagh:Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej, 2016. – С. 262-274(448р) – 65
  2. Бобровникова Р.Г. Розділ 3.4 Комплексний підхід до планування фінансів підприємства в сучасних умовах господарювання [Текст] /Р.Г.Бобровникова, // Монографія. Sustainable Development: Social and Economic Changes. The academy of management and administration in opole. Publishing House WSZiA. Opole. 2016. – С.199-205
  3. Бобровникова Р.Г. Розділ 3.1 Концептуальні підходи до визначення ефективності системи управління корпорацією [Текст] /Р.Г.Бобровникова, Н.Л.Онуфрієнко // Монографія. Інтеграція економічних, організаційних, технічних та інформаційних процесів у публічному управлінні та менеджменті організацій. – Ніжин: ФОП, Лукяненко В.В. ТПК Орхідея, 2016 – С.71-76
  4.  

  Навчальні посібники

  1. Остапенко В.В.Экономика предприятия. (Задачник) : учебное пособие / В.В.Остапенко, Р.Г.Бобровникова / Держава та регіони: Наково-виробничий журнал. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 138с.

  Авторські свідоцтва

  1. А.с. 64808 Україна. Стаття «Оцінка проектів: на шляху інноваційного розвитку наукомістких підприємств» /В.В.Корольков, Т.М. Тіховська (Україна).Дата реєстрації 05.04.2016

  Статті в фахових виданнях

   1. Ткаченко А.М. Методичні підходи до оцінки інвестиційних ризиків./ А.М.Ткаченко, П.А..Гончарук // Прометей: Регіональний збірник наукових праць з економіки: ДонДУУ, ІЕП НАН України,ІЕПД НАН України, 2015 – Вип 1 (46) – С.130-134
   2. Ткаченко А.М. Вибір найбільш вигідного ланцюга поставок продукції на ринок [Текст] / А.М. Ткаченко, Є.В.Колєсніков // Економічний вісник, Загальнодержавне наукове видання з питань економіки і бізнесу. ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет, Дніпропетровськ., 2016 – №1 (3). – С. 36-41
   3. Ткаченко А.М. Формування цін і тарифів на електроенергію та їх застосування для обґрунтування енергозберігаючих заходів [Текст] / А.М. Ткаченко, Р.Г.Бобровникова // Вісник економічної науки України Інститут економіки промисловості України, Академія економічних наук України, Київ, 2016 – №1 (30). – С. 138-141
   4. Ткаченко А.М. Использование статистических методов управления качеством в логическом процессе.[Текст] / А.М.Ткаченко, М.И.Иванова // Траектория науки: электронный научный журнал – Т.2 №49 (9). – 2016 http://pahtofscience.org/index.php/ps/article/view/141
   5. Ткаченко А.М. Інвестиції гарант ефективного розвитку управління інвестиційною діяльністю суб’єкта господарювання / А.М. Ткаченко // Економічний вісник, Збірник наукових праць. Український державний хіміко-технологічний університет, Дніпропетровськ. -1(1). – 2015. - С. 115-119
   6. Ткаченко А.М.Поняття, види продуктових інновацій та запровадження їх у підприємство [Текст] / А.М.Ткаченко / Держава та регіони: Наково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво – Запоріжжя: КПУ, 2015. – №3 (84). – С. 130-133
   7. Ткаченко А.М.Управліня витратами – нагальне завдання сьогодення [Текст] / А.М.Ткаченко / Держава та регіони: Наково-виробничий журнал.Серія: Економіка та підприємництво – Запоріжжя: КПУ, 2015. – №2 (83). – С. 70-74
   8. Ткаченко А.М. Імідж як формування успіху суб’єкта господарювання. Текст] / А.М.Ткаченко // Економічний вісник, Загальнодержавне наукове видання з питань економіки і бізнесу. ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет, Дніпропетровськ. - 1(3). – 2016. - С. 124-129
   9. Остапенко В.В. Концептуальний підхід до підвищення ефективності торгівлі патентними ліцензіями на інновації. [Текст] / В.В.Остапенко / Держава та регіони: Наково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво – Запоріжжя: КПУ, 2016. – №2 (89). – С. 17-12
   10. Остапенко В.В. Ефективність і результативність роботи з інтелектуальним капіталом на підприємствах запорізького регіону. [Текст] / В.В.Остапенко, Р.Г.Бобровнікова // Держава та регіони: Наково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво – Запоріжжя: КПУ, 2016. – №3 (90). – С. 53-57
   11. Ткаченко А.М. Влияние рисков на формирование экономической безопасности – основа антикризисного управления предприятием.[Текст] / Strategii si politici de management in economia contemporana. Conferenta nationala eu participare internationala. (editia a V-a) 25-26 martie 2016. - С.51-58
   12. Ткаченко А.М. Стратегічний контекст капіталоутворення на підприємстві. / Стратегія економічного розвитку України: Збірник наукових праць. – К: КНЕУ, 2015. - №37. – С.92-101
   13. Ткаченко А.М. Антикризове управління – передумова попередження загроз і негативних наслідків кризових явищ. [Текст] /А.М.Ткаченко, М.І.Іванова. Економіка та підприємство. – Збірник наукових праць. К: КНЕУ, Ч.2, - №34-35, 2015. - С.233-243
   14.  

   

  2015-2016 н.р.

  Монографії

   1. Ткаченко А.М. Формування інноваційних підходів до управління металургійним підприємством / Монографія / А.М.Ткаченко, Т.О. Дробецька /Дніпропетровськ: вид-во – 2015.

   Статті в фахових виданнях

    1. Ткаченко А.М.Поняття, види продуктових інновацій та запровадження їх у підприємство [Текст] / А.М.Ткаченко / Держава та регіони: Наково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво – Запоріжжя: КПУ, 2015. – №3 (84). – С. 130-133
    2. Ткаченко А.М. Управліня витратами – нагальне завдання сьогодення [Текст] / А.М.Ткаченко // Держава та регіони: Наково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво – Запоріжжя: КПУ, 2015. – №2 (83). – С. 70-74
    3. Ткаченко А.М. Імідж як формування успіху суб’єкта господарювання [Текст] / А.М.Ткаченко //Економічний вісник, Загальнодержавне наукове видання з питань економіки і бізнесу. ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет, Дніпропетровськ, 2016 – №1 (3). – С. 124 - 129
    4. Ткаченко А.М. Методичні підходи до оцінки інвестиційних ризиків./ А.М.Ткаченко, П.А..Гончарук // Прометей: Регіональний збірник наукових праць з економіки: ДонДУУ, ІЕП НАН України,ІЕПД НАН України, 2015 – Вип 1 (46) – С.130-134
    5. Ткаченко А.М. Інвестиції гарант ефективного розвитку управління інвестиційною діяльністю суб’єкта господарювання [Текст] / А.М. Ткаченко // Економічний вісник, Збірник наукових праць. Український державний хіміко-технологічний університет, Дніпропетровськ, 2015. – 1 (1) – С.115-119
    6. Круглікова В.В. Збільшення конкурентоспроможності зварних конструкцій шлхом застосування захисних сумішів. [Текст] / В.В.Круглікова, Ю.М.Ткаченко, І.І.Азаров // Науковий вісник ЛНЛУ.-Львів: РВВ НЛТУ України, 2015.- – Вип.21.08 – С. 218-224
    7. Шитікова Л.В. Методичні підходи до оцінки ефективності управління персоналом агропромислового підприємства. [Текст]/ Л.В.Шитікова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Херсон, 2015 – Вип.9, ч.7 – С. 176-179
    8. Шитікова Л.В. Аналіз впливу якості менеджменту праці на результати діяльності агропідприємства. [Текст]/ Л.В.Шитікова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. № 1. м. Хмельницький, 2015. – №1 (30). – С. 69-71
    9. Шитікова Л.В. Теоретичні підходи до формування механізму управління персоналом підприємства. [Текст]/ Л.В.Шитікова // Держава і регіони. Серія: Економіка та підприємництво № 1. м. Запоріжжя, 2015– №1 (30). – С. 130-133
    10. Шитікова Л.В. Розвиток концептуальних підходів до управління трудовими ресурсами з метою підвищення продуктивності підприємства. [Текст]/ Л.В.Шитікова // Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. м. Львів, 2015. – Випуск 25.7 – С.126-130
    11. Шитікова Л.В. Формування управлінського потенціалу підприємства – ключова задача управління. [Текст]/ Л.В.Шитікова // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка» Вип. 2(46) м. Ужгород, 2015 – №1 (30). – С. 138-141
    12. Шитікова Л.В. Формування управлінського потенціалу підприємства – ключова задача управління. [Текст]/ Л.В.Шитікова // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка» Вип. 2(46) м. Ужгород, 2015– №1 (30). – С. 257-260
    13. Білоусенко М.В. Инновационная фирма и экономический рост / М.В.Білоусенко // Економічний простір. Придніпровська державна академія будівництва і архітектури.- м. Дніпропетровськ, 2014 – №92 – С. 208-222
    14.  

   2014-2015 н.р.

   Розділ в монографії

   1. Тіховська Т.М.Розробка адаптивної системи управління наукоємним підприємством. Актуальні проблеми економічної кібернетики: Колективна наукова монографія / Під ред. О.Ю. Чубукової, Н.В. Геселевої. – Київ: ВД «Стилос», 2014. Розділ в монографії С. 58 – 65

   Авторські свідоцтва

   1. А.с. 59559 Україна. Стаття «Нечеткие множества: к вопросу оптимизации номенклатуры производства предприятия силовой электроники» / Т.М. Тіховська (Україна). Заявка 10.03.2015 № 59988, дата реєстрації 07.05.2015
   2. А.с. 59558 Україна. Стаття «Моделі оцінки наукового проекту з урахуванням нечіткої інформації» / Т.М. Тіховська (Україна). Заявка 10.03.2015 № 59987, дата реєстрації 07.05.2015
   3. А.с. 58930 Україна. Стаття «Ринок силової електроніки як похідна енергетики» / Т.М. Тіховська (Україна). Заявка 19.01.2015 № 59320, дата реєстрації 16.03.2015.
   4. А.с. 59452 Україна. Стаття «Вдосконалення маркетингового процесу підприємства машинобудівної галузі на основі досвіду іноземної компанії» /О.Є.Борисенко, Елькаді Махмуд Мохамед Реда Ельсаєд, Н.Л.Онуфрієнко (Україна). Заявка 02.03.15р. № 59869, дата реєстрації 28.04.2015 

   Автореферат

   1. Борисенко О.Є. Діагностика управління ресурсним забезпеченням виробничої діяльності металургійного підприємства. Автореферат. Спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Спеціалізована вчена рада Д 08.080.01 при Державному вищому навчальному закладі «Національний гірничий університет. 2015р.

   Статті в фахових виданнях

   1. Ткаченко А.М. Бенчмаркетинг – альтернативний метод стратегічного плашгування [Текст] / А.М.Ткаченко, Т.О. Дробецька / Вісник Хмельницького національного університету.– м.Хмельницький: ХНУ, 2015. – №3, Т.2 (224) – С. 139-143
   2. Ткаченко А.М. Інноваційні підходи до управління трудовим потенціалом –основа формування антикризового менеджменту [Текст] / А.М.Ткаченко / Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – Вип 1 (11), Т.1. – С.53-59
   3. Круглікова В.В. Збільшення конкурентоспроможності зварних конструкцій шлхом застосування захисних сумішів. [Текст] / В.В.Круглікова, Ю.М.Ткаченко, І.І.Азаров // Нові технології та метеріали.- Запоріжжя: ЗНТУ.- 2014.- Вип.1 – С. 79-81
   4. Шитікова Л.В. Розвиток концептуальних підходів до управління трудовими ресурсами з метою підвищення продуктивності підприємства. [Текст]/ Л.В.Шитікова // Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. Випуск 25.7 м. Львів – 2015. С.126-130
   5. Шитікова Л.В. Формування управлінського потенціалу підприємства – ключова задачауправління. [Текст]/ Л.В.Шитікова, С.С.Головатенко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка» Випуск 2(46) м. Ужгород – 2015. С.257-260.
   6. Шитікова Л.В. Методичні підходи до оцінки ефективності управління персоналом агропромислового підприємства. [Текст]/ Л.В.Шитікова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 9, частина 7. м.Херсон – 2015. С. 176-179
   7. Шитікова Л.В. Аналіз впливу якості менеджменту праці на результати діяльності агропідприємства. [Текст]/ Л.В.Шитікова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. № 1. м. Хмельницький – 2015. С. 69-71.
   8. Шитікова Л.В. Теоретичні підходи до формування механізму управління персоналом підприємства. [Текст]/ Л.В.Шитікова // Держава і регіони. Серія: Економіка та підприємництво № 1. м. Запоріжжя – 2015. С. 130-133.
   9. Тіховська Т.М. Рынок силовой электроники как производная энергетики. [Текст] / Т.М. Тіховська //Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.4. – С. 316 –320
   10. Борисенко О.Є.Оценка эффективности управления ресурсами предприятия на основе построения динамического норматива. [Текст] / О.Є.Борисенко, І.А.Нечаєва //Менеджмент в России и за рубежом. Москва.ЗАО "Финпресс" – 2014. – №2. – С.100-108
   11.  

   2013-2014н.р.

   Посібники

    1. Варинська Л.О. Братковська К.О. Енергоринок. Організація. Планування та розразхунки в електроенергетиці: Електронний аналог навчально-методичного посібника для студентів ЗДІА спеціальності "Тідроенергетика" всіх форм навчання. Запорізька державна інженерна академія - Запоріжжя: ЗДІА. 2014.-126с

    Розділ в монографії

    1. Тіховська Т.М.Модели и методы оценивания научных проектов предприятий силовой электроники. // Інформаційні технології та моделювання в економіці : на шляху до міждисциплінарності : Монографія / За ред. д.ф.-м.н., проф. Соловйова В.М. - Черкаси : Брама-Україна, 2013. - 408 с. (С.376-388).
    2. Тиховская Т.Н. Применение искусственных нейронних сетей в проектном анализе [Текст] Т.М.Тіховська // Проблеми моніторингу, моделювання та менеджменту емерджентної економіки: Монографія / За аг. Ред. Соловйова В.М. – Черкаси: Брама, видавець Вовчок О.Ю., 2013 – 218 с. (С. 82-90)

    Автореферат

    1. Шитікова Л.В. Удосконалення механізму управління персоналом агропромислових підприємств. Автореферат Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Спеціалізована вчена рада у Луганському Національному аграрному університеті 2014р.

    Статті в фахових виданнях

    1. Лютий С.В. Міжнародна інтеграція як система господарських зв’язків різних країн. // Вестник академии таможенной службы. Серия : Экономика №2 – 2013.- Днепропетровск.- С.94-112
    2. Лютий С.В. Європейської інтеграції України. Бизнес навігатор. Науково-виробничий журнал № 2 (33) – 2013.- Херсон.- С.35-47
    3. Р.Г. Оцінка ефективності використання енергозберігаючих технологій / В.Г.Бобровникова, В.А.Бобровников. // Кримський економічний вісник. Науковий журнал № 2 (3) квітень 2013 Ч.1 Видавництво: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». Сімферополь.-2013р.-С.35-37
    4. Лютий С.В. Міжнародна економічна інтеграція як система господарських зв’язків // Економіка Крима. Науково-виробничий журнал. Серія :Економіка -№1.-2013.-С.23-35
    5. Лютий С.В. Циклічність як ворма економічного розвитку // Економіка Крима. Науково-виробничий журнал. Серія :Економіка -№2.-2013.-С.75-89
    6. Тіховська Т.М.Проблемы применения производственной функции на предприятиях силовой электроники // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. –Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.18. – 428 с. (С. 245 –252).
    7. Борисенко О.Є. Методика формування механізму управління ресурсним забезпеченням виробничої діяльності промислового підприємства // Кримський економічний вісник. Науковий журнал № 2 (3) квітень 2013 Ч.1 Видавництво: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». Сімферополь.-2013р.- С.46-50
    8. Борисенко О.Є. Аналіз та оцінка забезпечення основними ресурсами виробничої діяльності металургійних підприємств України // Економіка промисловості науково-практичний журнал. Донецьк.:ІЕП НАН України. №1-2(61-62)-2013.-С.28-39. www//economindustry.org
    9. Борисенко О.Є. Вдосконалення системи менеджменту машинобудівних підприємств України на засадах досвіду провідних західних компаній /О.Є.Борисенко, Н.Л. Онуфриєнко, М. Елькади // Науковий журнал «Кримський економічний вісник» - Сімферополь: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». – 2013. – №3 (4). – С. 27-30
    10. Шитікова Л.В. Методичні підходи до використання трудових ресурсів у відповідності з потенційними можливостями підприємства. / Л.В.Шитікова, А.В.Череп//Бізнес Інформ. – 2013. – №10. – C. 253–257. www//business-inform.net

    2012-2013н.р.

    Монографії

     1. Тіховська Т.М. Економіко-математичні моделі управління підприємством силової електроніки: теоретичні і прикладні аспекти / Т.М.Тіховська // Сучасні технології управління промисловими ринками та підприємствами : монографія / за ред. проф. П. В. Гудзя, Л. О. Кримської. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – 208 с. (С.124 - 137)

     Патенти

     1. Пат. 51878 Україна, МПК (2009) G06F 17/00 . Система моделювання процеcів керування наукоємним підприємством / Корольков В.В., Тіховська Т.М., Іванов М.М. ; власник Запорізький національний технічний університет; заявл. 28.12.2009; публ. 10.08.2010 , Бюл. № 15.

     Автореферат

     1. Тіховська Т.М. Моделі та методи процесу оцінки наукових проектів підприємств силової електроніки. / Т.М.Тіховська. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Запоріжжя.-КПУ.- 2012р

     Статті в фахових виданнях

     1. Бобровникова Р.Г. Концептуальні підходи до формування і розвитку структури управління корпорації./ В.Г.Бобровникова, В.А.Бобровников. // Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського технічного університету ім. Ю.Кондратюка №4 (35).-2012.-с.220.-С.107-110
     2. Бобровникова Р.Г.Оцінка ефективності управління корпораціями машинобудування. / Р.Г.Бобровникова, Н.Л.Онуфрієнко, В.А.Бобровников // Вісник хмельницького університету Серія: Економічні науки. м. Хмельницький., 2012, № 2, Т.3 (186) – С.83-87
     3. Бобровникова Р.Г. Інформаційні комп’ютерні мережі та їх використання в управлінні підприємством. / Р.Г.Бобровникова, В.А.Бобровников // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії № 2 (27), 2012р. Збірник наукових праць.- Краматорськ : ДДМА, -2012.- 326с. – С.184-188
     4. Бобровникова Р.Г. Оцінка ефективності використання енергозберігаючих технологій. / В.Г.Бобровникова, В.А.Бобровников. // Кримський економічний вісник. Науковий журнал № 2 (3) квітень 2013 Ч.1 Видавництво: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». Сімферополь.-2013р.-С.35-37
     5. Бобровникова Р.Г. Формування фінансових ресурсів підприємства. / Р.Г.Бобровникова В.А.Бобровников Г.І.Микитюк. //Фінансово-кредитні відносини в Україні: стан та перспективі розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 лютого 2013., Запоріжжя : ЗНТУ, 2013.- с.267. – С.245-249
     6. Тиховская Т.Н. Оценка научных проектов предприятий силовой электроники в условиях рыночной экономики./ Т.М.Тіховська // Актуальні проблеми економічної кібернетики: Колективна наукова монографія / за ред. О.Ю. Чубукової, Л.І. Антошкіної, Н.В. Геселевої. – К. : ВД «Стилос», 2012. – С. 299 – 317.
     7. Тиховская Т.Н. Модели и методы оценивания научных проектов предприятий силовой электроники. /Т.М.Тіховська // Інформаційні технології та моделювання в економіці : на шляху до міждисциплінарності : Монографія / За ред. д.ф.-м.н., проф. Соловйова В.М. - Черкаси : Брама-Україна, 2013. - 408 с. Рос.мова, англ.мова, укр.мова. (С.376-388).
     8. Тиховская Т.Н. Применение искусственных нейронних сетей в проектном анализе /Т.М.Тіховська // Проблеми моніторингу, моделювання та менеджменту емерджентної економіки: Монографія / За аг. Ред. Соловйова В.М. – Черкаси: Брама, видавець Вовчок О.Ю., 2013 – 218 с. : Англ. мова, рос мова, укр. мова : іл. (С. 82-90)
     9. Остапенко В.В.,Сердюк Є.М. Чи бути «Інноваційному портрету Запоріжжя»?//Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво.- Запоріжжя: КПУ, 2012.- № 4-С.201-203
     10. Борисенко О.Є. Система методів та інструментів управління ресурсним забезпеченням промислового підприємства / О.Є.Борисенко // Науковий журнал “Вісник ХНУ” – Хмельницький, 2012. №2. Т.3 (186) С.247-250
     11. Борисенко О.Є. Економічна ефективність забезпечення виробничими ресурсами промислового підприємства / О.Є.Борисенко // Вісник Донбаської машинобудівної академії: збірник наукових праць. –Краматорськ : ДДМА, 2012.– № 1 (26). – С.10-14
     12. Борисенко О.Є. Інформаційна система як інструмент механізму ресурсного забезпечення виробничої діяльності промислового підприємства / О.Є.Борисенко, П.В.Гудзь //Науковий вісник «Економіка і регіон» – ПолтНТУ. 2012. – №4(35). – С.52-56
     13. Борисенко О.Є. Економічна ефективність забезпечення виробничими ресурсами промислового підприємства. / О.Є.Борисенко // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії №1 (26), 2012р. Збірник наукових праць.- Краматорськ : ДДМА, -2012.- 326с. – С.10-14
     14. Борисенко О.Є. Система методів та інструментів управління ресурсним забезпеченням промислового підприємства. / О.Є.Борисенко // Вісник хмельницького університету Серія: Економічні науки. м. Хмельницький., 2012, № 2, Т.3 (186) – С.247-250.
     15. Борисенко О.Є. Методика формування механізму управління ресурсним забезпеченням виробничої діяльності промислового підприємства. / О.Є.Борисенко // Кримський економічний вісник. Науковий журнал № 2 (3) квітень 2013 Ч.1 Видавництво: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». Сімферополь.-2013р.- С.46-50
     16. Борисенко О.Є. Вдосконалення системи менеджменту машинобудівних підприємств України на засадах досвіду провідних західних компаній /О.Є.Борисенко, Н.Л. Онуфриєнко, М. Елькади // Науковий журнал «Кримський економічний вісник» - Сімферополь: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». – 2013. – №3 (4). – С. 27-30
     17. Шитікова Л.В. Сутність, особливості та структура механізму управління трудовими ресурсами підприємства. / Л.В.Шитікова // Вісник хмельницького університету Серія: Економічні науки. м. Хмельницький., 2012, № 2, Т.3 (186) – С.250-254
     18. Шитікова Л.В.Особливості тарифної політики підприємств стільникового зв’язку України. / Л.В.Шитікова, Ю.А.Соколова.// Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. м. Хмельницький., 2012, № 5, Т.1 (192) – С.185-188
     19. Шитікова Л.В. Аналіз і оцінка ефективності використання трудових ресурсів на підприємствах агропромислового сектору. / Л.В.Шитікова. //Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. м. Хмельницький., 2011, № 6, Т.2 (181) – С.308-311
     20. Шитікова Л.В. Формування ефективного механізму управління трудовими ресурсами з метою підвищення продуктивності агропромислового підприємства. / Л.В.Шитікова // Фінансово-банківські механізми державного управління економікою України. Т-ХІІІ випуск 236. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. – Донецьк, 2012.- С.127-136
     21. Шитікова Л.В. Розвитток механізму управління трудовими ресурсами – запорука ефективної діяльності агропідприємства. / Л.В.Шитікова // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії №1 (26), 2012р. Збірник наукових праць.- Краматорськ:ДДМА, -2012.- 326с. – С.285-289
     22. Онуфрієнко Н.Л. Управління ефективністю інноваційної діяльності промислового підприємства. /Н.Л.Онуфрієнко// Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції молодих учених і студентів “Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери”.—В 2-х томах. mdash; .2.—Донецьк: ДВНЗ “Донецький національний технічний університет”, 2012.—С. 227-229.
     23. Онуфрієнко Н.Л. Формування організаційно-економічного механізму управління технічним розвитком машинобудівних підприємств Запорізького регіону./Н.Л.Онуфрієнко // Проблеми та перспективи розвитку регіональної економіки: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, молодих учених та науковців / КІ ДУ ім. Альфреда Нобеля.—Кременчук, 2012.—С. 168-170.
     24. Сердюк Є.М. Чи бути інноваційному портрету Запоріжжя? / Є.М.Сердюк, В.В.Остапенко // Держава та регіони.Серія: Економіка та підприємництво – 2012. – № 4 – C.201-203.

      

     1. Онуфрієнко Н.Л. Моделювання процесу оцінки технічного розвитку підприємств машинобудівнорї галузі. Internatipnal Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. – C. 129-132 (348 с.)
     1. Борисенко О.Є. Ключові показники діагностики ефективності управління ресурсним забезпеченням виробничої діяльності промислового підприємства / Internatipnal Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. – C. 113-117
     1. Бобровникова Р.Г. Онуфрієнко Н.Л. Дослідження сучасних методік оцінки ефективності систем корпоративного управління / Internatipnal Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. – C. 127-130 (356с.)
     1. Тиховская Т.Н. Инновационное развитие наукоємних предприятий: к вопросу о проблемах Запорожского региона [Текст] / Т.Н.Тіховськая Problems and prospects of territories socio-economic development: Conference Proceedings of the 5th Snternational Scientific Conference (Opole, Poland 14-17 квіт. 2016 р.).– Opole, Poland : The Academy of Management and Administration in Opole — С.74-76
     2. Тіховська Т.М. Застосування регресійних моделей в економічних розрахунках. [Текст] / Т.М.Тіховська // Моніторінг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки: збірник наукових праць (Черкаси, 26-28 квіт. 2016 р.).– Черкаси: ЧНУ, КНЕУ, ОНЕУ- С.194-197
     1. Гончарук П.А. Забезпечення конкурентних переваг вітчизняного металургійного підприємства [Текст] П.А.Гончарук // Сучасні проблеми економіки та управління промисловими підприємствами України в умовах європейської інтеграції: тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 квітня 2016 р. м. Дніпропетровськ. – 2016. – С. 191-193
     1. Ткаченко А.М. Дослідження резервів підприємства щодо зниження собівартості продукції [Текст] А.М.Ткаченко // Сучасні проблеми економіки та управління промисловими підприємствами України в умовах європейської інтеграції: тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 квітня 2016 р. м. Дніпропетровськ. – 2016. – С. 232-234
     1. Бобровникова Р.Г. Управління грошовими потоками підприємства. [Текст] / Р.Г.Бобровникова // Тиждень науки-2016: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ (Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). В 4т. Т.3. / відп.ред.Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ- С.193-194
     1. Азаров І.І. Проблеми української економіки і розвиток внутрішнього ринку. [Текст] / І.І.Азаров // Тиждень науки-2016: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ (Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). В 4т. Т.3. / відп.ред.Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ- С.194-195
     1. Остапенко В.В. Кругообіг етапів інтелектуального капіталу – як основа формування витків спіралі соціально-історичного розвитку. [Текст] В.В.Остапенко // Тиждень науки-2016: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ (Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). В 4т. Т.3. / відп.ред.Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ- С.195-196
     1. Тіховська Т.М. Криза в Україні – передбачення Кондратьєва?[Текст] Т.М.Тіховська // Тиждень науки-2016: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ (Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). В 4т. Т.3. / відп.ред.Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ- С.196-197
     1. Борисенко О.Є.Система експрес-діагностики управління ресурсним забезпеченням виробничої діяльності промислового підприємства[Текст] О.Є.Борисенко // Тиждень науки-2016: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ (Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). В 4т. Т.3. / відп.ред.Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ- С.197-199
     1. Онуфрієнко Н.Л. Інвестиції в системі міжнародних відносин. [Текст] Н.Л.Онуфрієнко // Тиждень науки-2016: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ (Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). В 4т. Т.3. / відп.ред.Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ- С.199-201
     1. Сердюк Є.М. Відновлення економічного зростання в умовах посилення бюджетних обмежень, децентралізації регіонів. [Текст] Є.М.Сердюк // Тиждень науки-2016: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ (Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). В 4т. Т.3. / відп.ред.Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ- С.201-203
     1. Шумілова О.А. Сучасний стан розвитку ринку телекомунікацій в Україні [Текст] О.А.Шумілова // Тиждень науки-2016: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ (Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). В 4т. Т.3. / відп.ред.Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ- С.203-205

     2016р.

     1. «Статистична оцінка життєвого рівня населення України»

              Виконавець : Котенкова В.В. - студент групи ФЕУ-515.

              Керівник Шитікова Л.В. – доцент кафедри, к.е.н.

     Наукова новизна роботи полягає в питанні оцінки життєвого рівня, аналізі кількісних та якісних змін у рівні життя людей. Статистичне оцінювання рівня життя населення вимагає постійного вдосконалення шляхом застосування нових методів дослідження, особливо в регіональному розрізі, з метою виявлення і усунення невідповідності у життєвому рівні населення країни та її регіонів.

           2.  «Дослідження і аналіз рівня доходів населення України»
                 Виконавець: Рощина Д.С. - студент групи ФЕУ-515.

                 Керівник Шитікова Л.В. – доцент кафедри, к.е.н.
     Актуальність роботи: Оскільки на сьогоднішній день приділена недостатня увага вивченню соціального поділу верств населення за соціальними класами, для України регулювання доходів є надзвичайно актуальним питанням. Необхідність комплексного реформування механізму доходів населення України зумовлена такими чинниками, як високий рівень бідності працюючого населення, відсутність середнього класу та неможливість забезпечити умови для життя та розвитку населення країни.

            3. «Електромобіль як напрям економічного пожвавлення машинобудування в Україні»

     Виконавці: Курликов Д.А.- студент групи Т-112м,

                                      Марущак М.М. – студент групи Т-112м

                 Керівник Борисенко О.Є. – доцент кафедри, к.е.н.
     Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні економічної доцільності впровадження у виробництво інноваційних транспортних засобів та експлуатації їх в умовах міста, що спирається на багатофакторний аналіз стану та перспектив розвитку машинобудівного комплексу України.

     Роботи були представлені на вузівський тур Всеукраїнського конкурсу студентських робіт 2016-2017 н.р. від кафедри ПТБД.

      

      

      Переможцем І етапу конкурсу в галузі наук «Економіка та управління підприємствами» стала робота «Електромобіль як напрям економічного пожвавлення машинобудування в Україні», Виконавеці : Курликов Д.А. Марущак М.М - студенти групи Т-112м Керівник Борисенко О.Є. – доцент кафедри, к.е.н., що рекомендована для участі на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

      

      

      

     Прізвище: Круглікова

     Ім'я: Валентина

     По батькові: Володимирівна

      

     Посада: доцент

     Науковий ступінь: кандидат економічних наук

     Вчене звання: доцент кафедри економіки та організації виробництва

     Сторінки