Ви є тут

Головна » Інститути » Економіко - гуманітарний інститут » Факультет економіки та управління

Кафедра менеджменту

спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»
освітня програма (спеціалізація) «Регіональне управління»

Магістратура

 

галузь знань 07 - Управління та адміністрування
спеціальність 073 «Менеджмент»

Бакалаврат

  • Адміністративний менеджмент
  • Конфліктологія
  • Логістика
  • Менеджмент
  • Методи прийняття управлінських  рішень
  • Операційний менеджмент
  • Самоменеджмент
  • Стратегічне управління
  • Теорія організації
  • Управління інноваціями
  • Управління персоналом

Магістратура

  • Корпоративне управління
  • Менеджмент  організацій
  • Методологія і організація наукових досліджень
  • Публічне адміністрування
  • Управління змінами
  • Управління проектами
  • Управління якістю
  • Фінансовий менеджмент
 

Назва навчально-методичного видання

Автори

 Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П.В., Прушківський В.Г., Кримська Л.О., Пуліна Т.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 72 с.

Ґудзь П.В.  проф., Прушківський В.Г. доц., Кримська Л.О. доц., 

Пуліна Т.В. доц.

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи  магістра: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П.В., Прушківський В.Г., Кримська Л.О., Пуліна Т.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 72 с.

Ґудзь П.В.,  проф. Прушківський В.Г. доц., Кримська Л.О. проф.,

Пуліна Т.В. доц..

Дивитись повний перелік навчально-методичних робіт кафедри менеджменту

 

 

Головними напрямами наукової тематики, що досліджується на кафедрі менеджменту, є проблеми, пов’язані з формуванням комплексу способів, прийомів і методів, механізмів організаційного, економічного, управлінського, фінансового, інституційного, маркетингового, інформаційного забезпечення ефективного використання видів потенціалу промислового регіону.


Комплексна наукова тема кафедри: 05418, Формування механізму публічного управління промисловим комплексом адміністративного регіону, Етап 1: Методичні основи публічного управління промисловим комплексом адміністративного регіону

  Категорія роботи: фундаментальне дослідження.
Керівник роботи: Пуліна Тетяна Веніамінівна, д-р екон. наук, професор, зав. кафедри.
Виконавці:
Пуліна Тетяна Веніамінівна, д-р екон. наук, професор, зав. кафедри
Ґудзь Петро Васильович, д-р екон. наук, професор
Тесленок Ірина Миколаївна, канд. екон. наук, доцент  
Нечаєва Ірина Анатоліївна, канд. екон. наук, доцент 
Панкова Алла Юріївна, канд. екон. наук, доцент
Ткачук Олександр Юхимович, канд. сільгосп. наук, доцент
Риженко Олексій Миколайович, канд. екон. наук, доцент 
Кутідзе Людмила Сергіївна, канд. екон. наук, доцент
Соріна Оксана Олександрівна, старший викладач
Кунаєв Артем Юрійович, аспірант
 

Результати дослідження знайшли застосування в навчальному процесі при викладанні таких дисциплін: «Інвестування регіонального розвитку», «Управління соціальною та економічною безпекою» для бакалаврів (281 «Публічне управління та адміністрування»); «Планування розвитку територій», «Електронне врядування» для магістрів (281 «Публічне управління та адміністрування»);  «Основи управлінського консультування» та «Корпоративне управління» (методи оцінки зовнішнього середовища організації) для магістрів (073 «Менеджмент»); для бакалаврів (073 «Менеджмент») та магістрів (281 «Публічне управління та адміністрування»): «Регіональна політика ЄС», «Управління регіоном», «Державне регулювання економіки та економічна політика», «Державне та регіональне управління», «Управління розвитком організації», «Теорія організації. Актуальні проблеми сучасного менеджменту», «Операційний менеджмент», «Менеджмент», «Електронні послуги на місцевому рівні».

Також результати даного дослідження передбачається використовувати у викладанні таких курсів:
- для магістрів (281 «Публічне управління та адміністрування») «Адміністрування публічних фінансів» (для пояснення можливостей щодо повноважень регіональних органів влади залучати, розподіляти та ефективно використовувати публічні фінанси в сфері управління виробничою інфраструктурою);
 - за основу для оцінювання ефективності менеджменту на основі цільового підходу обрано удосконалену Систему збалансованих показників (BSC), яка на відміну від класичної, враховує як внутрішню, так і зовнішню складові ефективності менеджменту за рахунок включення п’ятої складової оцінювання - «Соціальна відповідальність», що може бути використано при підготовці бакалаврів за фахом 073 «Менеджмент» по курсу «Операційний менеджмент» по темі 9 «Управління результативністю операційної діяльності»;
- методичний підхід у формі матриці оцінки ефективності управлінської праці керівника з урахування специфіки інструментів оцінювання, яка основана на використанні п’яти інструментів оцінювання: Експертна думка керівників; Тест «Бізнес IQ»; Ассессмент-центр; Тест "Бізнес-профіль"; Метод 360 градусів. Встановлено, що основними факторами успіху прийняття та реалізації кадрових рішень за результатами оцінки ефективності управління на основі компетентністного підходу будуть: зосередження зусиль на розвитку бізнесу; розуміння перспективних задач та цілей підприємства за основними напрямками діяльності; націленість на вирішення проблем, з якими стикається організація. Ці положення використовуються при підготовці магістрів за фахом 073 «Менеджмент» з курсу «Управління розвитком організацій» (Тема 10. Ефективність управління розвитком організації).
 

Перелік докторських і кандидатських дисертацій, що захищені та підготовлено на базі науково-дослідної роботи за час її виконання:
- «Науково-методичне обґрунтування системи оцінювання ефективності менеджменту авіабудівного підприємства». кандидатська дисертація, Кунаєв А. Ю., науковий керівник д.е.н., проф., Ґудзь П. В., дата захисту – 29.05.2019 р.
Перелік курсових, дипломних та інших робіт, що захищені на базі зазначеної наукової роботи за час її виконання:
- магістерська робота «Управління розвитком транспортного комплексу регіону», студента групи ФЕУз -313 Горбенко А. Є. . , науковий керівник - к.е.н., доц. Кутідзе Л. С.;
- магістерська робота «Створення та розвиток кластерного об’єднання агропромислових підприємств», студентки групи ФЕУ-513 Скрипки Н. О., науковий керівник – д.е.н., проф., Пуліна Т. В.;
- магістерська робота «Державна політика у сфері енергозбереження», студентки ФЕУ-313 Нестеренко А. Г., науковий керівник – д.е.н., проф., Пуліна Т. В.

Використання результатів у науковій роботі, науково-технічній та інноваційній діяльності студентів:
- наукова робота «Формування методу оцінки репутації території», ст. групи ФЕУ-515 Оболадзе А.Н., науковий керівник - к.е.н., доцент Нечаєва І.А.
 

Підприємства, організації, установи, заклади, що впроваджують результати НДР:
- ДП «Антонов» (Довідка про впровадження № 00711-ЛГ),
- АТ «Мотор Січ» (довідка про впровадження від 11.10.2018 р. № ВДТ 21264),
- підприємства «Авіаційна компанія «АгроавіаДніпро» Дніпропетровської міської громадської організації «Асоціація авіації ЗАНГ України» (довідка про впровадження від 12.10.2018 р. 2018 р., № 12/10-02),
- AAL Group Ltd, Sharjah Airport International, United Arab Emirates (довідка про впровадження від 10.10.2018, № 348/ AA101018).
 

Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, патентів, наукових статей, інших публікацій, які опубліковано за матеріалами досліджень за період виконання НДР:
1. Монографії:
1. Кунаєв А. Ю. Оцінювання ефективності менеджменту авіабудівного підприємства: теоретичні, методичні, прикладні аспекти: монографія / за наук. ред. проф. Ґудзя П. В. Запоріжжя : ЗНТУ-ФОП Мокшанов В. В., 2018. 296 с.
2. Kunaev Artem. Analysis of the management effectiveness evaluation of the aircraft building enterprise by a target approach. p. 95-113. Competitiveness of entrepreneurial structures: features and prospects. Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2018, 232.

2 Наукові статті:
1. Петро Гудзь, Артем Кунаєв. Визначення ступеню досягнення стратегічних цілей авіапідприємства за цільовим підходом на основі BSC. Rocznikі Ekonomicznе Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. 2018. № 11. s. 277-300.
2. Кунаєв А. Ю., Ґудзь П. В. Компетентністна складова забезпечення ефективності менеджменту авіабудівного підприємства. Економічний вісник Запорізького національного технічного університету. 2018. №2. С.72-80.
3. Кунаєв А. Ю. Використання методології системного підходу до оцінювання ефективності менеджменту авіабудівного підприємства. Вчені записки ТНУ імені В.І.Вернадського. Серія : Економіка  і управління. 2018. Т.29 (68). № 1. С.34-39.
4. Кунаєв А. Ю. Специфіка діяльності авіабудівного підприємства та оцінювання ефективності менеджменту. Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. праць. 2018. № 1 (63). С.72-81.
5. Нечаєва, І. А. Особливості прийняття управлінських рішень, їх оцінка та оцінювання в умовах кризи [Текст] / І. А. Нечаєва // Економічний аналіз, 2019. Т.29 – № 1. – С. 156-163.
6. Alla Pankova, Determination of smart-profiles of united territorial communities of zaporizhzhia region / Petro Gudz, Alla Pankova // European journal of economics and management. - Volume 5.- Issue 2.- 2019. pp.188-195.
7. Пуліна Т.В. Створення концепції агропломислового кластеру
у запорізькій області / Т.В. Пуліна, Н.О. Хмара, Н.О. Скрипка// Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку. - №4. – 2018. – С. 53-61.
8. Пуліна Т. В. Управління якістю в проектному менеджменті органів публічної влади/ Т.В. Пуліна // Інвестиції: практика та досвід. - № 18.  – 2017. – С. 65-69.
9. Пуліна Т. В. Розробка стратегії енергоефективності запорізької області/ Т.В. Пуліна , І.М. Тесленок, А.Г. Нестеренко// Державне управління: удосконалення та розвиток.- № 11.  – 2018. – С. 65-69.
10. Пуліна Т. В. Розвиток кадрового потенціалу органу публічної служби/ Т.В. Пуліна , О.Ю. Ткачук, А.О. Вафіна// Економіка та держава. - № 12.  – 2018. – С. 44-49.

3. Тези доповідей:
1. Кунаєв А. Ю. Науково-методичні підходи до визначення критеріїв і показників оцінювання ефективності авіабудівного підприємства. Менеджмент, фінанси та підприємництво: стан, аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м.Львів, 24 лютого 2018 р.). Львів: ЛЕФ, 2018. С.36-38.
2. Кунаєв А. Ю. Організаційне забезпечення використання системи оцінювання ефективності менеджменту авіабудівного підприємства. II International Scientific Conference The Modern Trends in the Development of Business Social Responsibility, Part II, June 29th, 2018. Lisbon. Portugal. S.21-25.
3. Кунаєв А. Ю., Горбенко А. Є. Проблема управління технологічним процесом сучасного вертолітного будування на прикладі уособленого підрозділу «Вертольоти «Мотор-Січ». Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір. Міжнар. наук.-практ. конф. 4-5 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя. Запоріжжя: ЗНТУ. 2018. С. 392-394.
4. Кутідзе, Л. С. Проблеми державного управління інклюзивним розвитком ринку праці в Україні [Текст] / Л. С. Кутідзе, І. С. Єрьоменко // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 жовтня 2018 року), м. Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. : Прушківська Е. В. (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. - С.395-397.
5. Кутідзе, Л. С. Принципи обґрунтування структурних змін в економіці регіону [Текст] / Л.С. Кутідзе // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана С.-1259 -1261.
6. Кутідзе, Л. С. Впровадження нових принципів планування регіонального розвитку у контексті євроінтеграції україни [Текст] / Л.С. Кутідзе, К.О., Єськов // Сучасний рух науки: тези доп. VI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 4-5 квітня 2019 р. – Дніпро, 2019. – С.619-624
7. Соріна О. О. Роль мережевих господарських структур в інклюзивному розвитку регіонів / О.О. Соріна // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 жовтня 2018 року), м. Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. : Прушківська Е. В. (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 439– 441.
8. Панкова А. Ю. Зарубіжний досвід місцевого самоврядування / А.Ю.Панкова, А.А.   Іванова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 18–12 квітня 2018 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С.1294-1296.
9. Панкова А.Ю., Коцур А.О. Публічно-приватне партнерство як інструмент регіонального розвитку в Україні та ЄС / А.Ю. Панкова,  А.О.  Коцур// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 18–12 квітня 2018 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С.1336-1337.
 

 


Викладачі кафедри працювали над науково-дослідній роботой на тему "НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ" під науковим керівництвом д.е.н., проф. П.В. Ґудзя.

Кафедра менеджменту виконала науково-дослідну роботу 05419 на тему «Забезпечення сталого розвитку регіону на основі інноваційних моделей» (2009-2012рр.) під науковим керівництвом завідуючого кафедрою, д.е.н., проф. П.В. Ґудзя. В основу науково-дослідної роботи покладено наукові праці співробітників кафедри, а також дисертаційні дослідження І.А. Нечаєвої, І.М. Тесленок, О.О. Соріної, Т.В. Пуліної, В.В. Лифар.


Співробітники кафедри також приймали участь у науково-дослідній роботі ДБ№05411 на тему «Забезпечення ефективного використання видів потенціалу промислового регіону (на прикладі Запорізької області)» (2011-2013 рр.) під науковим керівництвом завідуючого кафедрою, д.е.н., проф. П.В. Ґудзя. В основу науково-дослідної роботи покладено наукові праці співробітників кафедри В.В. Лифар, А.Ю. Панкової, а також дисертаційні дослідження Т.О. Коваленко, В.С. Бойченко, В.В. Королькова, С.В. Шарової.


Починаючи з 2008 року кафедра менеджменту є ініціатором та співорганізатором проведення щорічної міжрегіональної науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах»,: 21-22 травня 2008р., 27-28 травня 2011р. – м. Запоріжжя, 16-17 жовтня 2009 р. – м. Маріуполь, 20-21 травня 2011 р. – м. Запоріжжя..

Кафедра менеджменту на факультеті економіки та управління запровадила та щорічно проводить конкурс «Інновація року» серед студентів.


Кафедра щорічно у квітні проводить науково-технічну конференцію «Тиждень науки» серед викладачів та студентів.

 

 

У 1993 році в Запорізькому національному технічному університеті було створено кафедру менеджменту та підприємництва на базі кафедри економіки та підприємництва.

У 2000 р. її реорганізовано у кафедру менеджменту та маркетингу, а в 2009 р. – у кафедру менеджменту.

 

Наукова спеціалізація кафедри – проблеми теорії та практики управління в промислових регіонах.

З 1993 р. по 2007 р. кафедру очолювала к.е.н., професор Кримська Любов Олександрівна,

з 2007 по 2016 р.кафедру очолював д.е.н., професор, академік АЕН України Гудзь Петро Васильович.

З 2017 р - кафедру менеджменту ЗНТУ очолила д.е.н., професор Пуліна Тетяна Веніамінівна

Наукова    школа    була    започаткована    професором Кримською Любов Олександрівною.

Представники наукової школи щорічно проводять конкурс інновацій "Інновація року". Цей проект надає послуги бізнес-девелопменту для стартап-команд або компаній, а також передбачає подальшу співпрацю та супровід компанії, допомогу в залученні венчурних інвестицій. Ціллю проекту є пошук та комерціалізація новинок та розробок у сфері інформаційних технологій.

Науковці працюють над розв'язанням проблем створення ефективних механізмів менеджменту в сфері      зовнішньоекономічної    діяльності агропромислового комплексу України, зокрема нарощування його експортного потенціалу, удосконалення системи глобального маркетингу, управління якістю продукції сільського господарства, розвитку техніко-економічного співробітництва аграрних підприємств із зарубіжними партнерами, управління стратегічними змінами суб'єктів міжнародного менеджменту.

 

Основні напрями наукової діяльності наукової школи:

  • дослідження    теоретичних,    методологічних    та     організаційних    питань менеджменту;
  • оприлюднення   результатів   науково-практичної   діяльності   викладачів   і студентів у провідних вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях;
  • співпраця з науковцями вітчизняних університетів;
  • участь у науково-практичних конференціях і семінарах регіонального та міжнародного рівня.

Коло наукових інтересів

  • удосконалення механізму менеджменту організацій;
  • методологія та організація наукових досліджень у сфері міжнародної торгівлі;
  • стратегічне управління зовнішньоекономічними зв'язками;
  • формування людського капіталу  експортно-орієнтованих підприємств;

Консультації з питань

  • організаційних та методологічних засад укладання зовнішньоекономічних контрактів;
  • формування моделей спільних підприємств;
  • розробки бізнес-планів щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
  • створення служби зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві;
  • супроводу започаткування підприємницької діяльності у зовнішньоеконо- мічній сфері;
  • залучення коштів іноземних інвесторів у розвиток сільських територій;
  • розвитку зовнішньоекономічного дорадництва.

Пулина Т.В.

ПІДРУЧНИКИ

  1. Череп А.В. Інноваційний менеджмент /  А.В. Череп, Т.В. Пуліна, О.Г. Череп К.: Кондор, 2013 – 557 с.
  2. Пуліна Т. В. Інноваційний менеджмент [Текст] / Т. В. Пуліна, А. В. Череп, О. Г. Череп. – К. : Кондор, 2014. – 452 с. (18,8). (Рекомендовано МОНУ Лист № 1/11- 19286 від 13.12.12 р.)(Особистий внесок автора: вступ, розділи 1,2,5,7 – 7,5 д.а.).

МОНОГРАФІЇ

2014

  1. Пуліна Т. В. Оцінка інноваційного потенціалу підприємств харчової промисловості Запорізького регіону / Т. В. Пуліна // Теоретико-прикладні аспекти формування фінансової стратегії розвитку суб’єктів господарювання регіонів та держави: [монографія / за ред. О. Г. Череп]. – Запоріжжя; ЗНУ, 2014. – 260 с. (10,8 д.а., з них 0,8 д.а. належить особисто автору, яким обґрунтовано впровадження кластерного підходу до розвитку підприємств харчової промисловості Запорізької області, С. 118–136).
  2. Пуліна Т. В. Аналіз стану створення кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості Запорізького регіону / Т. В. Пуліна // Вітчизняна практика та зарубіжний досвід управління персоналом: [монографія / за ред. А.В. Череп]. – Запоріжжя; ЗНУ, 2014. – 252 с. (11,3 д.а., з них 0,8 д.а. належить особисто автору, яким проведено аналіз сучасного стану створення кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості Запорізького регіону, С. 191–210.).

2013

  1. Методи забезпечення управління розвитком регіону на основі використання кластерного підходу // Забезпечення сталого розвику промислового регіону на основі інноваційних  моделей управління: монографія / за ред. проф. П.В. Гудзя, Л.О. Кримської. -  Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С. 91-111.
  2. Пуліна Т. В. Методичні підходи до створення та розвитку  кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості / Т. В. Пуліна // Монографія. – Запоріжжя : «Акцент», 2013.– 408 с. (17 д.а.)

2012

  1. Череп А.В. Управління розвитком кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості / А.В. Череп, Т.В. Пуліна, // Монографія. – Запоріжжя: «Дике поле», 2012. – 328 с.

2011

  1. Пуліна Т.В. Підрозділ 2.9 в монографії »Вплив цінової політики підприємств на створення та розвиток кластерних об'єднань» / Т.В. Пуліна // Ціноутворення як основа ефективності функціонування підприємств та чинник підвищення добробуту населення: [монографія / за ред. A.B. Череп]. - Запоріжжя; Запорізький національний університет, 2011. - 288с. (16 друкованих аркушів)
  2. Пуліна Т.В. Створення та розвиток кластерних об'єднань підприємств харчової промисловості: теорія та практика / Т.В. Пуліна, А.В. Череп // Монографія. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2011.-260 с.
  3. Пуліна Т.В. „Методичні підходи до створення та розвитку  кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості” / Т.В. Пуліна // Монографія. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2011.-260 с.
  4. Пуліна Т.В. Оптимізація бізнес-процесів підприємства з позиції реінжинірингу  // Сучасні технології управління промисловими ринками та підприємствами : монографія / за ред. проф. П.В. Гудзя, Л.О. Кримської. -  Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – С. 91-111

 

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

2017

  1. Пуліна Т.В. Можливості та перспективи управління проектами на основі методології ISO 21500 / Т.В. Пуліна, Т.О. Фоміних, О.О. Соріна // Економічний простір: Збірник наукових праць. - №122. –Дніпропетровськ: ПДАБА,2017. – С.126-138
  2. Пуліна Т.В. Управління якістю в проектному менеджменті органів публічної влади  / Т.В. Пуліна // Науково-практичний журнал: Інвестиції: практика та досвід - №18 вересень 2017. –Київ: Чорноморський університет імені Петра Могили, 2017. – С.65-69
  3. Пуліна Т.В. Аналіз методів внутрішнього аудиту для оцінювання системи управління системи управління якістю в органах влади / Т.В. Пуліна // Бізнес інформ: науковий журнал - №8. –Харків, 2017. – С.259-264
  4. Пуліна Т.В.  Контролінг системи управління якістю машинобудівного підприємства /  Т.В. Пуліна, Д.К. Маланіна// Економічний простір: Збірник наукових праць. – No123. –Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. – С.177-188

2015

  1. Пуліна Т.В. Визначення конкурентної позиції підприємства на світовому ринку металургійної продукції / Т. В. Пуліна //Науковий вісник національного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць. - Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип: 25.1–С. 230-239. . Науковометричні бази -1 Index Copernicus.
  2. Пуліна Т.В. Формування позитивного іміджу кластерного об’єднання підприємств харчової промисловості/ Т. В. Пуліна // Бизнес Информ. – 2015. – №4. – C. 333–340. Науковометричні бази - 20.  Ulrichsweb Global Serials Directory (США);  Research Papers in Economics (США);  Російський індекс наукового цитування (Росія);  Index Copernicus (Польща); Directory of Open Acess Journals;  CiteFactor (США);  Academic Journals Database (Швейцарія);  Research Bible (Японія);  Соціонет (Росія);  Open Academic Journals Index; GetInfo (Німеччина);  BASE (Німеччина);  OpenAIRE (Європейський Союз);  SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія);  COPAC Union Catalogue (Велика Британія);  J-Gate (Індія);  Open Access Library;  Scientific Indexing Services;  Advanced Science Index;  Академия Google (США);  InfoBase Index;  WorldCat.
  3. Пуліна Т.В. Реінжиніринг бізнес-процесів машинобудівного підприємства. / Т. В. Пуліна // Економічний простір: Збірник наукових праць– Дніпропетровськ: ПДАБА, - 2015. - № 95. - С. 163-168. Науковометричні бази -2.  Index Copernicus,  РІНЦ.
  4. Пуліна Т.В. Оцінка впливу факторів внутрішнього середовища при створенні кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості / Т. В. Пуліна // Агросвіт. – 2015. – № 5 – С. 11-18.
  5. Пуліна Т.В. Удосконалення методики проведення стратегічного аналізу кластерних об’єднань / Т. В. Пуліна // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. –Запоріжжя : ГУ„ЗІДМУ". – 2015. – № 1. – С.83–88.
  6. Пуліна Т.В. Визначення інтегрального показника інноваційної активності металургійного комплексу Запорізького регіону/ Пуліна Т.В., Коротунова О.В., Адріковський Д.С.// Агросвіт – 2015. – № 16 – С. 40-46.                                       
  7. Пуліна Т.В. Оцінка передумов створення кластеру на базі металургійного комплексу регіону / Т. В. Пуліна, О. В. Христенко,  // Ефективна економіка [Електронне наукове фахове видання]. –– 2015. –– № 7. –– Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/.
  8. Пуліна Т.В. Обгрунтування кластеризації хлібопекарській галузі харчової промисловості Запорізького регіону. / Т. В. Пуліна // Економічний простір: Збірник наукових праць– Дніпропетровськ: ПДАБА, - 2015. - № 93. - С. 163-174. Науковометричні бази -2.  Index Copernicus,  РІНЦ,
  9. Пуліна Т.В. Особливості створення кластера підприємств харчової промисловості / Т. В. Пуліна // Бизнес Информ. – 2015. – №1. – C. 172–178. Науковометричні бази - 20.  Ulrichsweb Global Serials Directory (США);  Research Papers in Economics (США);  Російський індекс наукового цитування (Росія);  Index Copernicus (Польща); Directory of Open Acess Journals;  CiteFactor (США);  Academic Journals Database (Швейцарія);  Research Bible (Японія);  Соціонет (Росія);  Open Academic Journals Index; GetInfo (Німеччина);  BASE (Німеччина);  OpenAIRE (Європейський Союз);  SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія);  COPAC Union Catalogue (Велика Британія);  J-Gate (Індія);  Open Access Library;  Scientific Indexing Services;  Advanced Science Index;  Академия Google (США);  InfoBase Index;  WorldCat.

2014

  1. Пуліна Т.В. Визначення потенціалу кластеризації провідних галузей промисловості запорізького регіону // Т. В. Пуліна, В. В. Подставка // Економічний простір: Збірник наукових праць– Дніпропетровськ: ПДАБА, - 2014. - № 90. - С. 196-205. Науковометричні бази -2.  Index Copernicus,  РІНЦ,

2013

  1. Пуліна Т. В. Інформаційне забезпечення створення та розвитку кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості/ Т.В. Пуліна  // Бізнес Інформ. – 2013. – №5. – C. 145–152.
  2. Пулина Т. В. Влияние показателей стабильности и роста показателя эффективности деятельности предприятия на процесс создания кластерного объединения / Т.В. Пулина  //  Бизнес Информ. – 2013. – №6. – C. 170–175.
  3. Пуліна Т.В. Генезіс кластерних  об’єднань підприємств / Т.В. Пуліна  //  Проблеми економіки. – 2013. – №3. – C. 146-151.
  4. Пулина Т.В. Обоснование выбора конкурентной стратегии кластерного объединения предприятий пищевой промышленности / Т.В. Пулина  //  Вестник Университета (Государственный университет управления) 2013.  – №10.  – С. 48-57. (Москва)
  5. Пулина Т.В. Применение  стратегического подхода к развитию кластерных объединений предприятий пищевой промышленности / Т.В. Пулина  //  Вестник Университета (Государственный университет управления) 2013.  – №7.  – С. 86-93. (Москва)
  6. Пуліна Т.В. «Особливості системного підходу до стратегічного управління розвитком підприємства» / Т.В. Пуліна, Цускарь Е.В. // Економічний простір: Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ПДАБА, №. 73  2013 С. 235-244.
  7. Пуліна Т. В. Визначення ключових факторів успіху кластерного об’єднання підприємств харчової промисловості / Т. В. Пуліна // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 78. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – С. 147–158 (0,5 д.а.).
  8. Пуліна Т. В. Визначення потенціалу кластеризації харчової промисловості Запорізького регіону / Т. В. Пуліна // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. –Запоріжжя : ГУ„ЗІДМУ". – 2013. – № 5. – С.38–44 (0,67 д.а.).
  9. Пуліна Т. В. Взаємозв’язок стратегії розвитку і конкурентної стратегії підприємства харчової промисловості / Т. В. Пуліна // Агросвіт. – 2013.– № 20. – С. 21–26 (0,5 д.а.).
  10. Пуліна Т. В. Методичні підходи до визначення показників стабільності та зростання кластера підприємств харчової промисловості / Т. В. Пуліна, А. В. Череп // Науковий вісник ПУЕТ.– 2013. – № 2. – С. 110–115 (0,46 д.а., з них 0,38 д.а. належить особисто автору, яким запропоновано методичні підходи до визначення показників стабільності та зростання кластера підприємств харчової промисловості).

2012

  1. Пуліна Т.В. Оцінка умов створення кластерного механізму інтеграції підприємств Запорізького регіону / Т.В. Пуліна  //   Держава та регіони Серія: Економіка та підприємництво. –Запоріжжя : ГУ„ЗІДМУ” – 2012 № 3. – С. 90-96.
  2. Пуліна Т.В. Діагностика передумов утворення та розвитку  кластерних об’єднань  підприємств харчової промисловості в Запорізькому регіоні/ Т.В. Пуліна  //   Вісник Хмельницького національного університету. Хмельницк : ХНУ Хмельницк – 2012  № 2.Т1. –С. 36-39.
  3. Пуліна Т.В. «Прогнозування ефективності функціонування підприємств кластеру на основі показників їх діяльності» / Т.В. Пуліна  //   Наукові праці НДФІ. — 2012. — № 4. — С. 194-198.
  4. Пуліна Т.В. Застосування методів оптимізації для визначення ефективності функціонування  підприємств кластеру харчової промисловості / Т.В. Пуліна  // «Економіка і регіон».: ПолтНТУ. Полтава– 2012.  № 2. – С. 144-149.  
  5. Пуліна Т.В. Вплив розвитку кластерних об’єднань   на ефективність діяльності підприємств харчової промисловості / Т.В. Пуліна, А.В. Череп // Вісник Тернопільського національного економічного університету – 2012. № 5-1 –С. 227-236
  6. Пуліна Т.В. Вплив стану інноваційного потенціалу регіону на розвиток кластерних об’єднань /  Т.В. Пуліна  // Науковий вісник національного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць. - Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип: 22.10–С. 370-376.
  7. Пуліна Т.В. Методичні підходи до оцінки ефективності діяльності кластерів підприємств харчової промисловості / Т.В. Пуліна // Агросвіт. – 2012. – № 12 – С. 34-39.
  8. Пуліна Т.В. Розробка моделі розвитку кластерних об’єднань на основі системного підходу / Т.В. Пуліна // Держава та регіони Серія: Економіка та підприємництво. -Запоріжжя : ГУ„ЗІДМУ"- 2012 № 5. С.157-165.
  9. Пуліна Т.В. Методичні підходи до оцінки до визначення стабільності та зростання кластеру підприємств харчової промисловості / Т.В. Пуліна  //  Вісник Житомирського державного технологичного університету. Серія: економичні науки № 1 (63) – 2012 С. 234-239.
  10. Пуліна Т.В. Прогнозування показників функціонування  підприємств кластеру харчової промисловості методом  кусково-лінійної апроксимації / Т.В. Пуліна // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 47. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – С. 149-156.
  11. Пуліна Т.В. Застосування методу подібності показника ефективності для прогнозування діяльності підприємств та кластерів / Т.В. Пуліна  //  Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 48. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – С. 123-131.

2011

  1. Пуліна Т.В. Стан та розвиток інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості Запорізького регіону / Т.В. Пуліна // Вісник Житомирського державного технологичного університету. Серія: економичні науки № 1 (55) - 2011 С. 265-269. (12 друкованих аркушів)
  2. Пуліна Т.В. Визначення передумов розвитку підприємств харчової промисловості запорізького регіону на основі кластерного підходу / Т.В. Пуліна // Держава та регіони Серія: Економіка та підприємництво. -Запоріжжя : ГУ„ЗІДМУ"- 2011 № 2. С.237-240. (11 друкованих аркушів)
  3. Пуліна Т.В. Особливості використання об'єктів права інтелектуальної власності як чинника інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості / Т.В. Пуліна // Держава та регіони Серія: Економіка та підприємництво. - Запоріжжя : ГУ„ЗІДМУ"- 2011 №2. С.129-135. (12 друкованих аркушів)
  4. Пуліна Т.В. Обгрунтування складових нноваціного пакету банківських послуг для забезпечення розвитку кластерних об'єднаннь підприємств Запорізького регіону / Т.В. Пуліна, К.М. Карягіна // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 48/1. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. – С. 162-170.
  5. Пуліна Т.В. Передумови впровадження кластерного підходу підприємствами харчової промисловості Запорізького регіону / Т.В. Пуліна, Ю.С. Шимберг // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 50. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. – С. 123-131.
  6. Пуліна Т.В. Обгрунтування відбору підприємств до складу кластерного об'єднання / Т.В. Пуліна, О.В. Коротунова, Л.О. Кримська // Збірник наукових праць. Вісник НТУ «ХПІ». Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва.-2011.№1(8).С. 122-130.
  7. Пуліна Т.В. Класифікація кластерних об’єднань підприємств / Т.В. Пуліна // Вісник Тернопільського національного економічного університету – 2011 №5-1 С. 227-236.
  8. Пуліна Т.В. Розробка концепції організаційної культури кластерного об’єднання  підприємств харчової промисловості // Т.В. Пуліна Науковий вісник національного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць. - Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип: 21.17. С. 360-367.

2010

  1. Пуліна Т.В. Актуальні проблеми створення кластерного механізму інтеграції підприємств Запорізького регіону / Т.В. Пуліна  А.В.Череп //Продуктивні сили та регіональна економіка. : у 2 ч. – 2010. – Ч.2. С.290-299.
  2. Пуліна Т.В. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємств металургійної галузі / Т.В. Пуліна,  О.В. Коротунова // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №35. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010. – С. 253-261.
  3. Пуліна Т.В. Теоретические основы создания и функционирования кластерних объединений / Т.В. Пуліна  // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №40. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010. – С. С. 83-93.

 

НАУКОВІ СТАТТІ В ІНШИХ ВИДАННЯХ

  1. Пуліна Т.В. Оцінка впливу факторів внутрішнього середовища при створенні кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості / Т. В. Пуліна // Агросвіт. – 2015. – № 5 – С. 11-18.
  2. Пуліна Т. В. Обґрунтування напрямків забезпечення конкурентоспроможності металургійного підприємства з використанням моделі п'яти сил конкуренції. / Т. В. Пуліна, О.В. Коротунова, С.В. Ляховець // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. –Запоріжжя : ГУ„ЗІДМУ". – 2014. – № 3. – С.75–79.
  3. Пуліна Т.В. Формування стратегії розвитку металургійного підприємства. . / Т. В. Пуліна, О.В. Коротунова, Г.С. Клімуш // Науковий вісник ХДУ. Серія Економічні науки – 2014. – № 9. – С.152–159.
  4. Удосконалення методики проведення стратегічного аналізу кластерних об’єднань / Т. В. Пуліна // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. –Запоріжжя : ГУ„ЗІДМУ". – 2015. – № 1. – С.83–88

 

ОПУБЛІКОВАНО ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОНФЕРЕНЦІЙ

2017

  1. Пуліна Т.В.  Шляхи вдосконалення адміністрування діяльності об’єднаних територіальних громад шляхом підвищення якості персоналу / Т.В. Пуліна, М.С. Келлер // Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України і Польщі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 21-23 вересня 2017 р.). – Запоріжжя : Запорізька державна інженерна академія ; ФО-П Систерова Н. О., 2017. – С. 175-176
  2. Пуліна Т.В. Аспекти побудови та розвитку кластер них об’єднань  / Т.В. Пуліна, С.В. Єршов // Образованието и наука та на ХХІ век – 2017: матеріали за ХІІІ международна научна практична конференція (м.София, 15-22 октомври 2017 р.) – София. «Бял ГРАД-БГ». – С.48-51
  3. Пуліна Т.В. Проблеми впровадження системи управління якістю на українських машинобудівних підприємствах / Т.В. Пуліна, В.В. Тікунов// Materiały XIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji ,< Nauka i inowacja - 2017» , 07 -15 października 2017 roku po sekcjach: EKONOMICZNE NAUKI, ZARZĄDZANIE, PRAWO – С.34-36
     

2015

  1. Пуліна Т.В. Особливості управління розвитком підприємства на основі стратегічного підходу /Т. В. Пуліна, М.С. Лісовий // Тиждень науки: тези доповідей наук.-техн. конф.,  14-18  квітня 2015 р., Запоріжжя / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. Т. 2.– С.
  2. Пулина Т.В. Обоснование конкурентной позиции металлургического предприятия на мировом рынке металлопродукции / Т.В. Пулина // Тиждень науки: тези доповідей наук.-техн. конф.,  14-18  квітня 2015 р., Запоріжжя / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. Т. 2.– С.
  3. Пуліна Т.В. Обгрунтування кластеризації хлібопекарській галузі харчової промисловості Запорізького регіону. / Т. В. Пуліна // Економічний простір: Збірник наукових праць– Дніпропетровськ: ПДАБА, - 2015. - № 91. - С. 188-194.
  4. Пуліна Т.В. Особливості створення кластера підприємств харчової промисловості / Т. В. Пуліна // Бизнес Информ. – 2015. – №1. – C. 172–178.
  5. Пуліна Т.В. Оцінка впливу факторів внутрішнього середовища при створенні кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості/ Т. В. Пуліна // Агросвіт. – 2015. – № 5 – С. 11-18.
  6. Визначення конкурентної позиції підприємства на світовому ринку металургійної продукції / Т. В. Пуліна //Науковий вісник національного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць. - Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип: 25.1–С. 230-239.
  7. Формування позитивного іміджу кластерного об’єднання підприємств харчової промисловості/ Т. В. Пуліна // Бизнес Информ. – 2015. – №4. – C. 333–340.

2013

  1. Пуліна Т.В. Визначення факторів. Які впливають на управління розвитком кластерного об’єднання підприємств / Т.В. Пулина //  Тиждень науки: тези доповідей наук.-техн. конф.,  22   квітня 2013 р., Запоріжжя / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. Т. 2.– С. 134-137.
  2. Пуліна Т.В. До питання створення кластерних об’єднань / Т.В. Пулина //  Матеріали доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції: «Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта» 11-14 квітня 2013 р. Харків :ХПІ, 2013.- С.56-58.
  3. Пулина Т.В.Влияние показателей эффективности деятельности и стабильности роста предприятия на процес создания кластерного объединения / Т.В. Пулина //  Розвиток національних економік в умовах глобальної нестабільності: матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції(м. Одеса, 15-16 лютого 2013 р) / ред.. кол.: С.О. Якубовський [та ін]. – О.: Видавничий дім «Гельветика», 2013. –  С. 223-225.
  4. Пуліна Т.В. Інформаційне забезпечення створення  кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості / Т.В. Пулина // Економіка та фінанси: теорія та практика: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Феодосія, 26-28 вересня 2013 р. – Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2013 –  С. 150 - 153.
  5. Пуліна Т.В. Особливості розробки стратегії розвитку підприємства харчової промисловості / Т.В. Пулина //  /Materiály IX mezinárodní v?decko - praktická konference «Efektivní nástroje moderních v?d – 2013». - Díl 6. » (27 dubna - 05 kv?tna 2013 roku) Ekonomické v?dy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o).- С.56-58.
  6. Пуліна Т.В. Оцінка потенціалу кластеризації харчової промисловості Запорізького регіону / Т.В. Пуліна //Ефективне управління економікою: теорія і практика [текст]: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 4-5 жовтня 2013 р. // Черкаський державний технологічний університет. –   Черкаси: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – 276 с.
  7. Пуліна Т.В. Ключові фактори успіху кластерного об’єднання підприємств / Т.В. Пуліна // Економічні проблеми модернізації та інноваційного розвитку промисловості [текст]:  Матеріали всеукраїнській науково-практичній конференції, 5 листопада 2013 р. // Дніпропетровський університет ім. А. Нобеля. – Дніпропетровськ: ДУ, 2013, С.70-71.

2012

  1. Пуліна Т.В. Обгрунтування напрямків створення кластерного механізму інтеграції підприємств Запорізького регіону / Т.В. Пуліна // зб. наук. тез IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми трансформаційної економіки». – Кривий Ріг: КФ ЗНУ, 2012 - С. 257 – 260 (4 друковані аркуші)
  2. Пулина Т.В. Определение экономической эффективности работы предприятия стратегической группы / Т.В. Пулина // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції «Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегій інноваційного розвитку». – Ч.І. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – С. 98-100 (3 друковані аркуші)
  3. Пуліна Т.В. прогнозирования эффективности работы предприятия кластера на основе показателей их деятельности  / Т.В. Пуліна // Матеріали доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції: «Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта» 11-14 квітня 2012 р. Харків :ХПІ, 2012.-С.6-9.
  4. Пуліна Т.В. Прогнозування чисельних значень параметрів фінансово-економічної діяльності підприємств методом подібності показника ефективності  / Т.В. Пулина //  Економіка, організація та управління підприємствами в сучасних економіко-правових умовах [Текст]: матеріали між нар.наук.-практ. Конф., 21-23 листоп. 2012 р., м. Дніпропетровськ / ред.. кол.: В.Я. Швець та ін.. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – С. 205-207.
  5. Пуліна Т.В. Використання методу кусково-лінійної апроксимації для прогнозування показників функціонування підприємств кластеру харчової промисловості / Т.В. Пуліна // Економічні підсумки 2012 року: досягнення та  перспективи: Збірник матеріалів  Міжнародної науково-практичної конференції (м. Сімферополь, 1-2 грудня 2012 року) / Наукове обєднання «Economics».– Сімферополь: НО «Economics», 2012. –С. 49-52.
  6. Пуліна Т.В. Методика оцінки ефективності діяльності кластеру підприємств / Т.В. Пулина //  Народ, держава, власність ресурси, регіональний розвиток: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції 21 – 22 грудня 2012 року, м. Київ. – У 2-х ч. – Ч. 1. – К.: НДЗ «Ресурси», 2013.  С. 11-13.
  7. Пуліна Т.В. Інноваційний розвиток підприємств Запорізького регіону на основі кластерного підходу / Т.В. Пуліна // Економічні проблеми модернізації та інноваційного розвитку промисловості [текст]:  Матеріали всеукраїнській науково-практичній конференції, 5 листопада 2012 р. // Дніпропетровського університету імені А. Нобеля. – Дніпропетровськ: ДУ, 2012, С.72-73

2011

  1. Пуліна Т.В. Теоретичні основи управління інноваційною діяльністю комерційного банку / Т.В. Пуліна, К.С. Карягіна // Материалы VII Международной научно-практической конференции «Наука и технологии: шаг в будущее -2011»: 27.03.2011 - 05.03.2011 Publishing House "Education and Science" s.r.o. (Чехия, Прага).-C.17-18.
  2. Пулина Т.В. Теоретические основы функционирования кластерних объединений / Т.В. Пулина // Материалы VI Международной научно-практической конференции «Наука и образование без границ - 2010»: 07-15.12.2010 Sp.zo.o."Nauka І studia", (Przemysl , Польша).- С.64-67. (3 друковані аркуші)
  3. Пуліна Т.В. Оцінка інноваційно-інвестиційної привабливості підприємств / Т.В. Пуліна, О.В. Коротунова, Л.О. Кримська // Матеріали доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції: «Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта» 6-9 квітня 2011 р. Харків :ХПІ, 2011.-С.6-9.
  4. Пуліна Т.В. Передумови впровадження виробничого кластеру підприємствами харчової промисловості Запорізького регіону / Т.В. Пуліна, Ю.С. Шимберг // Збірник тез IV Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки»: 07-08.04.2011р.  Рівне:НУВГП. .-С.361-363. (2 друковані аркуші)
  5. Пуліна Т.В. Використання об'єктів права інтелектуальної діяльності підприємствами харчової промисловості / Т.В. Пуліна // Матеріали доповідей учасників четвертої міжрегіональної науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах», 27-28 травня 2011 р. / відпов. ред. Гудзь П.В. - За­поріжжя : ЗНТУ, 2011.- С.193-195. (3 друковані аркуші)
  6. Пуліна Т.В. Визначення цінової політики кластерних об'єднаннь підприємств / Т.В. Пуліна // Тиждень науки: тези доповідей наук.-техн. конф., 23 квітня 2011 p., Запоріжжя / відп. ред. Ю. М. Внуков. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. Т. 2.- С. 183-185. (3 друковані аркуші)
  7. Пуліна Т.В. Аналіз інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості Запорізького регіону / Т.В. Пуліна // Збірник тез IX Всеукраїнської наукової конференції, присвячений видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку д.е.н., проф. І.B. Малишеву, д.е.н., проф. П.П. Німчинову «Зимові читання, присвячені ідеям Німчинова П.П. та Малишева І.В.»- Житомир: ЖДТУ, 2011. — С. 90-91. (3 друковані аркуші)
  8. Пуліна Т.В. Розвиток та принципи створення кластерних об’єднань / Т.В. Пуліна // Матеріали VI Міжнарородної науково-практичної конференції «Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів». – Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2011. – Том ІІ. – С. 265-268 (4 друковані аркуші)

2010

  1. Пуліна Т.В. Оцінка інноваційного потенціалу Запорізького регіону / Т.В. Пуліна, Тесленок І.В. Гуменна К.В. // Тиждень науки: тези доповідей наук.-техн. конф.,     квітня 2010 р., Запоріжжя / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010
  2. Пуліна Т.В. Системний підхід в розробці стратегії розвитку рекламної агенції / Т.В. Пуліна, Болобченкова А.Ю.// Тиждень науки: тези доповідей наук.-техн. конф.,     квітня 2010 р., Запоріжжя / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.
  3. Пуліна Т.В. Обґрунтування функціонування мережі закладів харчування на засадах проектного підходу / Т.В. Пуліна, Николенко Ю.В.// Тиждень науки: тези доповідей наук.-техн. конф.,     квітня 2010 р., Запоріжжя / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.
  4. Пуліна Т.В. Процесний підхід в управлінні персоналом підприємства / Т.В. Пуліна, Платонова М.В. // Тиждень науки: тези доповідей наук.-техн. конф.,     квітня 2010 р., Запоріжжя / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.

Гудзь П.В.

2014

Тези доповідей

  1. Влияние невербальных коммуникаций на процесс отбора персонала//Матеріали доповідей учасників V Міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах», 15-16 травня 2014 р, м.Запоріжжя / відпов. удз. П.В. удзь – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 447 с
  2. Інвестування в людський капітал: проблеми теорії і практики//Матеріали доповідей учасників V Міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах», 15-16 травня 2014 р, м.Запоріжжя / відпов. удз. П.В. Гудзь – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 447 с
  3. Zarz?dzanie do?wiadczenie bezrobocia w Anglii przez rz?d Margaret Thatcher i Angela Merkel w Niemczech dla nowoczesnej gospodarki Polski//Матеріали доповідей учасників V Міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах», 15-16 травня 2014 р, м.Запоріжжя / відпов. Гудз. П.В. Гудзь – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 447 с

2013

Навчальний посібник

  1. Міжнародні економічні відносини: гл.10 Освіта та наука в глобальній економіці/ За ред. С.В. Фомішина – Херсон: Олді-плюс, 2013. – 416 с. Гудзь П.В., (гл.10),

Монографії

  1. Маркетинговий підхід до вибору основних домінант ефективного використання потенціалу регіону  на основі позиціювання курортно-рекреаційних територій  // Забезпечення сталого розвитку економіки промислового регіону на основі інноваційних моделей управління : монографія / за ред. проф. П.В. Ґудзя. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – 272 с.

Тези доповідей

  1. Ґудзь П.В. Обґрунтування стратегічного розвитку регіону з урахуванням інноваційної складової / П.В. Ґудзь, В.С. Бойченко // Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегій інноваційного розвитку: матер. II Міжвузівської наук.-практ. конф. (м. Полтава, 4-5 квітня 2013 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – Ч. I. – С. 43-46.
  2. Проблеми формування маркетингової стратегії санаторно-курортного підприємства ПрАТ «Приазовкурорт»// Сучасні маркетингові технології в економіці та управлінні ; тези доп. учасн. Міжвуз. наук.-практ. конф. , 18-19 квітн.2013 р., м. Запоріжжя / відпов. Ред.. П.В.Гудзь.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.- С.109-113
  3. Сучасні імперативи реалізації регіональних і муніципальних програм та проектів // Влада і бізнес: актуальні проблеми партнерства // П’яті регіональні та муніципальні слухання. Наук.-практ. конф. з міжнарод. участю 17-18 жовтня 2013 р., смт Форос – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 63-69.
  4. Відтворення людського капіталу – запорука трансформації економіки старопромислового регіону в економіку інновацій // Сучасна економічна наука: теорія та практика // Матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конференції, 7-8 листопада 2013 р, м. Полтава..- Полтава: ПНТУ, 2013. - С.15-17.
  5. Теоретико-методологічні засади міського ребрендингу// Проблеми теорії та практики міського  управління (економіко-правовий аспект): матер.  Міжнародної науково-практичної конференції,  24-25 жовтня  2013 р., м. Донецьк.- Донецьк: ІЕПД НАН України, 2013.- С.51-53. 
  6. Оценка эффективности внедрения системы управления мегнеджмента качества iso 9001:2000 предприятиями пищевой промышленности// Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика. : матер. Міжнародна науково-практична конференція, 15 листопада 2013 р., м. Запоріжжя. - /за ред. В.М.Огаренка та ін.: - Запоріжжя: КПУ, 2013.- С.365-367.
  7. Попит і пропозиція на ринку рибної продукціі в залежності від пори року// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конф., Запоріжжя, 15-19 квітня 2013 р./ Редкол. : Ю. М. Внуков (відп. ред.) та ін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – т.3. 410 с. ISBN 978-617-529-087-3. (повне зібрання) ISBN 978-617-529-084-2. (том 3)
  8. Критерії сегментування ринку хлібовиробів м. Запоріжжя //Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конф., Запоріжжя, 15-19 квітня 2013 р./ Редкол. : Ю. М. Внуков (відп. ред.) та ін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - т.3. 410 с.
  9. ISBN 978-617-529-087-3. (повне зібрання) ISBN 978-617-529-084-2. (том 3)
  10. Анализ земельной реформы Украины// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конф., Запоріжжя, 15-19 квітня 2013 р./ Редкол. : Ю. М. Внуков (відп. ред.) та ін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - т.3.  410 с. ISBN 978-617-529-087-3. (повне зібрання) ISBN 978-617-529-084-2. (том 3)
  11. Прийняття управлінських рішень в процесі організації змагань зi спортивної аеробіки//Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конф., Запоріжжя, 15-19 квітня 2013 р./ Редкол. : Ю. М. Внуков (відп. ред.) та ін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - т.3. 410 с. ISBN 978-617-529-087-3. (повне зібрання) ISBN 978-617-529-084-2. (том 3)
  12. Вдосконалення організації системи «виробництво - збут» у фермерському господарстві// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конф., Запоріжжя, 15-19 квітня 2013 р./ Редкол. : Ю. М. Внуков (відп. ред.) та ін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - т.3. 410 с. ISBN 978-617-529-087-3. (повне зібрання) ISBN 978-617-529-084-2. (том 3)
  13. Використання принципів адміністративного менеджменту в управлінні Верховною радою України// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конф., Запоріжжя, 15-19 квітня 2013 р./ Редкол. : Ю. М. Внуков (відп. ред.) та ін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - т.3. 410 с. ISBN 978-617-529-087-3. (повне зібрання) ISBN 978-617-529-084-2. (том 3)
  14. Зміна оцінки читацьких симпатій бібліотечної літератури протягом 2007-2012 рр// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конф., Запоріжжя, 15-19 квітня 2013 р./ Редкол. : Ю. М. Внуков (відп. ред.) та ін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - т.3. 410 с. ISBN 978-617-529-087-3. (повне зібрання) ISBN 978-617-529-084-2. (том 3
  15. Гудзь П.В. важливість оцінки економічної ефективності некомерційних організацій для розвитку третього сектору економіки держави// актуальні проблеми економічного зростання України: Матеріали ІII студентської науково-практичної конференції 28 листопада 2013 р. – Херсон, 2013. – 149 с.
  16. Гудзь П.В. Використання принципів адміністративного менеджменту в управлінні верховною радою України// актуальні проблеми економічного зростання України: Матеріали ІII студентської науково-практичної конференції 28 листопада 2013 р. – Херсон, 2013. –  149 с.

 Статті 

  1. Ґудзь П.В. Товарно-географічна збалансованість імпорту металургійного комплексу як фактор економічної безпеки регіону// Економіка та управління.- 2013.- № 3- С.18-23.
  2. Аналіз підходів до економіко-математичного моделювання інвестиційного потенціалу Запорізького регіону// Держава та регіон . – 2013.- № 3 (73).- с.44-50
  3. Прийняття управлінських рішень на основі оцінки ефективності використання економічного потенціалу запорізької області// Держава та регіон. – 2013.- № 4 (74).- с.12-19.

2012

Монографія

  1. Програмно-цільовий підхід в управлінні інвестиційним розвитком металургійного підприємства// Програмно-цільовий підхід в управлінні інвестиційним розвитком металургійного підприємства : монографія /, П. В. Ґудзь. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – 102 с.
  2. Сучасні технології управління промисловими ринками та підприємствами// Сучасні технології управління промисловими ринками та підприємствами: Монографія / За ред. проф. П.В. Гудзя, Л.О. Кримської. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2012. – 208 c.

Тези доповідей

  1. Мережеві форми реалізації туристсько-рекреаційного потенціалу регіону // Соціально-економічні проблеми України у глобальному просторі : Матер. міжнар. наук.-практ. конф. 26-27 квітня 2012 р., м. Чернівці. –  Чернівці: ЧТЕУ КНТЕУ, 2012.- 392 с.
  2. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегій інноваційного розвиток приморських територій// Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегій інноваційного розвитку» 5 – 6 квітня 2012 року, м. Полтава : Матер. міжвуз. наук.-практ. конф.- Полтава: ПНТУ, 2012.- с.331 С. с.18-21.
  3. Діагностика стану управління економікою рекреацій у промисловому регіоні// Тиждень науки – 2012 : зб. тез доп. щоріч. Наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (12-14 квітня 2012 р.). В 4 Т. Т.2. Відпов.ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 352-с.
  4. Обґрунтування методики економічної діагностики просторового середовища курортних територій// Форми і способи забезпечення сталого розвитку приморських територій : матер. Всеукр. наук.-практ конф. 31 травня – 2 червня 2012 р., м. Бердянськ / відпов. Ред. М.В. Гудзь. - Бердянськ: БДПУ, 2012.- 379 с.
  5. Побудова моделі адаптивного механізму використання промислового потенціалу в системі регіонального менеджменту// Формування ефективних механізмів господарювання в умовах сучасної економіки : теорія і практика : тези допов. П міжнар. наук.-практ. конф. 22-23 листоп. 2012 р. /за ред. В.М.Огаренка та ін.: - Запоріжжя : КПУ, 2012.- 588 с.

Статті

  1. Маркетингове планування міського розвитку: теоретичні основи практичного використання// Схід. - 2012.- № 1 (115). – С.35-39.
  2. Оцінка ефективності реалізації стратегічного плану підприємства// Розвиток фінансових методів державного управління  національною економікою зб.наук. праць / ДонДУУ, Донецьк: ДонДУУ,- 2012.- т.ХШ.- с.411.- (серія «Економіка»; вип.. 218) c. 113-117
  3. Кореляційно-регресивний аналіз впливу податкових пільг на бюджетні надходження у промисловому регіоні// П.В. Гудзь // Економічний форум. – 2012. – № 1. – С. 130-142.
  4. Стратегический анализ конкурентной ситуации мирового рынка трансформаторов// Проблемы и перспективы развития экономики и менеджмента в России и за рубежом : Матер. четвертой междунар. научн.-практ. 20-21 авпр. 2012 г. / Рубцовский индустриальный институт.- Барнаул – Рубцовск : изд-во Алт. Ун-та, 2012.- 367 с.
  5. Обґрунтування методичного підходу до конкурентного ціноутворення на продукцію підприємства// Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии.- Вып.3 (67).- 2012.- 216 с.
  6. Принципи формування концепції процесно-орієнтованого бюджетування при реалізації стратегії розвитку підприємства хімічної промисловості// Держава та регіон. Серія: Економіка та підприємництво_ 2012.- № 2.-  С. 93-97.
  7. Дослідження конкурентоспроможності  підприємства на ринку перукарських послуг// Держава та регіон. Серія: Економіка та підприємництво.- 2012.- № 5.- С. 120-124.
  8. Розрахунок впливу ВНЗ на інноваційний розвиток Запорізького регіону// Регіональна бізнес-економіка та управління.- 2012.- № 4 (36).- С.134-140.
  9. Інформаційна система як інструмент механізму ресурсного забезпечення виробничої діяльності промислового підприємства/ П.В. Ґудзь, О.Є. Борисенко // Економіка і регіон. – 2012. – 4 (35). – С.52-56.

2011

Монографія

  1. Вага пільг платникам податків в контексті недоотримання платежів регіонального бюджету// Прогнозування соціально-економічних процесів : сучасні підходи та перспективи : Монографія / Під ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченка.- Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2011, 2001.- 436 с. –С.321-335.
  2. Ґенеза сутності категорії “потенціал”// Головкова Л.С., Порохня В.М., Гудзь П.В. та інші. Організаційно-економічні засади розвитку потенціалу соціально-економічних систем : монографія. - Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2011. - 445 с.
  3. ISBN 978-966-414-065-9

Навч. пос. під гриф МОНУ

  1. Міжнародна економіка : Навч. посіб. / Фомішин С.В., Рибчук А.В., Румянцев А.П., Гудзь П.В.та ін.: За ред. С.В.Фомішина. – Львів: Новий світ – 2000. – 2011.- 446 с. с.185-204 (8.2. Методи оцінки рівня науково-технічного потенціалу та шляхи його нарощування та 8.3Економіка знань та науково-технічний потенціал)

Державний стандарт

  1. Управління проектами //Програми нормативних навчальних дисциплін підготовки спеціаліста і магістра галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 «Менеджмент». – Науково-методичне видання.  /Упор. А.А. Мазаракі.- 2011.- К.: КНТЕУ. – 360 с.

Тези доповідей

  1. Механізм реалізації потенціалу прибережних зон приморських територій Запорізької області// «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах», 27-28 травня 2011 р. / відповід. ред. Ґудзь П.В.- Матеріали доповідей учасників четвертої міжрегіональної науково-практичної конференції.- Запоріжжя,: ЗНТУ, 2011.- 371 с. С.35-37.
  2. Моделювання диференційованих стратегий дефективного використання потенціалу приморських курортно-рекреаційних територій за типами відтворення// Соціально-економічні дослідження в период ринкової трансформації. Матер. Всеукр. наук. конф. 29-30 квітня 2011 р. – Бердянск: БДПУ, 2011.- 108 С.
  3. Формування нової моделі управління розвитком приморських курортно-рекреаційних територій // Ринкові трансформації у сфері природокористування теорія, методологія, практика. - Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (22-23 вересня 2011 р.). – Луцьк: РВВ Луцького націон. техн. ун-ту, 2011. - 204 с.
  4. Організаційно-управлінський механізм використання потенціалу територій проривного зростання // Формування ефективних механізмів господарювання в умовах сучасної економіки: теорія і практика : тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. 17-18 листоп. 2011 р. : у 2-х ч./ за ред.. В.М.Огаренка та ін.. – Запоріжжя : КПУ, 2011.- Ч.2. 320 с.

Статті

  1. Ціновий фактор розподілу регіонального ринку житла// Науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки» Хмельницького університету економіки і підприємництва: ПВНЗ «УЕП», 2011.-
  2. Аналіз зарубіжного досвіду застосування системного управління логістичною діяльністю // Бізнес Інформ. – 2011. – №4. – C. 139–142.

2010

Тези доповідей

  1. Сутність і методика впровадження систем менеджменту якості стандартизован их  за ISO 9001: 2000 на промислових підприємствах// Тиждень науки – 2010 : зб. тез доп. щоріч. Наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (12-14 квітня 2010 р.). В 4 Т. Т.2. Відпов.ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 352-с. - С.221-222.
  2. Оценка эффективности управления предприятием по результатам внедрения  международной системы менеджмента качества 9001: 2000 //Тиждень науки – 2010 : зб. тез доп. щоріч. Наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (12-14 квітня 2010 р.). В 4 Т. Т.2. Відпов.ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 352-с. – С.223-225.

Статті

  1. Шляхи розвитку рекреації у промисловому місті// Прогнозування соціально-економічних процесів [Програма та тези доповідей міжнар. наук-практ. конф. 3-5 червня 2010 р., м. Бердянськ]. - Бердянськ , 2010, С.30-31.
  2. Методологические основы маркетингового управления современным городом// Економіка та право.- 2010. - № 3.- С.122-125
  3. Методика дослідження діагностики економічного простору регіону // Економіка та право.- 2010.- № 2. – С.12-19.

Кутідзе  Л.С.

Монографія

  1. Кутідзе, Л.С. Управління розвитком експортного потенціалу  в процесі трансформації економічного потенціалу регіону // Трансформація економічного потенціалу промислового регіону: монографія / за ред. проф. П. В. Гудзя. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – С. 104 – 111.

Статті

2018

  1. Кутідзе, Л.С. Оцінка тенденцій та визначення факторів розвитку регіонального ринку праці /Л.С. Кутідзе, К.О. Єськов // Молодий вчений. – 2018. – №6 (58),  - С (прийнято до друку) (РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus)
  2. Кутідзе, Л.С. Проблеми управління об’єктами інфрастуктурного забезпечення річкового судноплавства / Л.С. Кутідзе, Ю. А Сидорова // Вісник ЗНТУ.  – № 2,  – С. .. ( прийнято  до друку)

2016

  1. Кутідзе, Л.С.  Оцінка показників ефективності рекламної кампанії в мережі Інтернет / Л.С. Кутідзе, І. О. Савчук // Young. – 2016. – Т. 31. – №. 4. – С. 100 -103 (РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus)
  2. Kutidze, L. THE ANALYSIS OF POSSIBILITIES AND LIMITS OF INTENSIFICATION OF INTERNATIONAL COOPERATION OF REGIONS  / L. Kutidze // EUREKA: Social and Humanities –2016. –  № 5.- С.27-34    (РИНЦ, ResearchBib, Eurasian Scientific Journal Index,  IndianScience.in , Scientific Indexing Services (SIS) , International Institute of Organized Research (I2OR) , Index Copernicus (Poland),  Google Scholar,  WorldCat )

2015

  1. Кутідзе, Л. С. Проблеми  побудови механізмів диверсифікації експортного потенціалу регіону [Текст] / Л. С. Кутідзе // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2015. – № 1/7(21). – С. 32–36  (Index Copernicus,Open Academic Journals Index (OAJI), Türk Eğitim İndeksi, SSOAR (Social Science Open Access Repository), Global Impact Factor (GIF) , IIFS (International Impact Factor Services ), BASE, The Asian Education Index)

 

Тези доповідей

2018 

  1. Кутідзе, Л.С. Принципи обґрунтування структурних змін в економіці регіону/ Л.С. Кутідзе // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. –  С. .
  2. Кутідзе,Л.С.  Аналіз змін структури та динаміки експорту Запорізької області/ Л.С. Кутідзе, Д.І Зололтих // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. –  С. .
  3. Кутідзе, Л.С.  Проблеми впровадження систем якості на машинобудівних підприємствах України// Л.С. Кутідзе, Н.В.Магарламова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. –  С. .
  4. Кутідзе, Л.С.  Вимоги до сертифікації продукції та систем якості на промисловому підприємстві// Л.С. Кутідзе, С.Е. Жукова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. –  С. .

2017

  1. Кутідзе, Л. С. Механізм впровадження гнучкої системи ІТ- аутсорсингу на підприємствах [Текст] / Л. С. Кутідзе, Н. Є. Сокол // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.957 - 959.
  2. Кутідзе, Л. С. Методи формування мотиваційних механізмів розвитку персоналу [Текст] / Л. С. Кутідзе, В. С. Сенчукова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. – С.960 – 962.
  3. Кутідзе, Л. С. Формування стратегії розвитку будівельно-проектного підприємства з використанням маркетингового підходу [Текст] / Л. С. Кутідзе, А. В. Бренер // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.962 – 964.
  4. Кутідзе, Л. С. Міжнародне співробітництво як механізм розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіону[Текст] / Л. С. Кутідзе//  Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. –  С.940 - 942.
  5. Кутідзе, Л.С. Міжнародне співробітництво як механізм стимулювання економічного розвитку регіону[Текст] / Л. С. Кутідзе//  Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України і Польщі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 21–23 вересня 2017 р.). — Запоріжжя : Запорізька державна інженерна академія ; ФОП Систерова Н. О., 2017. — 240 с. С.194

2016

  1. Кутідзе, Л.С. Сучасні методи управління персоналом на підприємстві: світові тенденції мотивації персоналу // Л.С. Кутідзе, В.С. Сенчукова // Тиждень науки – 2016 : Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів 18-22 квітня 2016 р. В   томах. Т. 3 / Редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.– С.
  2. Кутідзе, Л.С. Організація діяльності дистриб’ютора на ринку продовольчих товарів. // Л.С. Кутідзе, П. Яковенко // Тиждень науки – 2016 : Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів 18-22 квітня 2016 р. В   томах. Т. 3 / Редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.– С.
  3. Кутідзе, Л.С. Маркетингові інструменти у регіональному менеджменті// Л.С. Кутідзе // Тиждень науки – 2016 : Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів 18-22 квітня 2016 р. В   томах. Т. 3 / Редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.– С.

Кримська Л.О.

2014

  1. Кримська Л.О., Моделювання економічного потенціалу регіону (на прикладі Запорізької області) / Л.О. Кримська, М.В. Попова // БІЗНЕСІНФОРМ. - № 2. - 2014. - С, 122-127.

2012

  1. Сучасні технології управління промисловими ринками та підприємствами : Монографія / [За ред. проф. Ґудзя П.В., проф. Кримської Л.О.]. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. - С. 45-52.
  2. Л.О.Кримська, І.М. Тесленок // Стратегічний аналіз зовнішнього середовища в системі управління промисловим підприємством : Монографія. - Запоріжжя : ЗНТУ, '2012. -110 с.
  3. Крьімская Л.А. Стратегически анализ конкурентной ситуации мирового рьінка трансформаторов / Л.А.Крьімская, П.В. Гудзь // Проблеми и перспективи развития зкономики и менеджмента в России и за рубежом : Материальї четвертей междунар. научно-практ. конференции 20-21 апреля 2012 г. / Рубцовский индустриальньїй институт . - Барнау - Рубцовск : Изд-во Алт. ун-та, 2012. - С. 73-83. (Иностранное издание)
  4. Кримська Л.О. Управління підприємством на основі теорії обмежень /Л.О. Кримська, О.О. Шевченко // Бізнес інформ. - №12. - 2012. -С. 198-201. (Фахове видання)

2011

  1. Кримська Л.О. Основні засади державної політики України в сфері зайнятості на малих підприємствах / Л.О.Кримська, Н.М.Павлішина // Науково-виробничий журнал «Держава і регіони» Серія: Економіка та підприємництво. - 2011. - №2. - С. 253-257. (Фахове видання)
  2. Кримська Л.О. Дослідження реалізації державної політики України у сфері підприємництва та розвитку людських ресурсів у розрізі практичних напрямків / Л.О.Кримська, Н.М.Павлішина // Економічний простір. Збірник наукових праць. - 2011. - №50. - С. 88-97. (Фахове видання)
  3. Кримська Л.О. Перспективні напрямки імплементації засад державної політики в сферу підприємництва та розвитку людського ресурсу / Л.О.Кримська, Н.М.Павлішина // Економіка та держава. - 2011. - №7. - С.31-34. (Фахове видання)
  4. Кримська Л.О. Галузевий аспект концентрації та централізації капіталу в Україні / Л.О.Кримська, Ю.О. Соколова // Вісник Запорізького національного університету. Серія „Еконоічні науки". - №.2 - 2011. - С. 205-210. (Фахове видання)
  5. Кримська Л.О. Обґрунтування відбору підприємств до складу кластерного об'єднання / Л.О.Кримська, О.В. Коротунова, Т.В. Пуліна // Збірник наукових праць. Вісник НТУ «ХШ». Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. - 2011. - №1(8). - С.122-130. (Фахове видання)
  6. Кримська Л.О. Інкрементальний підхід у стратегічному управлінні та організаційному розвитку вітчизняних корпорацій / Л.О.Кримська, М.В. Рибіна // Бізнес інформ. - №6. - 2011. - С. 121-123. (Фахове видання)
  7. Кримська Л.О. Роль міжгалузевого кластеру у посиленні ринкової влади корпорації / Л.О.Кримська, Ю.О. Соколова // Наукові праці національного університету харчових технологій. - №.41 - 2011. - С. 153-158. (Фахове видання)

Нечаєва І.А.

МОНОГРАФІЇ

2013

  1. Нечаєва І.А. Вплив металургійної галузі на сталий розвиток промислового регіону / І.А. Нечаєва // Забезпечення сталого розвитку економіки промислового регіону на основі інноваційних моделей управління : монографія / за ред. проф. П.В. Ґудзя, Л.О. Кримської. -  Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С. 96 – 120.

2012

  1. Нечаєва І.А. Програмно-цільовий підхід в управлінні інвестиційним розвитком металургійного підприємства / І.А. Нечаєва , П.В. Гудзь. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 102 c.
  2. Нечаєва І.А. Активізація інвестиційної діяльності металургійних підприємств / І.А. Нечаєва, В.В. Возіянов // Сучасні технології управління промисловими ринками та підприємствами : монографія / за ред. проф. П.В. Ґудзя, Л.О. Кримської. -  Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – С. 78 – 90.

 

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

2014

  1. Нечаева И.А. Оценка эффективности управления ресурсами предприятия на основе построения динамического норматива / Е.Е. Борисенко, И.А. Нечаева // Менеджмент в России и за рубежом. – Москва; ЗАО «Финпресс». – 2014. - №2. – С.100-108.

2013

  1. Нечаєва І. Оцінювання фінансового стану підприємства на основі фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами / І. Нечаєва, М. Хандога // Економічний аналіз : Зб. наук. праць каф. екон. аналізу Тернопільського національного екон. ун. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – С.290-294.
  2. Нечаєва І.А. Інвестиційний потенціал регіону: економічна сутність, структура та фактори впливу / І.А. Нечаєва, А.М. Джейлан // Кримський економічний вісник: Науковий журнал. – Сімферополь : ГО «Наукове об’єднання “Economics”, 2013, № 6 (07). –  ч.ІІ. – С.38-41.
  3. Нечаєва І.А. Метод аналізу середовища функціонування для оцінки ефективності роботи суб’єкта, який ухвалює рішення, та його переваги / І.А. Нечаєва, Д.С. Проскуркіна // Економічний аналіз : Зб. наук. праць каф. екон. аналізу Тернопільського національного екон. ун. – Тернопіль : Економічна думка, 2013, Том 14, № 3 (2013). – С.162-167.

2012

  1. Нечаєва І.А. Формування системи показників якості  вищої освіти / І.А. Нечаєва, Г.Д. Нечаєва // Економіка і регіони. – 2012. - №2 (33). – С.79-83.  

2011

  1. Нечаєва І.А. Інформаційне забезпечення програмно-цільового управління / І.А. Нечаєва, І.В. Чернов // Вісник Хмельницького національного університету. –  2011. – Т.1(178). – №4. – С.189-192.
  2. Нечаєва І.А. Теоретичні основи управління якістю кредитного портфеля / І.А. Нечаєва, Ю.О. Каплан  // Бізнес-інформ. – 2011. – №6. – С. 115-118.
  3. Нечаєва І.А. Вплив металургійної галузі на сталий розвиток промислового регіону / І.А. Нечаєва // Економічний вісник Запорізької державної інженерної  академії. – 2011. – випуск № 1. – С.111-117.
  4. Нечаєва І.А. Оцінка синергетичного ефекту від створення вертикально інтегрованих структур / І.А. Нечаєва // Наука молода. – 2011. – №15-16. – С. 64-70.

2010

  1. Нечаєва І.А. Методичні основи використання програмно-цільового підходу в управлінні інвестиційною програмою розвитку металургійного підприємства / І.А. Нечаєва // Економічний вісник Донбасу. – 2010. – №1(19). – С.103-109.
  2.  Нечаєва І.А. Теоретичні основи інвестиційного розвитку промислового підприємства / І.А. Нечаєва // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : Зб. наук. праць. – Маріуполь : ПДТУ, 2010. – Т.3. – С.104-107.
  3. Нечаєва І.А. Визначення факторів інвестиційного розвитку металургійних підприємств у кризових умовах / І.А. Нечаєва // Економічний аналіз : Зб. наук. праць каф. екон. аналізу Тернопільського національного екон. ун. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – С.299-304.
  4. Нечаєва І.А. Методичні аспекти інвестиційного розвитку металургійних вертикально-інтегрованих компаній / І.А. Нечаєва // Вісник Хмельницького національного університету. –  2010. – Т.2(156). – №4. – С.157-159.
  5. Нечаєва І.А. Стан і перспективи інвестиційного розвитку металургійних підприємств / І.А. Нечаєва // Економіка і регіон. – 2010. – №25-С1. – С.232-238.
  6. Нечаєва І.А. Обґрунтування створення вертикально- інтегрованих структур у чорній металургії України / І.А. Нечаєва // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2010. – №34. – С.73-76.
  7. Нечаєва І.А. Визначення факторів інвестиційного розвитку металургійних підприємств у кризових умовах / І.А. Нечаєва // Наука молода. – 2010. – №13. – С. 46-52.

 

ОПУБЛІКОВАНО ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОНФЕРЕНЦІЙ

2014

  1. Нечаєва І.А. Кризовий менеджмент чи антикризовий менеджмент / І.А. Нечаєва // Матеріали доповідей учасників Y міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах» (Запоріжжя, 15–16 травня 2014 р.) / відп. ред. П.В.Гудзь. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С.150-153.
  2. Нечаева И.А. Различия и особенности использования понятий «затраты» и «расходы» как ключевых категорий управленческого учета // И.А. Нечаева / Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 14-18 квітня 2014 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.  – С. 278-280.
  3. Нечаєва І.А. Умови та проблеми впровадження пенсійної реформи в Україні //І.А. Нечаєва, А.І. Дуднік / Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 . / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.  – С. 305-307.

2013

  1. Нечаєва І.А.  Обґрунтування вибору методу оцінювання фінансового стану підприємства в сучасних умовах // М.Ф. Хандога, Ы.А. Нечаэва / Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15-19 квітня 2013 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.  – С. 133-134.
  2. Нечаева И.А.   Организационный механизм создания устойчивой организации как альтернатива анти кризисному управлению // И.А. Нечаева / Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15-19 квітня 2013 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.  – С. 165-166.

2012

  1. Нечаєва І.А.  Показники якості освіти / І.А. Нечаєва, Г.Д. Нечаєва // Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегій інноваційного розвитку: матеріали міжвуз. наук.-практ. конференції, 5-6 квіт. 2012 р. – Ч.1. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – С.191-194.
  2. Нечаєва І.А.  Cутність та зміст системи Total Productive Maintenance / І.А. Нечаєва // Проблеми та перспективи розвитку регіональної економіки: матеріали YII міжнар. наук.-практ. конференції, 12-14  квіт. 2012 р. – Т.1. – Кременчук: КІ ДУ ім.. Альфреда Нобеля, 2012. – С.160-162.
  3. Нечаєва І.А. Вітчизняний досвід застосування системного підходу в управлінні якістю продукції / І.А. Нечаєва // Тиждень науки – 2012 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 9–13 квіт. 2012 р.).

2011

  1. Нечаєва І.А.  Ресурсно-инвестиционный аспект организационно-экономического механизма управления металлургическим предприятием / І.А. Нечаєва // Проблеми економіки та управління у промислових регіонах: матер. доп. учасн. 4-ї наук. – практ. конф., 27-28 травн. 2011 р.: тез. докл. – ЗНТУ. – 2011. – С. 181-183.
  2. Нечаева И.А. Эволюция операционного менеджмента: вклад отечественных ученых / И.А. Нечаева, Д.Ф. Петухова // Тиждень науки – 2011 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 2 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – С.151-153.

2010

  1. Нечаєва І.А.  Використання програмно-цільового підходу до управління інвестиційним розвитком металургійних вертикально-інтегрованих компаній  / І.А. Нечаєва // Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали VI міжнар. наук.-практ. конференції, 13-14 травня 2010 р. – Ч. 2. – К. : НУХТ, 2010. – С.26-27.

Панкова А.Ю.

МОНОГРАФІЇ

2013

  1. Панкова А.Ю. Сучасні теорії розвитку економіки промислового регіону // Забезпечення сталого розвитку економіки промислового регіону на основі інноваційних моделей управління : монографія / за ред.. проф. П.В.Гудзя.. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С.12-27

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

2016

  1. Панкова А. Ю. Актуальні питання щодо інтеграції України до Європейського союзу / А. Ю. Панкова, А.С.Вайновська  //    Економічний простір: Збірник наукових ппраць. - №115. – 2016. – С.32-40. (Фахове видання)

2014

  1. Панкова А.Ю. Вплив структурних змін на економіку регіону / А.Ю. Панкова //Тиждень науки – 2014: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квіт. 2014 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – Т. 2. – C.280-282.
  2. Панкова А.Ю. Організаційна культура керівника як головний фактор розвитку підприємства / А.Ю. Панкова, А.І. Стойчева //Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квіт. 2014 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – Т. 2. – С.329-331.
  3. Панкова А.Ю.  Розвиток сільського господарства Запорізького краю в сучасних умовах / А.Ю. Панкова, Т.Є. Кунгурцева  //Тиждень науки – 2014: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квіт. 2014 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.  – Т. 2. – С.324-325.
  4. Панкова А.Ю.  Формування іміджу міста та його вплив на розвиток/ А.Ю. Панкова, А.А. Ткаченко // Тиждень науки – 2014: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квіт. 2014 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.  – Т. 2. – С.325-327.
  5. Панкова А.Ю.  Імідж Запорізького регіону як додатковий фактор його інвестиційної привабливості / А.Ю. Панкова, М.М. Гуканова // Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квіт. 2014 р.). В 5 т. Т. 2 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С.327-329.
  6. Панкова А.Ю.  Коучинг як засіб підвищення мотивації персоналу в організації / А.Ю. Панкова, І.О.Савчук // Матеріали доповідей учасників V міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах» (Запоріжжя, 15–16 травня 2014 р.) / відп. ред. П.В.Гудзь. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С.185-188.

2011

  1. Панкова А.Ю. Особенность развития промышленного комплекса на основе совершенствования его инфраструктуры / А.Ю. Панкова // Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. – 2011. – №3(30). – С. 112-114.

 

ОПУБЛІКОВАНО ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОНФЕРЕНЦІЙ

2017

  1. Панкова А. Ю. Підготовка кадрів місцевого самоврядування в умовах започаткування діяльності об'єднаних територіальних громад/ А. Ю. Панкова, Ю.М.Загіченко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 18–12 квітня 2017 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С..
  2. Панкова А. Ю. Ефективність Євроінтеграційних процесів в регіонах України / А. Ю. Панкова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 18–12 квітня 2017 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С..    
  3. Панкова А. Ю. Методи регіональних досліджень: їх класифікація та характеристика / А. Ю. Панкова, А.В.Ярмола // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 18–12 квітня 2017 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С..
  4. Панкова А. Ю. Класичні теорії управління розвитком просторової економіки / А. Ю. Панкова, М.М.Чебикін // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 18–12 квітня 2017 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С..
  5. Панкова А. Ю. Досвід регіональної політики ЄС: модель управління економікою регіону  на основі промислових кластерів / А. Ю. Панкова  //    Економічний простір: Збірник наукових ппраць. - №119 . – 2017. – С.95-104. (Фахове видання)
  6. Панкова А.Ю. Децентралізація влади як запорука сучасної концепції публічного управління     / А.Ю. Панкова, С.Ю.Горпинич //    Міжнародна науково-практична конференція «Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України і Польщі» 21-23 вересня 2017 року.
  7. Панкова А. Ю.    Публічно-приватне партнерство, як інструмент регіонального розвитку в Україні та ЄС / А. Ю. Панкова  //    Економічний простір: Збірник наукових праць. - №  – 2018. – С. (Фахове видання)

2016

  1. Панкова А. Ю.  Використання зарубіжного досвіду управління в регіональній економіки України / А. Ю. Панкова, Т.В. Лагутін // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С.411-414.
  2. Панкова А. Ю.  Рекреаційний потенціал як запорука активізації промислового міста / А. Ю. Панкова, А. П.Дяченко //    «Трансформація бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня 2016 р.Міжнародна науково-практична конференція        
  3. Панкова А. Ю.  Планування розвитку рекреаційного потенціалу міста в сучасних умовах господарювання     / А. Ю. Панкова, К. М. Курченко // «Трансформація бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня 2016 р.    Міжнародна науково-практична конференція        
  4. Панкова А. Ю.  Форми і способи використання рекреаційного потенціалу міста в  сучасних умовах господарювання / А. Ю. Панкова, Г.А. Симоненко // «Трансформація бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня 2016 р.    Міжнародна науково-практична конференція        
  5. Панкова А. Ю.  Ефективність впровадження стратегії розвитку регіону у відповідності державної стратегії розвитку та Євроінтеграційних процесів    / А. Ю. Панкова, Т.В.Лагутін // Економіка та держава. – 2016. -№11. С.58-61     ISSN 2306-6806  

2015

  1. Панкова А. Ю. Аналіз ефективності використання персоналу на ВАТ «Запоріжсталь» [Текст] / А. Ю. Панкова,  Ю.О. Ізотова // International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”. – 2015. – № 2(2). – С. 67-75.
  2. Панкова А. Ю. Організація рекламної кампанії як стимулятор продажу товара [Текст] / А. Ю. Панкова, Е. Р. Карпов // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 14-18 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 387–389.
  3. Панкова А. Ю. Вектори удосконалення механізму кадрових технологій на підприємстві / А. Ю. Панкова, К. Ю. Плачинта // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 14-18 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 389–391.
  4. Панкова А. Ю. Напрямки підвищення конкурентоздатності рекламного агентства / А. Ю. Панкова, О. А. Холод // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 14-18 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 395–399.

2014

  1. Панкова А.Ю. Розвиток сільського господарства Запорізького краю в сучасних умовах / А.Ю. Панкова, Т.Є. Кунгурцева // Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квіт. 2014 р.). В 5 т. Т. 2 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С.324-325.
  2. Панкова А.Ю. Формування іміджу міста та його вплив на розвиток / А.Ю. Панкова,  А.А. Ткаченко // Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квіт. 2014 р.). В 5 т. Т. 2 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С.325-327.
  3. Панкова А.Ю. Організаційна культура керівника як головний фактор розвитку підприємства / А.Ю. Панкова, А.І. Стойчева // Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квіт. 2014 р.). В 5 т. Т. 2 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С.329-331.
  4. Панкова А.Ю. Імідж Запорізького регіону як додатковий фактор його інвестиційної привабливості / А.Ю. Панкова, М.М. Гуканова // Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квіт. 2014 р.). В 5 т. Т. 2 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С.327-329.
  5. Панкова А.Ю. Вплив структурних змін на економіку регіону / А.Ю. Панкова // Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квіт. 2014 р.). В.5 т. Т. 2 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С.280-282.
  6. Панкова А.Ю. Коучинг як засіб підвищення мотивації персоналу в організації / А.Ю. Панкова, Савчук І.О. // Матеріали доповідей учасників Y міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах» (Запоріжжя, 15–16 травня 2014 р.) / відп. ред. П.В.Гудзь. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С.185-188.

2013

  1. Панкова А.Ю. Оцінка наявного потенціалу великого міста для визначення конкурентних переваг / А.Ю. Панкова // Народ, держава, власність ресурси, регіональний розвиток: тези допов. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 груд. 2012 р.). – К.: НДЗ «Ресурси», 2013. – С. 38-39.
  2. Панкова А.Ю. Інформатизація управління містом як головний інструмент ідентифікацій потенціалу великого міста / А.Ю. Панкова // Тиждень науки – 2013 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.конф. викладач, науков., молод. вчен., аспірант.,студ. ЗНТУ (За-поріжжя, 11–15 квіт. 2013 р.). В 4 т. Т. 2 /відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – C.162-163
  3. Панкова А.Ю. Управління патріотичним вихованням студентів на основі системного підходу/ А.Ю. Панкова // збірник VІІ Міжнародної науково-практичної конференції з питань патріотичного виховання молоді «Патріотичне виховання громадян в умовах інтеграційних процесів» (7-8 листопада 2013 р.)  - у друку.
  4. Панкова А.Ю. Імідж регіону як додатній фактор інвестиційної привабливості / А.Ю. Панкова, М.М. Гуканова // збірник VІІ Міжнародної науково-практичної конференції з питань патріотичного виховання молоді «Патріотичне виховання громадян в умовах інтеграційних процесів» (7-8 листопада 2013 р.)  - у друку.
  5. Панкова А.Ю. Модернізація Запорізької Січі як шлях патріотичного виховання / А.Ю. Панкова, А. А. Ткаченко // збірник VІІ Міжнародної науково-практичної конференції з питань патріотичного виховання молоді «Патріотичне виховання громадян в умовах інтеграційних процесів» (7-8 листопада 2013 р.)

2012

  1. Панкова А.Ю. Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку підприємництва великого промислового міста (на прикладі м. Запоріжжя) / А.Ю. Панкова // Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегій інноваційного розвитку: матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 5-6 квіт. 2012 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – Ч. 1. – C. 96-97.
  2. Панкова А.Ю. Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні / А.Ю. Панкова // Тиждень науки – 2012 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.конф. викладач, науков., молод. вчен., аспірант.,студ. ЗНТУ (Запоріжжя, 9-13 квіт. 2012 р.). В 4 т. Т. 2 /відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – C.91-92

2011

  1. Панкова А.Ю. Потенціал великого промислового міста / А.Ю. Панкова // Проблеми економіки та управління у промислових регіонах: матер. допов. учасн. ІV Міжрегіон. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 27-28 трав. 2011 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – С. 84-85.
  2. Панкова А.Ю. Інформаційні технології як інструмент розвитку велокого промислового міста / А.Ю. Панкова // Тиждень науки – 2010: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 12-16 квіт. 2010 р.). – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – Т. 2 – С. 165-166.

2010

  1. Панкова А.Ю. Механизм внедрения структурных изменений в хозяйственном комплексе города / А.Ю. Панкова // Тиждень науки – 2010: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 12-16 квіт. 2010 р.). – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. – Т. 2 – С. 180-181.
  2. Панкова А.Ю. Индивидуальность крупного города, как один из ведущих факторов конкурентоспособности национальной экономики / А.Ю. Панкова // Организационно-экономические проблемы регионального развития в современных условиях: материалы Всеукр. научн.-практ. конф. молодых ученых, аспирантов и студентов (м. Симферополь, 22 апр. 2010 г.). – Симферополь: ТНУ им. В.И. Вернадского, 2010. – С. 237-238.

Риженко О.М.

МОНОГРАФІЇ

2011

  1. Риженко О.М. Використання бюджетування для підвищення потенціалу українських підприємств / О.М. Риженко // Організаційно-економічні засади  розвитку потенціалу соціально-економічних систем : монографія / за ред. Л.С.Головкової -  Запоріжжя : КПУ, 2011. –  С. 397 – 418.

 

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

2013

  1. Риженко О.М. Розробка системи управління трудовим потенціалом на промислових підприємствах України / Юхновська Ю.О., Риженко О. М. Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. – 2013 р. – № 6 (75) – С. 61-67.

2012

  1. Риженко О.М. Роль та місце ЗАТ «ЗАЗ» в інтеграційному процесі машинобудування України / О.М. Риженко, Юхновська Ю.О. // Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою: зб.наук.праць / ДонДУУ. – Донецьк: ДонДУУ, 2012, – т. XII. – (серія «Економіка»; вип. 219 ). – С. 181-191
  2. Риженко О.М. Проблеми впровадження бюджетування на українських підприємствах / О.М. Риженко // Інституціональний векторекономічного розвитку / Institutional Vector of Economics Development: Збірник наукових праць МІДМУ «КПУ».– Вип.5 (1)  .– Мелітополь :Вид-во КПУ, 2012. – 298 с. – С. 250–254.
  3. Риженко О.М. Методичне забезпечення порядку складання аудиторського висновку про бухгалтерську звітність / О.М. Риженко, А.А. Ткач // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. – 2012 р. – № 6 – С. 192-198.

2011

  1. Риженко О.М. Використання бюджетування на підприємствах машинобудівної галузі Запорізького регіону / О.М. Риженко, Л.С. Головкова // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. – 2011 р. – № 2 – С. 135-139.
  2. Риженко О.М. Забезпечення синхронізації складання бюджетів акціонерних товариств / Ефективна економіка. – 2011. - № 2. – Режим доступу до журналу: http: www.economy. nayka.com.ua

 

ОПУБЛІКОВАНО ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОНФЕРЕНЦІЙ

2014

  1. Перспективи використання адміністративного менеджменту та концепції «lean production» / V Міжвузівський науково-практичній конференції «Проблеми економіки у промислових регіонах» / Запорізький національний технічний університет, 15-16 травня 2014. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. –  с. 188-193.

2012

  1. Риженко О.М.  Управління збутовою діяльністю підприємства в сучасних українських умовах / О.М.Риженко // ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Формування ефективних механізмів господарювання в умовах сучасної економіки: теорія і практика” / Класичний приватний університет, 22-23 листопада 2012. – Запоріжжя: КПУ, 2012. – Ч.1. – С. 114-115.

2011

  1. Риженко О.М.  Проблеми використання бюджетування на підприємствах машинобудівної галузі / Наука і вища освіта : тези доповідей учасників ХІХ Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених, м.Запоріжжя,21-22 квітня 2011 р. : у 3 т. / Класичний приватний університет. –Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2011. – Т.2 – 426с . – С. 232-233

Сорина О.О.

МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ

2013

  1. Соріна О.О. Забезпечення сталого розвитку промислового регіону на основі інноваційних моделей управління: монографія / за ред. проф. П.В. Ґудзя. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С. 230 – 249.

 

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

2010

  1. Сорина О.А. Разработка стратегии предприятия  в условиях экономического кризиса / О.А. Сорина // Приазовський державний технічний університет: Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. - Маріуполь, 2010. - С. 169 – 174
  2. Сорина О.А. Выбор и оценка определяющих показателей при разработке стратегии организации / О.А. Сорина // Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Спеціальний випуск: Економіка і регіон». – 2010. - № 25-С1. – С. 119-123

 

ОПУБЛІКОВАНО ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОНФЕРЕНЦІЙ

2014

  1. Євсманська Ю.В. Формування стратегії розвитку рекреаційної сфери на основі кластерного підходу / Ю.В. Євсманська, О.О. Соріна // Матеріали доповідей учасників V Міжвузівської конференції науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах»,  15-16 травня 2014 р., м. Запоріжжя, / відповід. ред. П.В. Гудзь – Запоріжжя, ЗНТУ, 2014. - С. 406-410.
  2.  Соріна О.О. Формування мотивації учасників кластеру / О.О. Соріна // Матеріали доповідей учасників V Міжвузівської конференції науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах»,  15-16 травня 2014 р., м. Запоріжжя, / відповід. ред. П.В. Гудзь – Запоріжжя, ЗНТУ, 2014. - С. 411- 413.
  3. Соріна О.О. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності рекреаційних кластерів / О.О. Соріна // Тиждень науки – 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14 –18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т.2 / Редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С. 286.
  4. Соріна О.О. Стан і тенденції розвитку підприємництва в Україні / О.О. Соріна, Ю.С. Єсіна // Тиждень науки – 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т.2 / Редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.– С. 338-340.
  5. Савчук І.О. Роль операційної стратегії в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства / І.О. Савчук, О.О. Соріна // Тиждень науки – 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т.2 / Редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.– С. 340-341.

2013

  1. Соріна О.О. Розробка стратегії розвитку рекреаційних підприємств на основі теорії бізнес-екосистем / О.О. Соріна // Тиждень науки – 2013: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів (Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р.). В 5 т. Т.3 / Редкол. Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та інш.– Запоріжжя ЗНТУ, 2013. – С. 183-184
  2. Сорина О.А. Особенности функционирования франчайзингових предпринимательских структур в Украине / О.А. Сорина, Т.С. Солоная // Тиждень науки – 2013: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів (Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р.). В 5 т. Т.3 / Редкол. Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та інш.– Запоріжжя ЗНТУ, 2013. – С. 118 - 119
  3. Соріна О.О. Соціально-економічні аспекти тінізації підприємницької діяльності / О.О. Соріна, Г.С. Клімуш // Тиждень науки – 2013: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів (Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р.). В 5 т. Т.3 / Редкол. Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та інш.– Запоріжжя ЗНТУ, 2013. – С. 120-121
  4. Сорина О.А. Понятие о многокритериальных задачах выбора / О.А. Сорина, О.Ю. Гуро // Тиждень науки – 2013: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів (Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р.). В 5 т. Т.3 / Редкол. Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та інш.– Запоріжжя ЗНТУ, 2013. – С. 123
  5. Соріна О.О. Проблеми ефективності розвитку малого підприємництва в Україні / О.О. Соріна, А.О. Шовгенова // Тиждень науки – 2013: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів (Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р.). В 5 т. Т.3 / Редкол. Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та інш.– Запоріжжя ЗНТУ, 2013. – С. 124-125
  6. Соріна О.О. Форми та методи державного регулювання підприємництва / О.О. Соріна, О.С. Кушнірчук // Тиждень науки – 2013: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів (Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р.). В 5 т. Т.3 / Редкол. Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та інш.– Запоріжжя ЗНТУ, 2013. – С. 126
  7. Сорина О.А. Влияние налогового законодательства на развитие частной предпринимательской инициативы / О.А. Сорина, М.Н. Гуканова // Тиждень науки – 2013: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів (Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р.). В 5 т. Т.3 / Редкол. Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та інш.– Запоріжжя ЗНТУ, 2013. – С. 126

2012

  1. Сорина О.А. Технико-экономическое обоснование функционирования предприятия альтернативной энергетики / М.В. Попова, А.М. Демкив, О.А.Сорина // Тиждень науки – 2012: зб. тез доп. щоріч. наук.- практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 9–13 квіт. 2012 р.). В 4 т. Т. 3 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – С. 214-215
  2. Сорина О.А. Оценка эффективности PR-кампании / М.В. Попова, О.А. Сорина // Тиждень науки – 2012: зб. тез доп. щоріч. наук.- практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 9–13 квіт. 2012 р.). В 4 т. Т. 3 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – С. 216-217
  3. Соріна О.О. Управлінське консультування: проблеми і розвиток в Україні / Д.С. Проскуркіна, О.О. Соріна // Тиждень науки – 2012: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 9–13 квіт. 2012 р.). В 4 т. Т. 3 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – С. 224-225
  4. Сорина О.А. Исследование влияния межличностных коммуникаций на эффективность работы организации / К.Ю. Кулинич, О.А. Сорина // Тиждень науки – 2012: зб. тез доп. щоріч. наук.- практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 9–13 квіт. 2012 р.). В 4 т. Т. 3 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – С. 226-227
  5. Сорина О.А. Формирование учебной мотивации студентов / М.А. Коваль, О.А. Сорина // Тиждень науки – 2012: зб. тез доп. щоріч. наук.- практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 9–13 квіт. 2012 р.). В 4 т. Т. 3 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – С. 241-242

2011

  1. Сорина О.А. Специфика оценки внешней и внутренней среды при проведении стратегического анализа / О.А. Сорина // Матеріали доповідей учасників четвертої міжрегіональної науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах», 27-28 травня 2011 р. / відпов.  ред. Гудзь П.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – С.368
  2. Сорина О.А. Особенности организации рекламы продуктов питания / М.В. Попова, О.А. Сорина // Тиждень науки – 2011: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 2 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – С.175-176.
  3. Соріна О.О.  Інноваційне підприємництво та шляхи його активізації в Україні / М.В. Пірлик, О.О. Соріна // Тиждень науки – 2011: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 2 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – С.171-172.
  4. Сорина О.А. Кросс-культурный анализ корпоративных культур / А.А. Гусак, О.А. Сорина // Тиждень науки – 2011: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 2 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – С.169-170.
  5. Соріна О.О. Підбір персоналу організації: досвід розвинених країн / К.Ю. Кулинич, О.О. Соріна // Тиждень науки – 2011: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 2 / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – С.167-168.
  6. Сорина О.А. Проблема психологической совместимости в трудовом коллективе / М.О. Коваль, О.А. Сорина // Тиждень науки – 2011: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 2 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – С.165-166.

Тесленок І.М.

МОНОГРАФІЇ

2012

  1. Тесленок І.М. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища в системі управління промисловим підприємством : монографія / І.М. Тесленок, Л.О. Кримська. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 110 с.
  2. Тесленок І.М. Стратегічний аналіз конкурентної ситуації світового ринку первинного алюмінію // Сучасні технології управління промисловими ринками та підприємствами : монографія / за ред. проф. П.В. Гудзя, Л.О. Кримської. -  Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – С. 65 – 76.

 

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

2013

  1. Тесленок І.М. Особливості формування і реалізації регіональних проектів / І.М. Тесленок, М.І. Замаєнко // Науково-виробничий журнал „Держава та регіони Серія: Економіка та підприємництво” – 2013. – №6 (75). – С.56-60.

2012

  1. Тесленок І.М. Сучасні підходи до визначення результативності управління підприємством / І. М. Тесленок, О. В. Михайлова, О. П. Богаченко // Економічний вісник Донбасу. – 2012. - №1. – С. 203-207.
  2. Тесленок І.М., Куриленко В.В. Формування партнерських взаємовідносин при здійсненні аутсорсинг / І.М. Тесленок, В.В. Куриленко // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №60. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – С. 93–102.

2011

  1. Тесленок І.М. Сутність і структура інформаційного потенціалу підприємства / І. М. Тесленок, М.О. Кучеренко // Науковий журнал «БІЗНЕС ІНФОРМ». – №6. – 2011. – С. 124–127.
  2. Тесленок І.М. Фактори стратегії розвитку підприємства в сучасних умовах / І.М. Тесленок, Я.С. Каплій // Науковий журнал «Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління». – №3(57). – 2011. – С. 209–213.

 

ОПУБЛІКОВАНО ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОНФЕРЕНЦІЙ

2014

  1. Тесленок І.М. Особливості розвитку та функціонування інноваційної інфраструктури в Запорізькому регіоні / О.А. Холод, І.М. Тесленок // Матеріали доповідей учасників V Міжвузьвської науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах», 15-16 травня 2014 р., м. Запоріжжя / відпов.ред. П.В. Гудзь – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С.414-416;
  2. Тесленок І.М. Теоретичні засади здійснення проектів організаційних перетворень та оцінки їх ефективності / М.М. Гуканова, І.М. Тесленок // Матеріали доповідей учасників V Міжвузьвської науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах», 15-16 травня 2014 р., м. Запоріжжя / відпов.ред. П.В. Гудзь – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С.61-65;
  3. Тесленок І.М. Моделі, метафори та підходи до управління змінами / А.В. Бестаєва, І.М. Тесленок // Матеріали доповідей учасників V Міжвузьвської науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах», 15-16 травня 2014 р., м. Запоріжжя / відпов.ред. П.В. Гудзь – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С.104-108;
  4. Тесленок І.М. Аналіз організаційних перетворень ПАТ «Запорізького заводу феросплавів» на основі моделі життєвого циклу організації І.Адізеса / О.В. Близнюк, І.М. Тесленок // Матеріали доповідей учасників V Міжвузьвської науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах», 15-16 травня 2014 р., м. Запоріжжя / відпов.ред. П.В. Гудзь – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С.181-185;
  5. Тесленок І.М. Фактори розвитку інноваційної інфраструктури регіону / І.М. Тесленок // Матеріали доповідей учасників V Міжвузьвської науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах», 15-16 травня 2014 р., м. Запоріжжя / відпов.ред. П.В. Гудзь – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С.416-419.

2013

  1. Тесленок І.М. Місце і роль інноваційної складової економічного потенціалу регіону / Д.М. Уйманова, І.М. Тесленок // Тиждень науки – 2013: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів (Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р.). В 5 т. Т.3 / Редкол. Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та інш.– Запоріжжя ЗНТУ, 2013. – С. 129-130.
  2. Тесленок І.М. Управление изменениями в стратегическом развитии промышленного предприятия / С.А. Бизюк, И.Н. Тесленок // Тиждень науки – 2013: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів (Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р.). В 5 т. Т.3 / Редкол. Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та інш.– Запоріжжя ЗНТУ, 2013. – С. 130-132.
  3. Тесленок І.М. Управление изменениями на разных стадиях жизненного цикла предприятия металлургического комплекса / Э.В. Литвин, И.Н. Тесленок // Тиждень науки – 2013: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів (Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р.). В 5 т. Т.3 / Редкол. Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та інш.– Запоріжжя ЗНТУ, 2013. – С. 132-133.
  4. Тесленок І.М. Управління конфліктами в організації на основі використання соціально-психологічного методу / І.М. Тесленок // Тиждень науки – 2013: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів (Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р.). В 5 т. Т.3 / Редкол. Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та інш.– Запоріжжя ЗНТУ, 2013. – С. 182-183.

2012

  1. Тесленок І.М. Особливості розвитку технічного сервісу в аграрному секторі України / В.В. Куриленко, І.М. Тесленок // Тиждень науки – 2012: зб. тез доп. щоріч. наук.- практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 9–13 квіт. 2012 р.). В 4 т. Т. 3 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – С. 172-173.
  2. Тесленок І.М. Особливості оцінки результативності діяльності організації / О.В. Михайлова, І.М. Тесленок // Тиждень науки – 2012: зб. тез доп. щоріч. наук.- практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 9–13 квіт. 2012 р.). В 4 т. Т. 3 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – С. 185-187.

2011

  1. Тесленок І.М. Особливості процесу розробки стратегії розвитку підприємства в сучасних умовах / І.М. Тесленок, Я.С. Каплій // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки: Збірник тез IV Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції 7-8 квітня 2011 року. Рівне: НУВГП, 2011. – 143с.
  2. Тесленок І.М. Використання стратегічної діагностики в управління підприємством / І.М. Тесленок // Матеріали доповідей учасників четвертої міжрегіональної науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах», 27-28 травня 2011 р. / відпов. ред.. Гудзь П.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – С. 354-356.
  3. Тесленок І. М. Управління підприємтсвом на основі використання матриць стратегічного аналізу / І.М. Тесленок //Тиждень  науки – 2011 :  зб.  тез  доп. щоріч.  наук.-практ. конф.  викладачів,  науковців,  молодих  учених,  аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 2 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – С. 128–130.
  4. Михайлова О. В., Тесленок І. М. Оцінка ефективності стратегії підприємства // О.В. Михайлова, І.М. Тесленок // Тиждень  науки – 2011 :  зб.  тез  доп. щоріч.  наук.-практ. конф.  викладачів,  науковців,  молодих  учених,  аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 2 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – С. 134–135.

2010

  1. Тесленок І.М. Механізм адаптації підприємства до змін зовнішнього середовища / І.М. Тесленок // Тиждень  науки – 2010 :  зб.  тез  доп.  щоріч.  наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 12–16 квіт. 2010 р.). В 4 т. Т. 2 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. – С. 187–189.
  2. Тесленок І.М. Підвищення ефективності управління підприємством за рахунок використання методу EVA / Р.Т. Рустамов, І.М. Тесленок // Тиждень науки – 2010 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 12–16 квіт. 2010 р.). В 4 т. Т. 2 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. – С. 194–196.
  3. Тесленок І.М. Управлінські методи вирішення трудових конфліктів на підприємстві / І.С. Дудіна, І.М. Тесленок // Тиждень науки – 2010 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 12–16 квіт. 2010 р.). В 4 т. Т. 2 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. – С. 212–214.

Ткачук О.Є.

МОНОГРАФІЇ

2013

  1. Ткачук О.Ю. Діагностика механізму аукціонного продажу міських земель // Забезпечення сталого розвитку економіки промислового регіону на основі інноваційних моделей управління : монографія / за ред.. проф.. П. В. Гудзя. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – С. 85 – 96.

2012

  1. Ткачук О.Ю. Фактор «земля» як передумова завершення ринкових перетворень в українській економіці : монографія / за ред.. проф.. П. В. Гудзя, Л.О. Кримської. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – С. 138 – 163.

 

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

2014

  1. Ткачук О.Ю. Тенденции развития в АПК Украины в контексте публичного администрирования в условиях глобализации / Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти. Випуск другий ISSN № 2306 - 8698 м. Мелітополь 2014р.
  2. Ткачук О.Ю., Сезоненко А. А., Хандога М. М. Анализ эффективности использования земельных ресурсов в Запорожском регионе / Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти. Випуск другий ISSN № 2306 - 8698 м. Мелітополь 2014р.

2010

  1. Ткачук О.Ю. Механізм аукціонного продажу міських земель: проблеми і перспективи Запорізького регіону / Економіка і регіон : Збірник наукових праць. - Випуск № 25-С2 2010. – Полтава : ПНТУ. 2010. – С. 14 – 18.

 

ОПУБЛІКОВАНО ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОНФЕРЕНЦІЙ

2017

  1. Ткачук, А. Е. Фрагментарная реализация технологии форсайта на региональном уровне [Текст] / А.Е. Ткачук, Г.С. Емелина // Економічний вісник Запорізький національний технічний університет. – 2017. – № 1. - С. 155 -165.
  2. Публічне адміністрування ринку сельскогосподарського страхування  [Текст] / О.Ю. Ткачук, К.А. Черкез // Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України і Польщі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 21–23 вересня 2017 р.). — Запоріжжя : Запорізька державна інженерна академія ; ФОП Систерова Н. О., 2017. — С. 181-182.

2015

  1. Ткачук, О. Ю. Побочные эффекты использования земельных ресурсов в Украине в условиях глобализации [Текст] /Вісник Запорізького національного університету: зб. наук. праць. Економічні науки. – 2015. – №1( 25). – С. 121 – 131.
  2. Ткачук, А. Е. Перспективы применения критических технологий в аграрном секторе на региональном уровне как инструмента форсайта [Текст] /А. Е. Ткачук, Г. С. Емелина // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти. Економіка АПК. – 2015. – № 3. - С. 265 -275.
  3. Ткачук, А. Е. Фактори підвищення ролі сфери послуг в економіці Запорізької регіону [Текст] / О.Ю. Ткачук, В.А. Наньева   // Вісник Запорізького національного технічного університету: зб. наук. праць. економічні науки. – 2015. – №1( 25). – С. 121 – 131.
     

2014

  1. Ткачук О.Ю. Тенденции развития в АПК Запорожского региона в условиях глобализации //  Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2014;
  2. Ткачук О. Ю. Анализ тенденций развития в АПК Украины в условиях глобализации  //  Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2014

2013

  1. Ткачук О. Ю. Система надання туристичних послуг жителям міста / О. Ю. Ткачук , А. М. Демків // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013. – Т.3. – С.76 – 77.
  2. Ткачук О. Ю. Система залучення та обслуговування туристів / О. Ю. Ткачук, Т. Є. Кунгурцева // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013. – Т.3. – С.82 – 83.
  3. Ткачук О. Ю. Система обеспечения жителей города развлечениями и местами отдыха / О. Ю. Ткачук, К.Ю. Кулінич // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013. – Т.3. – С.83 – 84.
  4. Ткачук О. Ю. Система высшего образования в Запорожье / О. Ю. Ткачук, К. В. Блізнюк // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013. – Т.3. – С.84 – 85.
  5. Ткачук О. Ю. Система спорта и спортивных услуг в г. Запорожье / О. Ю. Ткачук, Т. И. Сидоренко // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013. – Т.3. – С.84 – 85.
  6. Ткачук О. Ю. Система професіональної освіти та перепідготовки / О. Ю. Ткачук, Ю. П.Тетеріна // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013. – Т.3. – С.84 – 85.
  7. Ткачук О. Ю. Проблеми міського громадського транспорту м. Запоріжжя та шляхи їх вирішення / О. Ю. Ткачук, М. В. Попова // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013. – Т.3. – С.87 – 88.
  8. Ткачук О. Ю. Проблеми міського громадського транспорту м. Запоріжжя та шляхи їх вирішення / О. Ю. Ткачук, М. В. Попова // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013. – Т.3. – С.87 – 88. 
  9. Ткачук О. Ю. Проблема дошкольного образования в Украине / О. Ю. Ткачук, Б. М. Коваль // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013. – Т.3. – С. 92 – 93.
  10. Ткачук О. Ю. Проблеми роздрібної торгівлі та шляхи їх вирішення / О. Ю. Ткачук, О. С. Замбурська // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013. – Т.3. – С. 91 – 92.
  11. Ткачук О. Ю. Проблеми в системі вищої школи України та шляхи їх вирішення / О. Ю. Ткачук, Ю. Р. Скоробогата // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013. – Т.3. – С. 89 – 90.
  12. Ткачук О. Ю. Проблеми дошкільних закладів м. Запоріжжя / О. Ю. Ткачук, М. І.Замаєнко// Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013. – Т.3. – С. 94 – 95.
  13. Ткачук О. Ю. Проблеми розважальної галузі м. Запоріжжя / О. Ю. Ткачук, О. В. Негода // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013. – Т.3. – С. 96 – 97.
  14. Ткачук О. Ю. Система забезпечення жителів міста житлом та будівництво/ О. Ю. Ткачук, Д. К. Кожура // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013. – Т.3. – С. 112 – 113.
  15. Ткачук О. Ю. Система охраны здоровья Украины и продажа фармацевтических средств/ О. Ю. Ткачук, Н. В. Машинец  // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013. – Т.3. – С. 99 – 100.
  16. Ткачук О. Ю. Система школьного образования / О. Ю. Ткачук, У. В. Евсеева // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013. – Т.3. – С. 98 – 99.
  17. Ткачук О. Ю. Система благоустройства города и обслуживание жилищного фонда / О. Ю. Ткачук, Е. С. Сторчило // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013. – Т.3. – С. 98 – 99.
  18. Ткачук О. Ю. Система городского и пригородного транспорта / О. Ю. Ткачук, Е. А. Вапнярук // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013.– Т.3. – С. 101 – 102.
  19. Ткачук О. Ю. Аналіз системи забезпечення населення міст водою та відведення стічних вод / О. Ю. Ткачук, Д. С. Проскуркіна // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013.– Т.3. – С. 103 – 104.
  20. Ткачук О. Ю. Проблема екологічного благоустрою міста Запоріжжя / О. Ю. Ткачук, О. О. Шевченко // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013.– Т.3. – С. 94 – 95.
  21. Ткачук О. Ю. Система збору , вивозу та переробки побутових відходів / О. Ю. Ткачук, В. М. Сосніна // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013.– Т.3. – С. 107 – 108.
  22. Ткачук О. Ю. Система охорони здоров`я Запорізького регіону / О.Ю. Ткачук, О. В. Кос’яненко // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013.– Т.3. – С. 108 – 109.
  23. Ткачук О. Ю. Система збору, вивозу та переробки побутових відходів в  м. Запоріжжя / О. Ю. Ткачук, Бізюк  С. О. // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013.– Т.3. – С. 109 – 110..

2012

  1. Ткачук О. Ю. Управление земельной реформой в Украине / О. Ю. Ткачук, Ю. И. Полковникова  // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2012. – Т.3. – С.381 - 382.
  2. Ткачук О. Ю. Усовершенствование земельных отношений в Украине на основе экономических, организационных, правовых и социальных мероприятий / О.Ю. Ткачук // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2012. – Т.3. – С.184 - 185.

2011

  1. Ткачук О. Ю. Чинники впливу на ефективність впровадження у Запорізькому регіоні механізму продажу міських земель / О. Ю. Ткачук // Матеріали доповідей  учасників четвертої міжрегіональної науково – практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових  регіонах». - Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. - С. 316-317. 
  2. Ткчук О. Ю. Проблеми та перспективи аукціонного продажу земель / О. Ю. Ткачук // Тиждень науки. Збірник тез  доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2011. – Т.2. – С.173 - 175.

 


Фоміних Т.О.

ОПУБЛІКОВАНО ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОНФЕРЕНЦІЙ

2014

  1. Фоміних Т.О. Аналіз використання економічного потенціалу регіону / Фоміних Т.О.   // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів,  науковців,  молодих учених,  аспірантів і студентів ЗНТУ,  Запоріжжя ,  14–18  квітня 2014  р .  В 5  томах.  Т. 2 / Редкол. :  Ю. М. Внуков (відпов.  Ред. .)  та ін. –  Запоріжжя:  ЗНТУ, 2014.–  C.291-292
  2. Фоміних Т.О. Аналіз методів дослідження трудового потенціалу регіону /  Фоміних Т.О.   //  Проблеми економіки та управління у промислових регіонах: Матеріали доповідей учасників  міжрегіональної науково-практичної конференції  (15-16 травня 2014 р. м.Запоріжжя / Редкол.: Гудзь П.В. та інші. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С.402-405

2013

  1. Фоміних Т.О. Аналіз використання економічного потенціалу Запорізької області / Фоміних Т.О.   // Тиждень науки - 2013. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів,  науковців,  молодих учених,  аспірантів і студентів ЗНТУ,  Запоріжжя ,  15–19  квітня 2014  р .  В 5  томах.  Т. 3 / Редкол. :  Ю. М. Внуков (відпов.  Ред. .)  та ін. –  Запоріжжя:  ЗНТУ, 2013.–  C.187-188
  2. Фоминых Т.А. Анализ отрасли авиадвигателестроения  / Фоминых Т.А., Гуро О.А.   // Тиждень науки - 2013. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів,  науковців,  молодих учених,  аспірантів і студентів ЗНТУ,  Запоріжжя ,  15–19  квітня 2014  р .  В 5  томах.  Т. 3 / Редкол. :  Ю. М. Внуков (відпов.  Ред. .)  та ін. –  Запоріжжя:  ЗНТУ, 2013.–  C.78-79
  3. Фоминых Т.А. Анализ  конкурентной ситуации в фармацевтической отрасли   / Фоминых Т.А. и др.   // Тиждень науки - 2013. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів,  науковців,  молодих учених,  аспірантів і студентів ЗНТУ,  Запоріжжя ,  15–19  квітня 2014  р .  В 5  томах.  Т. 3 / Редкол. :  Ю. М. Внуков (відпов.  Ред. .)  та ін. –  Запоріжжя:  ЗНТУ, 2013.–  C.75-76

2011

  1. Фоміних Т.О. Визначення трудового потенціалу Запорізької області / Т.О.Фоміних, О.Сарана  //  Тиждень науки – 2011 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів,студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 2 /відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 386 с. – С.147-148
  2. Фоміних Т.О. Збереження  трудового потенціалу Запорізького регіону в умовах кризи / Т.О.Фоміних // Проблеми економіки та управління у промислових регіонах: Тези доповідей учасників  міжрегіональної науково-практичної конференції  (19-20 травня 2011 р. м.Запоріжжя / Редкол.: Гудзь П.В. та інші. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – С.322-324
  3. Фоміних Т.О. Аналіз показників номінального трудового потенціалу Запорізького регіону  / Т.О.Фоміних // Менеджмент предпринимательской деятельности: материалы девятой научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов с международным участием. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2011. – 463 с. – С.179-181
  4. Фоміних Т.О. Збереження  трудового потенціалу Запорізького регіону в умовах кризи  / Т.О.Фоміних   // Тиждень науки – 2011 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 2 /відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 386 с. – С.130-131

2010

  1. Фоміних Т.О. Сучасна парадигма менеджменту як основа для формування нової концепції управління людськими ресурсами  /  Т.О.Фоміних  //  Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної  конференції “Проблеми планування в ринкових умовах”,  1 - 3 жовтня 2010 року
  2. Фоміних Т.О. Визначення кадрового потенціалу підприємства / Т.О.Фоміних  // Тиждень  науки – 2010 :  зб.  тез  доп.  щоріч.  наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 12–16 квіт. 2010 р.). В 4 т. Т. 2 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010.
  3. Методика розробки інвестиційної програми  промислового підприємства// Економічний вісник Донбасу. - 2010. - № 1 (19).- С.103-109.
  4. Методи оцінки конкурентоспроможності туристичного підприємства// Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2009. – № 3 (133). – Ч.2 – 66-72.
  5. Необходимость приоритетного развития рекреационной экономики в промышленных регионах// Теоретичні й практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності [зб. наук. пр.]. Маріуполь : ПДТУ, 2010. – Т.3. – С.6-10.
  6. Обґрунтування використання функції якості обслуговування на основі типології Кедотта - Терджена в готелі «Артурс. Бердянськ. Курорт»//Экономика и управление. – 2010. – № 2. – С.39-42.
  7. Інформаційне забезпечення економічної діагностики розвитку сільських територій// Економіка і регіон.- 2010.- № 4.- с.54-61.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За останні роки співробітники кафедри прийняли участь у видавництві навчальних посібників:

  1. Кримська Л.О. Миколаївський глиноземний завод – поразка чи надія Українського реформування // Менеджмент: Ситуаційні вправи: Навч. посіб./Упоряд.: О.І. Сидоренко, П.С. Редько. – К.: Навч.-мет. центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2004. – С.300-307.
  2. Кримська Л.О. Міжнародні орієнтири ВАТ «Дніпроспецсталь» // Маркетинг: Ситуаційні вправи: Навч. посіб. Консорціум із удоск. менеджмент-освіти в Україні. К.: Кондор, 2004. – С.357-363.
  3. Перегрін Г.Р., Башмакова Л.І., Поспеєва І.Є., Соріна О.О. Інженерні помилки: навчальний посібник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006 – 312 с.

та монографій:

  1. Кримська Л.О.Тенденции развития и структура мирового топливно-энергетического комплекса // Экономическая безопасность государства и интеграционные формы ее обеспечения /под ред. Г.К. Вороновского, И.В.Недина. – К.: Знання України, 2007.– С. 62-68.
  2. Череп А.В., Пуліна Т.В. Створення та розвиток кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості: теорія та практика//Монографія. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 260 с.
  3. Гудзь П.В., Гудзь М.В., Захарченко П.В. Диагностика жизненного пространства курортных территорий //Диагностика развития регионов: структура, границы, методы. Монографія / Под ред.проф. В.Н. Василенко. &ndash: Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2009 – с. – С.119-221.
  4. Ґудзь П.В., Хуторянська І.С. Вага пільг платникам податків в контексті недоотримання платежів регіонального бюджету //Прогнозування соціально-економічних процесів : сучасні підходи та перспективи : Монографія / Під ред.О.І.Черняка, П.В.Захарченка.– Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2011, 2001.– 436 с. – С.321-335.
  5. Ґудзь П. В., Нечаєва І.А. Програмно-цільовий підхід в управлінні інвестиційним розвитком металургійного підприємства : монографія /, П. В. Ґудзь. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 326 с.
  6. Ґудзь П.В. Сучасні технології управління промисловими ринками та підприємствами: Монографія / За ред. проф. П.В. Гудзя, Л.О. Кримської. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2011. – 234 c.

Співробітники кафедри приймають участь у науково-дослідній роботі ДБ№05411 на тему «Забезпечення ефективного використання видів потенціалу промислового регіону (на прикладі Запорізької області)» (2011-2013 рр.) під науковим керівництвом завідуючого кафедрою, д.е.н., проф. П.В.Ґудзя.

Проф. П.Гудзь, доц. Лифар В.В., доц. Панкова А.Ю., АС. Корякіна О.Б. є співвиконавцями наукового дослідження  теми 0109U001027 «Економічна діагностика розвитку регіонів», підтема «Обґрунтування методики економічної діагностики просторового середовища курортних територій»

Студентка ФЕУ Драгнєва Надія у 2011 р. отримала грант на навчання у Confederation College, Lakehead University, Канада за програмою «Біотехнології».

 

Отримано грант за проектом «Освіта+Бізнес=Успіх» в Конкурсі соціальних проектів «Ми – це місто» (соціальні програми «Запоріжсталь») –Єськов К.О. (гр. ФЕУ-314), Заїка В. (гр. ФЕУ -516).

 

Переможець Конкурсу соціальних проектів «Ми – це місто» (соціальні програми «Запоріжсталь») з проектом «Освіта+Бізнес=Успіх»

 

 

Наукова робота зі студентами активно проводиться на кафедрі з метою забезпечення високої якості підготовки, а також формування у студентів інтересу до наукової роботи з перспективою подальшого вступу до аспірантури.

Важливим напрямом організації наукової роботи є проведення наукових конференцій, які дають можливість провести апробацію результатів наукових досліджень, створюють сприятливі умови для обміну передовим досвідом між ученими з інших вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ України та зарубіжжя, а також дають змогу налагодити взаємовигідну співпрацю в сфері науково-дослідної діяльності.

Кафедра готує студентів всіх курсів та магістрів до участі у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах:

1. Вузівський тур Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову роботу, розробку та проект.

2. Щорічна науково-практична конференція серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів «Тиждень науки»

3. Проведення вузівського етапу студентської олімпіади з напрямку «Менеджмент».

 

Також, студенти кафедри беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських конференціях:

1. отримано грант за проектом «Освіта+Бізнес=Успіх» в Конкурсі соціальних проектів «Ми – це місто» (соціальні програми «Запоріжсталь») –Єськов К.О. (гр. ФЕУ-314), Заїка В. (гр. ФЕУ -516).

2. ІІІ місце в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Менеджмент організацій», 2018 р. - Коляда К. – гр.ФЕУ-513м;

3. Участь у першому етапі наукової конференції Національного Банку України "Банківський сектор та монетарна політика: перспективи розвитку" Єськов К.О. (гр. ФЕУ-314);

4. Участь в робочій групі із розробки проекту та реалізації Start-Up Fest у стінах Міської ради, Обласної ради, Запорізької торгово-промислової палати Єськов К.О. (гр. ФЕУ-314).

5. Участь у розробці бізнес плану та його презентації на Start-Up Fest (керівник групи) Єськов К.О. (гр. ФЕУ-314);

6. Бізнес інкубатора ЗНТУ в нараді з питань організації проекту «Young business generation» у стінах Обласної ради;

7. Підготовка команди студентів 4-5 курсів спеціальності «Менеджмент» для участі в конкурсі з інвестиційного аналізу CFA Institute Research Challenge ;

8. Переможець Конкурсу соціальних проектів «Ми – це місто» (соціальні програми «Запоріжсталь») з проектом «Освіта+Бізнес=Успіх».

9. Участь у Всеукраїнському конкурсі з інвестиційних досліджень у рамках Міжнародного конкурсу з інвестиційних досліджень CFA Institute Renarch Challenge.

10. Участь у інженерних змаганнях EBEC Zaporizhzhya /«BEST» (за напрямом «Економічні проекти»).

11. Участь в Міжнародній науково-практичній конференції “Суспільство, релігія, культура, наука, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України і Польщі”.

12. Участь у Міжнародної науково-практичної конференції з питань патріотичного виховання молоді «Патріотичне виховання громадян в умовах інтеграційних процесів» за підтримки Запорізької обласної ради, Запорізької обласної державної адміністрації, Запорізького обласного центру патріотичного виховання молоді, Запорізького обласного центру молоді.

За результатами науково-дослідної роботи викладачів кафедри зі студентами за 2018-2019 рр. було опубліковано наукові праці у наукових фахових виданнях та на конференціях міжнародного і всеукраїнського рівня в кількості.

Студенти кафедри беруть активну участь у різноманітних науково-виховних заходах:

1. Проведення щорічної угоди «Міжнародний день менеджменту».

2. Організація та проведення зустрічей студентів з представниками бізнесу, участь у круглих столах з представниками містообразуючих підприємств. Круглий стіл «Обґрунтування розробки і впровадження структурних трансформацій в економіці регіону в умовах реформи державного управління».

3. Участь у виставках є засобом демонстрації досягнень студентів і викладачів кафедри та залучення нових партнерів до співпраці, кафедра регулярно співпрацює з «Торгово-промисловою палатою» Запорізької області.

4. Участь у програми обміну студентів від організації BEST (Board of European Students of Technology.

5. Співпраця з Запорізьким обласним центром патріотичного виховання молоді, Запорізького обласного центру молоді.

6. Співпраця з туристичним інформаційним центром Управління Туризму Запорізької міської ради. Науково-дослідницька робота студентів в позанавчальний час виступає продовженням навчально-дослідницької і є ефективним засобом об'єктивного вияву обдарованої студентської молоді, реалізації її творчих здібностей, стимулювання потреби у творчому оволодінні знаннями, активізації навчально-пізнавальної діяльності.

Курсові, дипломні і магістерські роботи є видом науково-дослідної роботи, який потребує від студентів уміння сформулювати тему, обрати методику дослідження, організувати і провести його, здійснити якісний і кількісний аналіз отриманих результатів, аргументувати свої висновки, оформити результати дослідження.

На кафедрі захищаються курсові та дипломні роботи і проекти, що пов’язані з науковою роботою кафедри та реальними завданнями підприємств Запоріжжя, де вони впроваджуються. Важливу роль у роботі з науково обдарованою студентською молоддю відіграє система заохочень. З метою розвитку студентської наукової творчості в університеті розвинуто систему стимулювання. Зокрема на кафедрі встановлено наступні форми заохочення студентів спеціальності, які займаються науково-дослідною роботою: - отримання додаткових балів до рейтингу студентів, що враховуються оцінюванні знань студентів з дисциплін, до яких належать наукові здобутки; - рекомендація до вступу в аспірантуру; - нагорода дипломами університету; - подяка із занесенням в індивідуальний план студента. Кращі студенти мають постійну і відчутну мотивацію щодо відмінного навчання, творчих наукових пошуків, досягнення високих пізнавальних результатів, які виходять за межі середнього студентського стандарту. Залучення студентів до різноманітних форм науково-дослідної роботи дозволяє готувати не тільки високоякісних фахівців, але й створювати умови для подальшого залучення випускників кафедри до науково-педагогічної роботи в університеті.

 

Перелік курсових, дипломних та інших робіт, що захищені на базі зазначеної наукової роботи за час її виконання:

- магістерська робота «Управління розвитком транспортного комплексу регіону», студента групи ФЕУз -313 Горбенко А. Є. . , науковий керівник - к.е.н., доц. Кутідзе Л. С.;

- магістерська робота «Створення та розвиток кластерного об’єднання агропромислових підприємств», студентки групи ФЕУ-513 Скрипки Н. О., науковий керівник – д.е.н., проф., Пуліна Т. В.;

- магістерська робота «Державна політика у сфері енергозбереження», студентки ФЕУ-313 Нестеренко А. Г., науковий керівник – д.е.н., проф., Пуліна Т. В.

Використання результатів у науковій роботі, науково-технічній та інноваційній діяльності студентів:

- наукова робота «Формування методу оцінки репутації території», ст. групи ФЕУ-515 Оболадзе А.Н., науковий керівник - к.е.н., доцент Нечаєва І.А.

 

Наукові роботи студентів кафедри 2019

Сторінки