Ви є тут

Головна » Інститути » Економіко - гуманітарний інститут » Факультет економіки та управління

Кафедра маркетингу та логістики

Кафедра маркетингу має достатній науковий потенціал, який представлено висококваліфікованими науково-педагогічними кадрами. Провідним напрямом наукової роботи кафедри є дослідження в області маркетингового менеджменту. Зокрема, починаючи з 2012 р. кафедра працює над науково-дослідної роботою «Забезпечення розвитку складних соціально-економічних систем методами маркетингового менеджменту» (№0112U005355). Кафедра у особі викладачів і студентів щорічно приймає участь у науково-практичній конференції ЗНТУ «Тиждень науки».
Зокрема, кафедра маркетингу виступила ініціатором і організатором проведення Міжвузівської науково-практичної конференції «Сучасні технології в економіці та управлінні», яка проводилася 18-19 квітня 2013 р. спільно з Полтавським національним технічним університетом ім. Юрія Кондратюка та Приазовським державним технічним університетом.
26 листопада 2013 року кафедра маркетингу разом з Полтавським національним технічним університетом ім. Юрія Кондратюка стала співучасником проведення Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Національна економіка в умовах глобалізації: тенденції, проблеми, перспективи». У конференції взяли участь як викладачі, так і студенти-магістри кафедри.
15-16 травня 2014 року кафедра маркетингу разом з кафедрою менеджменту провела Міжвузівську науково-практичну конференцію «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах». Співучасниками проведення заходу виступили Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка та Приазовський державний технічний університет.

Наукові школи кафедри
Більшість викладачів кафедри маркетингу є послідовниками наукової школи к.е.н., проф. Л.О.Кримської, яка доклала багато зусиль до становлення спеціальності «Маркетинг» у ЗНТУ.
 

Напрями наукових досліджень кафедри
Науковці кафедри маркетингу в рамках поставлених завдань, ведуть активну наукову роботу, яка є одним із основних засобів досягнення державних стандартів якості підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.
У поточному навчальному році кафедра продовжує роботу над виконанням держбюджетної теми «Забезпечення розвитку складних соціально-економічних систем методами маркетингового менеджменту» (номер державної реєстрації 0112U005355).
Дана тематика є новою для кафедри, науково-дослідницька робота за цим напрямом проводиться вперше. Проведення НДР здійснюють за 3 етапами. Кожен етап повинен вирішувати певні завдання, потрібні для успішного виконання НДР, проведення наступного етапу, уточнення змісту і напряму НДР.
Відповідно до теми науковцями кафедри досліджуються технологія, модель та алгоритм впровадження методів маркетингового менеджменту на мікро- та макрорівні господарювання. Викладачі кафедри займаються науково-дослідною роботою згідно індивідуальних планів. Хід виконання науково-дослідницької теми та проміжні результати періодично обговорюються на засіданнях кафедри.
В рамках виконання першого розділу наукової теми «Теоретичні основи маркетинг-менеджменту розвитку складних соціально-економічних систем: підприємство, регіон, держава» опубліковано 11 статей, в т.ч. 10 – у фахових виданнях, 1 – у зарубіжному виданні, 11 тез доповідей, в т.ч. 2 – на міжнародній науково-практичній конференції «Конкурентна політика в умовах модернізації економіки», м. Київ, Київський Національний Торговельно-економічний Університет, 18-19 жовтня 2012 р.
В рамках виконання другого розділу наукової теми «Практика використання форм і способів маркетингового менеджменту в діяльності соціально-економічних систем» опубліковано 2 статті, в т.ч. 1 – у фахових виданнях, 3 тези доповідей.
 

1. Науково-практичне вирішення соціально-економічних проблем розвитку промислового регіону в умовах економічної кризи : колективна монографія. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 216 с.

2. Науково-методичне забезпечення розвитку складних соціально-економічних систем методами маркетингового менеджменту : Монографія / [за заг. ред. проф. В. В. Лифар]. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016.

3. Лифар В.В. Інноваційна модель комплексного використання транзитного потенціалу регіону / Забезпечення сталого розвитку економіки промислового регіону на основі інноваційних моделей управління: монографія / за ред. проф. П.В.Гудзя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 272 с. – С.205-230.

4. Лифар В.В. Транзитний потенціал регіону: теорія, методологія, практика/ Монографія / Запорізький національний технічний університет. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 459 с.

5. Лифар В.В. Використання логістичних інструментів для оптимізації бізнес-процесів / Сучасні технології управління промисловими ринками та підприємствами: монографія / за ред. проф. П.В.Гудзя, Л.О.Кримської. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 208 с. – Розд.6. – С.111-123.

6. Козицька Г.В. Управління персоналом підприємства в умовах реструктуризації / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського.-Донецьк: [ДонНУЕТ], 2011. – 293 с.

Теми дисертаційних досліджень викладачів кафедри:
1. Білецька І.І.: Механізм формування конкурентоспроможності промислового підприємства на олігополістичному ринку (на прикладі феросплавних заводів України).
2. Соколова Ю.О.: Посилення ринкової влади корпорацій реального сектора національної економіки в умовах концентрації та централізації капіталу.
3. Козицька Г.В.: Реструктуризація підприємств в умовах ринкових відносин

Конкурс студентських наукових робіт

УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В ГАЛУЗІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ (ФЕУз-418М, Пасечник К.В., 2019 н.р., І місце І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт)

Науковий підхід до розроблення стратегії просування у соціальних мережах (ФЕУз-418М, Наливайко Т.В., 2019 н.р., ІІ місце І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт)

Цінова та нецінова конкуренція на споживчому ринку України (ФЕУ-415, Зелінська Б.А., 2018 н.р.)

Особливості ціноутворення брендів (ФЕУ-415, Оніщенко Є.Ю., 2018 н.р.)

Дослідження феномену товарів Гіффена на прикладі українського ринку споживчих товарів (ФЕУ-414, Милосердова А.К., 2017 н.р.)

Методичні та практичні аспекти маркетингового ціноутворення в галузі електроенергетики (ФЕУ-414, Наливайко Т.В., 2017 н.р., ІІ місце І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт)

Удосконалення маркетингової діяльності меблевого підприємства на основі результатів маркетингового дослідження (ФЕУ-419, Коссе А.В.)

Дослідження системи маркетингового планування промислового підприємства (ФЕУ-410, Зуєв, С.Ю.)

Психологічні аспекти маркетингового ціноутворення (ФЕУ-412, Довбищук О.В)

Особливості ціноутворення брендів (ФЕУ-412, Сухорученко Ю.В.)

Сторінки