Ви є тут

Головна

НЧ Статистика

Мета: формування знань щодо методів збирання, оброблення та аналізу інформації про соціально-економічні явища і процеси.

Предметом вивчення дисципліни розміри й кількісні співвідношення масових явищ і процесів у економіці.

Завдання вивчення дисципліни: вивчення принципів організації статистичних спостережень, методик розрахунків показників статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів.

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: сутність, предмет, завдання і основний матеріал програми навчальної дисципліни; методологічні засади статистики та подання статистичних даних; статистичні методи аналізу масових суспільних явищ і процесів.

Підготовлений фахівець повинен вміти: розраховувати показники статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів; проводити статистичну обробку даних з побудовою відповідних таблиць, графіків та рядів розподілу; застосовувати статистичні методи для дослідження кількісної і якісної сторін масових суспільних явищ і процесів; аналізувати стан, структуру та інтенсивність динаміки масових суспільних явищ і процесів; прогнозувати зміни статистичних показників в майбутньому; робити самостійні науково-обґрунтовані висновки та узагальнення.

Змістовий модуль І “Теоретичні і прикладні аспекти статистики ”

Тема 1. Методологічні засади статистики.

Тема 2. Статистичне спостереження.

Тема 3. Зведення і групування статистичних даних.

Тема 4. Узагальнюючі статистичні показники.

Тема 5. Аналіз рядів розподілу.

Тема 6. Аналіз концентрації, диференціації та подібності розподілів.

Тема 7. Статистичні методи вимірювання взаємозв'язків.

Тема 8. Аналіз інтенсивності динаміки.

Тема 9. Аналіз тенденцій розвитку та коливань.

Тема 10. Індексний метод.

Тема 11. Вибірковий метод.

Тема 12. Подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти.

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

 (шифр і назва)

Нормативна

Напрям підготовки:

_________________________

 (шифр і назва)

Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

освітня програма «Економіка підприємства»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ____-______

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 120

5-й

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента - 9

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

26 год.

6 год.

Практичні, семінарські

12 год.

2 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

82 год.

112 год.

Індивідуальні завдання:

Вид контролю: письмовий екзамен