Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є вивчення теорії електромагнітного поля; властивостей та параметрів електромагнітних хвиль; оволодіння основами випромінювання електромагнітних хвиль; вивчення теорії поширення радіохвиль в умовах Землі й атмосфери ; вивчення принципів побудови функціональних вузлів надвисоких частот (НВЧ).

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– функціональні властивості приладів та їх основні параметри, принципи дії, їх типи і основні конструктивні та експлуатаційні характеристики, області застосування;

– мати уявлення про стан вироблення електронних та квантових приладів НВЧ в нашій країні й за кордоном, а також перспективних напрямах їх подальшого розвитку.

вміти:

– порівнювати можливості різних приладів й вірно обрати той вид приладу, що відповідає конкретному радіотехнічному пристрою;

– придбати навички використання довідкової літератури по таким приладам, а також експериментального дослідження їх характеристик та вимірювання основних параметрів.

 

Викладач дисципліни: Логачова Людмила Михайлівна, ст. викладач кафедри радіотехніки та телекомунікацій.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 12,5 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок норматвна
Напрям підготовки: 6.050903  «Телекомунікації»
Змістових модулів – 6 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
2-й,3-й 2-й,3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – курсовий проект Семестр
Загальна кількість годин – 450 3-й,4-й,5-й 3-й,4-й,5-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 6 Освітній ступень: Бакалавр з телекомунікацій 112 год. 18 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
48 год. 14 год.
Самостійна робота
290 год. 418 год.
Індивідуальні завдання:  год.
Вид контролю: залік, іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100