Ви є тут

Головна
 1. Анпилогов Д.И. Постоянная составляющая колебаний поврежденной лопатки // Проблемы динамики и прочности в газотурбостроении. Тезисы докладов Международной научно-технической конференции. – Киев: 2001. – С. 5-6.
 2. Анпилогов Д.И. Вынужденные колебания в системе с линейно-квадратичной восстанавливающей силой // Диференціальні рівняння і нелінійні коливання. Тези доповідей Міжнародної конференції. – Київ: 2001. – С. 10.
 3. Анпилогов Д.И. О вынужденных колебаниях тела с трещиной // Int. Conf. “Dynamical Systems Modelling and Stability Investigation”. Modelling & Stability. – Kyiv: 2001. – Р. 245. 
 4. Анпилогов Д. И. Анализ поля напряжений в кольцевом секторе // Материалы XV конференции DSMSI-2011. [Киев, 25-27 мая 2011 г.] – Киев, 2011. – С. 239.
 5. Анпилогов Д. И. Сингулярность в тождествах Сомильяны // Материалы международной научной конференции, посвящённой 65-летию кафедры интегральных и дифференциальных уравнений Киевского нац. ун-та им. Т.Г. Шевченко. [Киев, 8-10 июня 2011 г.] – Киев, 2011. – С. 43.
 6. Анпилогов Д.И. Упрощённая модификация прямого метода граничных элементов / Д.И. Анпилогов // «Математика в современном техническом университете» : междунар. науч. конф., 19-20 апреля 2013 г. : тез. докл. / НТУУ «КПИ». – К., 2013. – С. 8-10. 
 7. Анпілогов, Д.И. Вивчення неізохронності геометрично нелінійних власних коливань [Текст] / Д.И. Анпілогов, К.І. Гончаренко, Г.О. Щурова // Тиждень науки-2013: тези доповідей щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ, 15-19 квітня 2013 р., Запоріжжя /ЗНТУ. – Запоріжжя, 2013. – 2 с.
 8. Мастиновский Ю.В., Анпилогов Д.И. Упруго-пластические волны при сложном нагружении / Ю.В. Мастиновский, Д.И. Анпилогов // «Прогрессивные технологии жизненного цикла авиационных двигателей и энергетических установок» : Х междунар. науч.-тех. конф., 23-28 сентября 2013 г. : тез. докл. / АО «Мотор Сич». – Запорожье, 2013. – С. 36-39. 
 9. Анпилогов Д.И. Коррекция положений максимумов при анализе цифровых отсчётов / Д.И. Анпилогов // «Физико-технологические проблемы радиотехнических устройств, средств телекоммуникации, нано- и микроэлектроники» : 4-я междунар. науч.-практ. конф., 23-25 октября 2014 г. : тез. докл. / ЧНУ им. Ю. Федьковича. – Черновцы, 2014. – С. 56.
 10. Анпилогов Д.И. Моделирование колебаний консоли при возбуждении вращающимся инструментом / Д.И. Анпилогов // «УНИТЕХ-2014» : междунар. науч.-практ. конф., 21-22 ноября 2014 г. : тез. докл. / Технический университет г. Габрово. – Габрово, 2014. EIR ZNTU
 11. Анпилогов Д.И., Снижко Н.В. Идентификация параметров колебаний методом наименьших квадратов / Д.И. Анпилогов, Н.В. Снижко // «УНИТЕХ-2014» : междунар. науч.-практ. конф., 21-22 ноября 2014 г. : тез. докл. / Технический университет г. Габрово. – Габрово, 2014.
 12. Анпілогов, Д.І. Оцінка коефіцієнту затухання методом найменших квадратів [Текст] / Д.І. Анпілогов // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців,молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 2 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 90-91.
 13. Анпілогов, Д.І. Побудова одного контрприкладу при викладанні загальної фізики / Д.І. Анпілогов // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13-17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.1: Запоріжжя, 2015. – С. 390-391.
 14. Анпилогов, Д.И. Альтернатива дифференцированию в методе полных квадратов / Д.И. Анпилогов // Математика в современном техническом университете : междунар. науч. Конф. НТУУ «КПИ», 24-25 декабря 2015 г.: Київ, 2015. – С. 8-11.
 15. Анпілогов Д.І. Порівняння точності чисельного інтегрування при використанні інтерполяційних поліномів [Текст] / Д.І. Анпілогов, Д.В. Калініченко // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-22 квітня 2016 р.: тези доп. у 5-ти т. – Запоріжжя:ЗНТУ, 2016. – Т.1. – С. 344-346.
 16. Анпілогов, Д. Врахування відцентрових сил інерції при оцінці кутових деформацій кільця [Електронний ресурс] / Д. Анпілогов // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – C. 641.
 17. Anpilohov, D. I. Fourier analysis of steady vibrations of a biharmonic oscillator / D. I. Anpilohov // The 25th Conf. on Applied and Industrial Mathematics CAIM – 2017: Book of Abstracts. – Iaşi, Romania, 2017. – P. 28.
 18. Мастиновський, Ю.В. Розповсюдження хвиль у шаруватих в’язко-пружних конструкціях [Електронний ресурс] / Ю.В. Мастиновський, Д.І. Анпілогов // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф. ЗНТУ, 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 947.
 19. Анпілогов, Д.І.  Аналіз розмірностей в рівняннях Мусхелішвілі [Електронний ресурс] / Д.І. Анпілогов // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф. ЗНТУ, 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 950-952.
 20. Анпілогов, Д.І. Аналіз одного перехідного процесу [Електронний ресурс] / Д.І. Анпілогов // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 143-145.
 21. Анпілогов, Д.І. Розповсюдження хвиль у в’язко-пружному стержні [Електронний ресурс] / Д.І. Анпілогов, Ю.В. Мастиновський // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 111-114.
 22. Анпілогов, Д.І. Поступальна складова руху стержня при поздовжньому ударі [Електронний ресурс] / Д.І. Анпілогов // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.  109-111.
 23. Мастиновський, Ю.В. Поздовжній удар по пружному зрізаному конусу [Електронний ресурс]  / Ю.В. Мастиновський, Д.І. Анпілогов, О.А. Щербіна // Тиждень науки-2021. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. Дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 130-131.
 24. Анпілогов, Д.І. Розповсюдження неусталених поздовжніх хвиль у стержні Міндліна-Германа [Електронний ресурс] / Д.І. Анпілогов // Тиждень науки-2021. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. Дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 133.
 25. Анпілогов, Д.І. Про виправлення однієї помилки в MOODLE [Електронний ресурс] / Д.І. Анпілогов // Тиждень науки-2021. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. Дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 146-147.
 26. Anpilogov, D.I. Unstable longitudinal waves in rods with variable cross-section [Електронний ресурс] / D.I. Anpilogov // Conference on Applied and Industrial Mathematics 2021: Int. Sci. Conf., 17–18 September, 2021: book of abstracts. – Bucureşti, Romania, 2021. – P. 11.
 27. Анпілогов, Д. І. Моделювання заряду акумулятора [Електронний ресурс] / Д. І. Анпілогов // Тиждень науки-2022. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18-22 квітня 2022 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. рані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022.– С. 768-769.