Ви є тут

Головна

1. Загальні положення

1.1. Рада молодих учених (далі – Рада) вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації (далі – ВНЗ) Міністерства освіти і науки України створена відповідно до рішення зустрічі молодих учених «Підтримка молодих учених, розвиток науки в університетах – шлях України до суспільства знань» 15 червня 2007 р.

1.2. Рада у своїй діяльності керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про інноваційну діяльність», указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство освіти і науки, даним положенням та іншими нормативними документами, що регламентують освітню і наукову діяльність в Україні.

1.3. Діяльність Ради поширюється на ради молодих учених ВНЗ та НУ України, що підпорядковуються Міністерству освіти і науки України, іншим міністерствам та відомствам.

1.4. Рада є постійно діючим дорадчим органом Міністерства освіти і науки України.

1.5. Підставою для створення Ради або призупинення її діяльності є рішення колегії Міністерства освіти і науки України.

2. Основні завдання та напрями діяльності Ради:

2.1. Сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів, аспірантів, молодих учених;

2.2. Пошук і підтримка талановитих дослідників серед студентів, аспірантів, молодих учених, надання їм усебічної допомоги;

2.3. Участь в організації та розвитку міжвузівського та міжнародного наукового і культурного співробітництва молодих учених;

2.4. Підтримка наукової наступності, зберігання наукових шкіл;

2.5. Надання молодим ученим інформаційної, методичної, організаційної і, за можливості, матеріальної допомоги при підготовці дисертаційних робіт, виданні авторефератів, публікаціях наукових праць, а також при поїздках на наукові і науково-технічні конференції;

2.6. Надання інформаційної і правової підтримки при формуванні науково-дослідних лабораторій, пошуку коштів для придбання необхідного обладнання і обчислювальної техніки;

2.7. Сприяння поширенню (впровадженню) результатів наукових досліджень молодих учених і спеціалістів;

2.8. Сприяння організації наукових шкіл, конференцій, семінарів, симпозіумів, у тому числі міжнародних;

2.9. Надання пропозицій щодо кандидатур на здобуття премій, грантів, стипендій;

2.10. Сприяння представленню, захисту і реалізації професійних, інтелектуальних, юридичних і соціально-побутових інтересів і прав молодих учених і спеціалістів.

3. Структура та склад Ради, президії Ради, основні організаційні засади

3.1. До складу Ради входять голови рад молодих учених ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, інші представники молодіжної науки ВНЗ та НУ, що підпорядковуються Міністерству освіти і науки України, іншим міністерствам та відомствам.

Рада об'єднує регіональні ради молодих учених, забезпечує координацію їх діяльності щодо зазначених у пунктах 1.1 і 2 цього положення.

Склад Ради затверджується наказом Міністерства освіти і науки України.

3.2. Для організації та проведення поточної роботи на пленарному засіданні Рада на термін своїх повноважень обирає голову Ради та його заступника, а також формує склад президії або доручає її формування обраному керівництву.

Склад президії Ради затверджується наказом Міністерства освіти і науки України.

Голова Ради і заступник представляють різні регіони України.

3.3. Голова Ради і його заступник здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

3.4. Для повторного призначення голови Ради і його заступника необхідно на пленарному засіданні Ради отримати підтримку не менш ніж 2/3 голосів його учасників.

3.5. Пленарні засідання Ради скликаються за рішенням президії Ради і погодженням із Міністерством освіти і науки України.

Пленарні засідання Ради проводяться не менш ніж один раз на рік. Пленарне засідання є правомочним, якщо на його засіданні присутні більш ніж 50% членів Ради.

3.6. Засідання президії Ради проводяться 3-4 рази на рік. Засідання президії є правомочним, якщо на його засіданні присутні більш ніж 50% членів президії.

3.7. Безпосереднє керівництво Радою і президією Ради здійснює голова Ради, а у разі його відсутності – його заступник. Голова Ради організує роботу Ради і президії Ради.

3.8. Для виконання своїх завдань Рада і президія Ради можуть створювати комісії та робочі групи за напрямами діяльності.

3.9. Один раз на рік на пленарних засіданнях голова Ради звітує про свою діяльність та роботу президії Ради.

3.10. Організаційне забезпечення діяльності Ради покладається на відділ координації наукових досліджень ВНЗ та НУ департаменту науково-технологічного розвитку Міністерства освіти і науки України, а також ВНЗ, який представлений у складі Ради її головою.