Ви є тут

Головна

1. Загальні положення

1.1. Рада молодих учених і спеціалістів Запорізького національного технічного університету (в подальшому Рада МУС ЗНТУ) є добровільним, самокерованим громадським органом при адміністрації ЗНТУ та має функціональний і дорадчий характер.

1.2 Рада МУС ЗНТУ створеним з метою об’єднання молодих учених Запорізького національного технічного університету, висловлення їхніх інтересів в професійній сфері, сприяння вирішенню наукових проблем і захисту соціальних інтересів. Рада МУС створена з ініціативи наукової молоді ЗНТУ і здійснює свою діяльність у ЗНТУ.

1.3. Молодими ученими ЗНТУ вважаються кандидати і доктори наук, докторанти, аспіранти, магістри, здобувачі, науково-педагогічні співробітники і спеціалісти ЗНТУ до 35 років включно (доктори наук й докторанти – до 40 років включно), які займаються науково-дослідною та освітянською роботою.

1.4. У своїй діяльності Рада МУС керується чинним законодавством України, Статутом ЗНТУ, а також принципами добровільності, рівноправності і самоврядування. Членами Ради МУС є будь-яка особа, зазначена у п. 1.2 цього положення, яка його визнає і добровільно бажає працювати у Раді, про що повідомила в установленій формі.

1.5. Діяльність Ради МУС ЗНТУ координується адміністрацією ЗНТУ через проректора з наукової роботи.

1.6. Голова Ради МУС ЗНТУ є членом Вченої ради і науково-технічної ради (НТР) ЗНТУ.

1.7. Члени президії входять до складу рад інститутів та факультетів, не менше одного представника у кожному інституті та факультеті.

2. Основні завдання Ради МУС ЗНТУ

2.1. Сприяти науково-дослідній роботі молодих учених і спеціалістів ЗНТУ.

2.1.1. Підтримувати наукову спадкоємність, зберігати наукові школи і напрямки ЗНТУ.

2.1.2. Надавати молодим ученим інформаційну, методичну, організаційну і, за можливості, матеріальну допомогу при підготовці дисертаційних робіт, виданні авторефератів, публікаціях наукових праць, стажування, а також при поїздках на наукові і науково-технічні конференції.

2.1.3. Вести інформаційну підтримку наукової молоді шляхом пошуку і розповсюдження даних про фонди і грантову підтримку молодих учених.

2.1.4. Надавати можливу інформаційну і правову підтримку при формуванні науково-дослідних лабораторій, пошуку коштів для придбання необхідного обладнання, матеріалів і обчислювальної техніки.

2.1.5. Сприяти поширенню (впровадженню) результатів наукових досліджень молодих учених і спеціалістів. Сприяти проведенню аналізу можливості виконання замовлень і договірних робіт у різних організаційно-правових формах.

2.2. Підвищувати наукову кваліфікацію і професійний рівень молодих учених та спеціалістів.

2.2.1. Сприяти професійному зростанню наукової молоді ЗНТУ, розвитку молодіжних наукових ініціатив і закріпленню молодих наукових кадрів у штаті ЗНТУ.

2.2.2. Сприяти організації наукових шкіл, конференцій, семінарів, симпозіумів, олімпіад, зокрема міжнародних, які проводяться на базі ЗНТУ.

2.2.3. Організовувати зустрічі, диспути, «круглі столи» з метою виявлення й узагальнення інформації про напрямки і результати наукових та науково-практичних досліджень молодих учених ЗНТУ.

2.2.4. Організовувати і проводити наукові конференції, семінари та конкурси наукових робіт молодих учених і спеціалістів ЗНТУ.

2.2.5. Висувати кандидатури на здобуття премій, грантів, стипендій та здійснювати громадські обговорення.

2.2.6 Клопотати про прийняття до магістратури, аспірантури, докторантури.

2.3. Сприяти представленню, захисту і реалізації професійних, інтелектуальних, юридичних і соціально-побутових інтересів і прав молодих учених і спеціалістів ЗНТУ.

2.3.1. Виконувати роль представницького органу й захищати права молодих учених і спеціалістів у Вченій раді, НТР, радах інститутів та факультетів ЗНТУ. Виявляти думку наукової молоді щодо різних аспектів професійної діяльності і соціально-побутових питань.

2.3.2. Представляти інтереси молодих учених і спеціалістів у державних органах, муніципальних, наукових, громадських об’єднаннях та інших організаціях.

2.3.3. Організовувати соціологічні дослідження серед наукової молоді ЗНТУ з метою виявлення проблем молодих учених і спеціалістів та пошуку шляхів їх вирішення.

2.3.4. Проводити пошук форм вирішення житлових і побутових проблем молодих учених і спеціалістів ЗНТУ.

3. Основні напрямки діяльності Ради МУС ЗНТУ

3.1. Рада має право:

 • виступати з ініціативами з різних питань наукового і громадського життя, вносити пропозиції в органи державної і муніципальної влади, наукові і громадські організації та брати участь у прийнятті їхніх рішень, що до наукової молоді ЗНТУ;
 • представляти і захищати права і законні інтереси наукової молоді ЗНТУ в органах державної влади, місцевого самоврядування, наукових і громадських об'єднаннях;
 • організовувати лекторії, наукові школи, семінари і конференції;
 • вести співробітництво з науковими, студентськими й іншими молодіжними організаціями України та зарубіжжя;
 • ініціювати проведення зборів наукової молоді ЗНТУ;
 • ініціювати і брати участь у створенні громадських некомерційних організацій, мета і завдання яких відповідають цілям і завданням Ради МУС ЗНТУ;
 • брати участь в міжнародних, державних, регіональних та інших проектах і програмах;
 • організовувати центри ділового співробітництва, клуби дозвілля, виставки, конкурси;
 • здійснювати іншу діяльність в інтересах наукової молоді, яка не суперечить чинному законодавству;
 • залучати та використовувати, кошти надані безпосередньо ЗНТУ, благодійними фондами, спонсорами та окремими доброчинцями для підтримки діяльності відповідно до цього положення;

3.2. Здійснюючи діяльність з реалізації завдань, Рада МУС ЗНТУ зобов'язана:

 • дотримуватись чинного законодавства України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, що стосуються сфери діяльності, а також норм, передбачених Статутом ЗНТУ і Положенням про Раду МУС ЗНТУ;
 • поширювати інформацію про свою діяльність шляхом регулярного поновлення Інтернет сторінки Ради МУС та інших інформаційних органів ЗНТУ . Подавати на зборах наукової молоді ЗНТУ щорічний звіт про свою діяльність.

3.3. Будь-який вид діяльності Ради МУС ЗНТУ може бути додатково регламентований додатками до чинного Положення на підставі рішення загальних зборів Ради МУС ЗНТУ.

4. Порядок формування Ради МУС ЗНТУ

4.1. Членами Ради МУС ЗНТУ можуть бути кандидати і доктори наук, докторанти, аспіранти, магістри, здобувачі, науково-педагогічні співробітники і спеціалісти ЗНТУ до 35 років включно (доктори наук й докторанти – до 40 років включно), які займаються науково-дослідною та освітянською роботою і визнають це Положення.

4.2. Вищим колегіальним органом Ради МУС ЗНТУ є загальні збори Ради МУС ЗНТУ.

4.3. Виконавчим органом Ради МУС ЗНТУ є Президія Ради МУС ЗНТУ.

4.3. Кількість членів Президії Ради МУС ЗНТУ визначається на загальних зборах Ради МУС ЗНТУ відкритим голосуванням.

4.4. Кандидатури в члени Президії Ради МУС ЗНТУ висуваються загальними зборами Ради МУС ЗНТУ й обираються прямим відкритим голосуванням простою більшістю голосів. З метою підвищення ефективності своєї роботи до складу Ради МУС можуть бути додатково обрані нові члени шляхом відкритого голосування.

4.5. Члени Президії Ради МУС ЗНТУ обираються на термін до 3-х років. Далі членство в Президії Ради МУС ЗНТУ повинно бути відновлене чи припинено рішенням загальних зборів Ради МУС ЗНТУ.

4.6. Виключення з членів Ради МУС ЗНТУ може здійснюватися у випадках:

 • відкликання повноважень за рішенням загальних зборів Ради МУС або Президії Ради МУС ЗНТУ;
 • здійснення членом Ради МУС дій, які грубо порушують Положення і принципи Ради МУС ЗНТУ;
 • невиконання рішень загальних зборів або Президії Ради МУС ЗНТУ;
 • письмового клопотання про своє бажання вийти зі складу Ради МУС ЗНТУ.

4.7. Члени Ради МУС ЗНТУ мають рівні права і несуть рівні обов'язки.

4.7.1. Права члена Ради МУС ЗНТУ:

 • брати участь у засіданнях Ради МУС, виявляти ініціативу, висловлювати власні погляди, вносити на розгляд будь-які пропозиції і брати участь у вільному обговоренні всіх питань відповідно до затвердженого регламенту;
 • на підставі власного бажання, згідно зі встановленим Радою МУС порядком у будь-який момент добровільно припинити своє членство в Раді МУС;

4.5.2. Обов’язки члена Ради МУС ЗНТУ:

 • дотримуватись чинного Положення і виконувати рішення Ради МУС, прийняті в межах її повноважень, визначених чинним Положенням;
 • виконувати покладені на себе зобов'язання, керуватися у своїй діяльності цілями, завданнями і принципами Ради МУС;
 • при одержанні повідомлення з Ради МУС, що містить у собі завдання чи прохання про виконання доручення, яке стосується діяльності Ради МУС, вчасно передавати в Раду МУС свою відповідь або повідомлення про неможливість відповіді не пізніше встановленого в повідомленні терміну і у встановленому порядку;
 • у будь-якій своїй діяльності щодо компетенції Ради МУС, суворо дотримуватись рішень загальних зборів Ради МУС і Президії Ради МУС ЗНТУ.

5. Організаційна структура Ради МУС

5.1. Засідання Президії Ради МУС проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу за три місяця. Президія Ради МУС має право ухвалювати рішення, якщо на його засіданні присутні більше половини її членів. Рішення Президії Ради МУС ухвалюється більшістю голосів присутніх на засіданні членів. Президія Ради МУС має право ухвалювати рішення з будь-яких питань своєї діяльності.

5.2. Кандидат на посаду Голови Ради МУС та його заступника висувається рішенням кваліфікованої більшості (не менше 1/2 від кількості всіх членів Ради МУС) на засіданні Президії Ради МУС ЗНТУ і затверджується ректором ЗНТУ на термін до 3-х років.

5.3. Голова Ради МУС організовує роботу Ради МУС і керує нею, він є офіційним представником Ради МУС ЗНТУ і здійснює взаємодію з іншими організаціями відповідно до Положення про Раду МУС ЗНТУ.

5.4. Голова Ради МУС частково звільнюється від навантаження другої половини робочого дня викладача, про що вносяться відповідні записи у його індивідуальний план роботи,

5.5. Голова Ради має право:

 • ухвалювати рішення про скликання і терміни проведення чергового засідання Президії Ради МУС ЗНТУ, вирішувати інші питання підготовки і проведення загальних зборів Ради МУС і засідання Президії Ради МУС ЗНТУ;
 • головувати на загальних зборах і засіданнях Президії Ради МУС ЗНТУ;
 • координувати діяльність Ради МУС ЗНТУ;
 • брати участь у засіданнях Вченої ради і НТР ЗНТУ, інститутів і факультетів, конференції трудового колективу;
 • представляти Раду МУС ЗНТУ щодо юридичних, фізичних осіб чи організацій за наявності відповідного доручення;
 • укладати договори й угоди, давати зобов'язання від імені Ради МУС ЗНТУ згідно з прийнятими загальними зборами або Президії рішеннями.

5.6. Голова Ради МУС зобов'язаний:

 • формувати порядок денний, необхідні матеріали і проводити загальні збори Ради МУС і засідання Президії Ради МУС ЗНТУ, здійснюючи функції голови цього засідання, чи передавати ці функції частково або повністю заступнику голови Ради МУС;
 • контролювати дотримання членами Ради МУС цього Положення і діяльність Ради МУС ЗНТУ в цілому;
 • щорічно звітувати перед членами Ради МУС на загальних зборах Ради МУС ЗНТУ про виконану роботу;
 • забезпечувати ефективну діяльність Ради МУС відповідно до п.2 і п.3 цього положення.

5.7. Рада має право кваліфікованою більшістю голосів на загальних зборах Ради МУС ЗНТУ (не менше 2/3 від кількості всіх членів Ради МУС ЗНТУ) висловлювати недовіру голові Ради МУС. У випадку, коли голова Ради МУС на підставі власного бажання, у встановленому Радою порядку, чи добровільно за рішенням Президії Ради МУС припиняє свої функції або членство в Раді, функції голови Ради МУС ЗНТУ автоматично переходять до заступника голови Ради МУС, який зобов'язаний внести до порядку денного найближчого засідання Ради МУС ЗНТУ питання про вибори і призначення голови Ради МУС, а також провести це засідання терміном не пізніше одного місяця.

5.8. Заступник голови Ради МУС обирається на засіданні Президії Ради МУС з числа його членів. Заступник здійснює повноваження, передані йому Головою. Заступник Голови Ради МУС виконує функції голови Ради МУС в період його відсутності.

5.9. Заступник голови Ради МУС виконує обов’язки Вченого секретаря Ради МУС і відповідає за інформаційну підтримку діяльності Ради МУС в межах повноважень, визначених Головою Ради МУС ЗНТУ.

5.10 Заступник голови Ради МУС частково звільнюється від навантаження другої половини робочого дня викладача, про що вносяться відповідні записи у його індивідуальний план роботи.

6. Взаємодія Ради МУС ЗНТУ з Адміністрацією, Вченою радою і НТР ЗНТУ

6.1. Адміністрація, Вчена рада і НТР ЗНТУ сприяє організаційній, консультаційній і матеріальній підтримці Ради МУС ЗНТУ:

 • у здійсненні діяльності, передбаченої цим Положенням Ради МУС ЗНТУ;
 • в одержанні своєчасної і повної інформації, що до наукової молоді ЗНТУ;
 • наданням Раді МУС ЗНТУ робочого приміщення, засобів зв'язку і телекомунікацій.

6.2. Вчений секретар Вченої ради, НТР ЗНТУ або проректор з наукової роботи може брати участь у загальних зборах Ради МУС і в роботі Президії Ради МУС ЗНТУ, надавати інформацію Раді МУС про рішення Вченої ради, НТР ЗНТУ і інших нормативних документів, що до діяльності Ради МУС ЗНТУ, вносити пропозиції щодо участі Ради МУС у вирішенні завдань ЗНТУ.

6.3. Ухвалене рішення загальних зборів Ради МУС і Президії Ради МУС ЗНТУ має рекомендаційний характер для Ректорату, Вченої ради і НТР ЗНТУ, при необхідності вноситься до порядку денного найближчого засідання Ректорату, Вченої ради чи НТР ЗНТУ.

7. Заключні положення

7.1. Пропозиції щодо зміни чинного Положення Ради МУС ЗНТУ розглядаються на загальних зборах Ради МУС і ухвалюються або скасовуються кваліфікованою більшістю голосів (не менш 2/3 від кількості всіх членів Ради МУС ЗНТУ).

7.2. Рішення про припинення діяльності Ради МУС ЗНТУ може ухвалюватися Вченою радою ЗНТУ.