Ви є тут

Головна

Прізвище: Гуляєва

Ім'я: Людмила

По батькові: Володимирівна

 

Посада: доцент

Відповідальна за НДР кафедри

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент 

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-9766-4860

Обліковий запис науковця (Scopus): 57383550700

Обліковий запис науковця (Google Scholar): Mlg0HQsAAAAJ

Освіта: вища

 • Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С.Сковороди, фізико-математичний факультет, рік закінчення – 1981, спеціальність за дипломом – "Фізика та математика", кваліфікація за дипломом – «Викладач фізики та математики»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 13.00.02 – «Теорія та методика вивчення фізики»:
  «Проблемно-модульний підхід до вивчення фізики в сучасній загальноосвітній школі», рік захисту – 2001 рік, Національний педагогічний університет імені М.П.Дрогоманова Міністерства освіти і науки України

 

 

 

Наукові інтереси:

 • Теорія та методика вивчення фізикигальноосвітній школі

Дисципліни, які викладає:

 • загальна фізика

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць:  наукових праць, з них патентів – , монографій – , навчальних посібників – .

 

 • 1. Гуляєва Л.В, Гуляєва Т.В. Варіативний підхід щодо виконання лабораторних робіт з фізики в старшій школі Наукові записки. Випуск 5. –Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 3. – РВВ КДПУ ім. В.Вінніченка, 2014. -С. 60-66.

  2. Гуляєва Л.В. Історико-методологічний аналіз освітніх моделей реалізації єдності теорії та практики шкільного курсу фізики (період до 1917 року) / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. -  Випуск 34: збірник наукових праць / за ред.. В.Д.  Сиротюка . – К. :Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – с.55-61.

  3. Гуляєва Л.В Компетентністний підхід у навчанні фізики в старщій школі / Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного уні-верситету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2011.- № 2. – С. 92 -99.

  4. Гуляєва Л.В Роль і місце практики у навчанні фізики Вісник Чернігівського державного педагогіч-ного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст].  Вип. 77 / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. -    Чернігів: ЧДПУ, 2010.  – С.63 – 66 (Серія: педагогічні науки).

  5. Гуляєва Л.В Елективні курси в системі профільної фізичної освіти Наукові записки. – Випуск 82. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Винниченка. – 2009. – Частина 2. – С. 26-30.

  6. Гуляєва Л.В Реалізація принципу єдності теорії і практики у навчанні фізики в фізичних моделях радянського періоду  (1958 - 1991) Науковий часопис Національного педагогічного університету імені  М.П. Драгоманова. Серія № 5 Педагогічні науки і реалії та перспективи. – Випуск 19: Збірник наукових праць / За ред. В.Д. Сиротюка. – К.: Вид–во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 101 -107.

  7. Гуляєва Л.В.  Організація пізнавальної діяльності школяра під час ек-спериментального дослідження властивостей магнітного поля // Вісник Чернігівського державного педагогіч-ного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 46. Серія: педагогічні науки: Збірник у 2-х т. – Чернігів: ЧДПУ, 2007 - №46. – Т. 1. – С.42 - 45.

  8.  Гуляєва Л.В. Вдосконалення демонстраційного експерименту з теми «Електромагнітні хвилі» / Наукові записки. – Випуск 66. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2006. – Частина 1. – С. 215 -220.

  9. Гуляєва Л.В. Впровадження модульно-рейтингової технології навчання на факультеті довузівської підготовки Збірник наукових праць Камянець-Подільського державного університету: Серія педагогічна: Проблеми дидактики фізики та шкільного підручника фізики в світі сучасної освітньої парадигми. - Камянець-Подільський: Камянець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2006. –Вип. 12. – С. 36-39.

  10. Гуляєва Л.В Здійснення продуктивної діяльності за проблемно- модульною технологією навчання// Навчальна продуктивна (творча) діяльність  у різних ланках системи освіти: Збірник наукових повідомлень. – Київ – Бердянськ, 1998. – Частина 2. – C. 29 – 33.

Участь у конференціях:

 • 1. Гуляєва Л.В, Гуляєва Т.В Варіативно-інтегративний підхід при виконанні фізичного практикуму в старшій школі / Матеріали Міжнародної  НПК «Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в серед-ній та вищий школі» Вишемирський. – 2014.- С. 56- 58.

  2. Гуляєва Л.В Компетентністний підхід до вивчення фізики в старшій школі Тиждень науки-2014. Збірник тез доповідей ЗНТУ, 2014. – Т. 5. – С. 373–374

  3. Гуляєва Л.В Реалізація варіативного принципу навчання під час виконання лабораторних робіт з фізики в старшій школі Збірник матеріа-лів Міжнародної НПК «Сучасні тенденції навчан-ня фізики у за-гальноосвітній та вищий школі» присвяченої 100-річчю від дня народження І.П. Попова– РВВ КДПУ ім. В.Вінніченка, 2014. - С.3-4.         

  4. Гуляєва Л.В.  Досвід упровадження в практику сучасної середньої освіти системи оцінювання навчальних досягнень учнів / [Электронный ресурс]  / Гуляєва Л.В // II Международная научно-практическая конференция «Образовательное пространство и индивидуальность: современная дидактика, диагностика качества образования»: електронний збірник наукових праць Запорізької обласної академії післядипломної педагогічної освіти. Випуск №3. Дидактика. Теорія та методика навчання, 4 – 5 травня 2011 р., м. Запоріжжя /  Запорізька обласна академія післядипломної педагогічної освіти. – Запоріжжя:ЗОАППО,2011 –http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp3/didaktika/gulaeva.pdf

  5. Гуляєва Л.В Компетентністний підхід у навчанні фізики в старщій школі: світовий досвід // Науково – дослідна робота в системі підготовки фахівців  - педагогів у природничий та технологічній галузях: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної онференції. - Бердянськ: БДПУ, 2011. – С. 37 – 38.

  6. Гуляєва Л.В. Підвищення практичного спрямування фізичного знання в старшій школі Тиждень науки: тези доповідей наук. – техн. конф., 21-25 квітня 2010 р., Запоріжжя / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запо-ріжжя: ЗНТУ, 2010 – С.

  7. Гуляєва Л.В. Проблема єдності теоретичного та практичного знання у курсі фізики профільної школи / Безперервна фізико-математична освіта: проблеми, пошуки, перспективи: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної онференції. Бердянськ: БДПУ, 2009. – С. 46-48

  8. Гуляєва Л.В. Втілення в практику профільної школи ідеї гуманно-особистісного підходу під час науково-дослідної роботи учнів Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Фізико- технічна і фізична освіта у гуманістичній парадигмі» (м. Керч, 10-13 вересня 2009 року) / Ред.кол.; наук. ред. Т.М.Попова. Керч: РВВ КДМТУ, 2009. – С. 42-45.

  9. Гуляєва Л.В. Методичні засади формування технічного мислення сту-дентів в контексті майбутньої професії / Тиждень науки: тези доповідей наукю – техн. конф., 21-25 квітня 2008 р., Запоріжжя / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запо-ріжжя: ЗНТУ, 2008. –Т.3. – С. 198-199.

 

Відзнаки та нагороди:

 • «Відмінник освіти України», 1994
 • Почесна Грамота МОНУ, 2004
 • Почесна Грамота Запорізької міської ради Запорізької області за творчі здобутки з обдарованою молоддю, 2008
 • Щорічні подяки за створення матеріально-технічної бази кабінету фізики (присвоєне звання «Базовий навчальний кабінет Шевченківського району», 1999)

Рік початку діяльності в університеті: 2003.

Результати роботи:

Вихованці – переможці III, IV етапів Малої Академії наук, II, III етапів Всеукраїнських олімпіад з фізики.

Мови спілкування: українська, російська

Контакти:

адреса: Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 328
тел.: +380(61)7698490
e-mail: ludmila.gulyaeva59@gmail.com